616-2009/01 – Environmentální hodnocení technologických procesů (EHTP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR80 Dr. Ing. Stanislav Bartusek
SUT76 Ing. Petra Šutarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student pozná základní principy hodnocení vlivů na životní prostředí a požadavky na integrovanou prevenci průmyslových podniků - student bude umět analyzovat environmentální aspekty průmyslových technologií - student bude umět provést výběr nejlepší dostupné techniky - student bude umět na jednoduchém modelovém příkladu dále demonstrovat základní aplikaci uvedeného problému

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí se základními principy integrované prevence a s aplikací trvale udržitelného rozvoje pomocí maximálně možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí. Dále se pak předmět zaměřuje na zpracování žádosti o integrované povolení a na seznámení se s vybranými nejlepšími dostupnými technikami (BAT).

Povinná literatura:

ŘÍHA Josef. Hodnocení vlivu investic na životní prostředí : vícekriteriální analýza a EIA .Vyd. 1. Praha : Academia. 1995. 347 s. ISBN 80-200-0242-1. ŘÍHA Josef. Vliv investic na životní prostředí : (teorie a metodologie procesu E.I.A.).Dotisk. Praha : České vysoké učení technické. 1992. 153 s. ISBN 80-01-00678-6. ŘÍHA Josef. Životní prostředí 60 : vliv investic na životní prostředí - proces EIA. Vyd. 4. přeprac.. Praha : Vydavatelství ČVUT.2000. 175 s. ISBN 80-01-02131-9 (brož.). PETRŽÍLEK Petr, TICHÁ Tereza. Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění. Vyd. 1. Praha : Arch. 2003. 349 s. ISBN 80-86165-68-X.

Doporučená literatura:

- www.ippc.com, dostupný na www.ippc.com - NENADÁL Jaroslav, PETŘÍKOVÁ Růžena, SCHUPKEOVÁ Lucie. IMS, systémy integrovaného managementu. Ostrava : Dům techniky [Ostrava]. 1999. 110 s. ISBN 80-02-01-326-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- zpracování návrhu žádosti o integrované povolení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, význam integrované prevence, aplikace trvale udržitelného rozvoje pomocí maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí. 2. Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 3. Integrovaný registr znečišťování (včetně mezinárodních souvislostí). Platná legislativa ES pro oblast integrované prevence. 4. Orgány státní správy v oblasti integrované prevence (působnost, postavení a oprávnění). Krajské úřady, MŽP, MPO, Mze, krajská hygienická stanice, ČIŽP, Agentura integrované prevence. 5. Platné provádějící předpisy – vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (vyhl. č. 554/2002 Sb.);- systém výměny informací o nejlepších technikách (nařízení vlády č. 63/2003 Sb.). Základní pojmy, základní principy. 6. Vazba složkových předpisů na zákon o integrované prevenci. Rozsah integrace (ČR, EU). Zákon o integrované prevenci jako kolizní norma. 7. Proces integrovaného rozhodování. Subsidiarita správního řádu. Žádost o vydání integrovaného povolení. Účastníci řízení; poskytování informací a účast veřejnosti. Účast odborně způsobilé osoby. Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení. Řízení o změně integrovaného povolení. 8. Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění (vyhl. č. 554/2002 Sb.). 9. Integrovaný registr znečišťování. Mezinárodní právní základ. Zásady integrace informačních systémů. Prováděcí právní předpisy. 10. Systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Způsob a rozsah zabezpečení systému. Účastníci systému. 11. Kontrolní systém, sankce. Pravidelná kontrola; kontrola ad hoc. Opatření k nápravě. Ukládání pokut. Kontrolní orgány. 12. Přeshraniční vlivy. Povolovací řízení v případě zařízení, který může mít významný nepříznivý vliv na životní prostředí „dotčeného státu“ 13. Vztah ke stavebnímu zákonu (územní rozhodnutí, stavební povolení), vztah k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 14. Ostatní související předpisy a její vztah k integrované prevenci a omezování znečištění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku