616-2006/01 – Základy hydrologie a pedologie (ZHaP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
PAV13 Ing. Irena Pavlíková
LAC0012 Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- základní dovednosti vyhodnocování měření základních hydrologických veličin, jejich statistické a grafické zpracování - základní dovednosti charakterizovat povodí - základní dovednosti vyhodnocování měření základních hydropedologických veličin, jejich statistické a grafické zpracování - základní dovednosti klasifikace půd

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studovány jsou základy hydrologie, kvantifikace zásob vody v hydrosféře. Jsou studovány prvky hydrologické bilance, postupy měření základních hydrologických veličin, jejich statistické a grafické zpracování. Dále je studium soustředěno na půdotvorné faktory, fyzikální a fyzikálně-chemické charakteristiky půd, agrochemické vlastnosti půd, půdní vodu, hydrostatika a hydrodynamika půdní vody, klasifikace půd. Nakonec je pozornost věnována pohybu vody pod zemským povrchem, hydropedologický průzkum a vodní režim půd.

Povinná literatura:

• NYPL, Vladimír; KURÁŽ, Václav. Hydrologie a pedologie. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1992. 293 s. ISBN 80-7080-152-2. • KEMEL, Miroslav. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2000. 290 s. ISBN: 80-01-01456-8.

Doporučená literatura:

• KUTÍLEK, Miroslav; CÍSLEROVÁ, Milena; Václav, KURÁŽ. Hydropedologie. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1993. 150 s. ISBN 80-0100-956-4. • KUTÍLEK, Miroslav; NIELSEN, Donald R. Soil Hydrology. Catena: Cremlingen-Destet, 1994. 370 p. ISBN: 978-3923381265. • NĚMEČEK, Jan; SMOLÍKOVÁ, Libuše; KUTÍLEK, Miroslav. Pedologie a paleopedologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 1990. 546 s. ISBN 80-200-0153-0. • NĚMEČEK, Jan. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Vyd. 1. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. 79 s. ISBN 80-238-8061-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- kontrolní test - prezentace na zadané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy. Význam a rozdělení hydrologie. Vývoj hydrologie. Vznik vody. Hydrosféra a její složky. Rozdělení vody na Zemi. Výskyt vody na Zemi. 2. Povodí. Srážko-odtokový proces v povodí. Hydrologický cyklus. Hydrologická bilance. Základní bilanční rovnice. 3. Vlhkost ovzduší. Výpar. Srážky (vznik a druhy, extrémní deště, měření srážek, plošné a časové rozdělení srážek). 4. Vodní toky. Říční síť (klasifikace základní charakteristiky). Vodní stavy a jejich pozorování. Měření průtoků. Měrná křivka průtoků. 5. Čáry četnosti a čáry překročení průtoků. Vlivy působící na povrchový odtok. Maximální průtoky. Minimální průtoky. 6. Čáry četnosti a čáry překročení průtoků. Vlivy působící na povrchový odtok. Maximální průtoky. Minimální průtoky. Zimní režim toků a ledové jevy. Povodně. 7. Vodní nádrže. Účel vodních nádrží a jejich rozdělení. Povodí nádrže, určení největšího odtokového množství. Přehrady. Teplotní a chemická stratifikace. Pohyby vodních mas. 8. Podpovrchová voda. Podzemní vody. Hydrologická bilance jakosti podzemních vod a jejich zhodnocení. Podzemní složka odtoku. Přehled metod pro určení podzemní složky odtoku. 9. Pedogeneze (pedogenetické faktory – mateční substrát, podnebí, organismy, reliéf, podzemní voda, činnost člověka, vliv času), dílčí pedogenetické procesy – zvětrávání, půdní humus, rašelinní, translokace a akumulace). 10. Fyzikální vlastnosti půdy (struktura půdy, pórovitost půdy, půdní voda, půdní vzduch, tepelný režim půdy). Chemie půdy a agrochemické vlastnosti půdy. 11. Systematika a klasifikace půd (půdní profil a charakteristika půdních horizontů). Půdní typy. 12. Úrodnost půdy. Půdní fond ČR. Zemědělské meliorace půdy. 13. Hydropedologie: Vlastnosti půdní vody. Kategorie půdní vody. Potenciál půdní vody. Systémy klasifikace půdní vody. Měření vlhkosti půdy. Termodynamika půdní vody. 14. Vodní režim půd (základní hydropedologická bilanční rovnice, zdroje vody v půdě, evapotranspirace, typy vodního režimu půd, hydrologická funkce půdních typů). Vliv odvodnění na půdu. Vliv závlah na půdu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70 (70) 25
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok