616-2021/01 – Základy ekologie (ZE)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity7
Garant předmětuIng. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAC0012 Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
SUT76 Ing. Petra Šutarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět formulovat a definovat základní pojmy a vztahy z problematiky ekologie. Student prohloubí své znalosti a vědomosti z problematiky krajinné, ostrovní, invazní ekologie. Student bude schopen popsat rozdíly mezi ekosystémy bez vlivu a pod vlivem činnosti člověka. Student bude umět demonstrovat své získané znalosti v praxi. Student bude umět analyzovat problémy týkající se různých typů ekosystémů (oceánský, pobřežní), ekologie mokřadů, korálových útesů, ropných havárií apod. Student bude umět řádně presentovat a formulovat své znalosti a vědomosti pomocí PC programů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a vztahy ve vědních oborech ekologie, biologie, botaniky, zoologie a environmentální geochemie a geologie. Z hlediska biologie se jedná o ucelený přehled základních informací o živé hmotě, jejím složení, struktuře a funkcích na jednotlivých hierarchických úrovních. Environmentální geochemie seznamuje se zákonitostmi migrace prvků v zemské kůře a ŽP. Botanika se zaměřuje na fyziologii rostlin, systematickou botaniku. A zoologie seznamuje studenty se znalostmi z oblasti obecné charakteristiky živočišné říše, charakterizuje faunu České republiky a její postavení v rámci Evropy.

Povinná literatura:

HERČÍK, Miloslav, Vladimír LAPČÍK a Karel OBROUČKA. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-255-2. BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí: učebnice pro střední školy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2004. ISBN 80-7333-024-5. CAMPBELL, Neil A. a Jane B. REECE. Biologie. Přeložil Hana MORAVCOVÁ. Brno: Computer Press, c2006. ISBN 80-251-1178-4. ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-268-5. ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. TOWNSEND Colin R.,BEGON Michael a HARPER John L.. Základy ekologie (Essentials of Ecology). Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc. 2010. 505. ISBN 978-80-244-2478-1.

Doporučená literatura:

BOUŠKA V. a kol. Geochemie. Academia, Praha. 1980. 556 s. STALMACHOVÁ, B. Biologie i - botanika. (Systematika nižších rostlin). Skripta VŠB - TU Ostrava. 1996. PAPÁČEK, M. et al. Zoologie. Praha : Scientia. 1997. 286 pp. ISBN 80-7183-203-0. LAŠTŮVKA Z., KREJČOVÁ P. Ekologie. Nakladatelství Konvoj,spol. s r.o. Brno. 2000. KUDRNA a kol. Biosféra a lidstvo. Academia Praha. 1988. DUVIGNEAUD P. Ekologická syntéza. Academia Praha. 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na výuce předmětu. Písemný test pro udělení zápočtu. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

- zápočtový test - zpráva z exkurze - aktivita na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náplň a předmět zkoumání ekologie, základní ekologické pojmy. Ochrana ŽP ve vztahu k ekologii. Ekologická nika. Primární a sekundární sukcese. Formace stavu klimaxu. Biomy. 2. Prostředí biotické a abiotické. Individuum, populace, společenstvo, ekosystém, biosféra. Mezidruhové kooperace a konkurence. Působení faktorů prostředí na organismy. Závislost na faktorech prostředí. Adaptace a konvergence druhů. Faktory limitující a produkční. Rozsah tolerance, ekologická amplituda druhu. Zákon tolerance a zákon minima. 3. Zonálnost a stupňovitost společenstev na Zemi. Metabolismus společenstev. Primární a sekundární producenti. 4. Ekosystém. Základní principy, funkce. Potravní vazby, základní potravní (trofické) řetězce a sítě. Regulace trofických řetězců. Energetická bilance. Toky energií v ekosystému. Produktivita ekosystémů. Působení faktorů prostředí. Limitující a produkční faktory a přeměňující vlivy. Umělé a přirozené ekosystémy. 5. Biogeochemické cykly – koloběhy živin. Základní a výměnný zásobník. Rozdělení biogeochemických cyklů. Cykly plynného typu. Koloběh oxidu uhličitého. Cyklus dusíku. Koloběh vody, malý a velký, příjmové a výdajové složky. Koloběhy prvků. Koloběh síry. Cykly sedimentárního typu. Koloběh fosforu. Koloběh vitamínu B12. Migrace cizorodých látek. Koncentrace cizorodých látek (NPK). 6. Zdroje biosféry. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje biosféry. Kontaminace biosféry. Ekologické krize. Přírodní zdroje: půda, voda, ovzduší, rostlinstvo, živočišstvo. Energetické a nerostné zdroje biosféry. Primární zdroje biosféry. Sluneční záření a jeho využívání. Heliotechnika. Energie větru. Energie moře a vodních toků. Geotermální energie. Termonukleární energie využívání nerostných zdrojů. 7. Člověk a jeho prostředí. Vývoj člověka. Vliv činnosti člověka na ŽP. Člověk a energie. Populace člověka. Člověk a zdraví. Kontaminace potravního řetězce. Působení a vliv znečišťujících látek na člověka. 8. Krajinná ekologie. Základní pojmy – krajina, prvek, složka apod. Vývoj krajiny. Ekologická stabilita a revitalizace krajiny. Územní plánování. Ekologická stabilita a její funkce. Biocentra, biokoridory a interakční prvky. Územní systém ekologické stability (ÚSES). Obnova (revitalizace) krajiny, základní typy. 9. Funkce zeleně v krajině. Lesní porosty, rozptýlená a skupinová zeleň (solitery). Členění zeleně v sídlech. Základní funkce zeleně – krajinně ekologická, hygienická a zdravotní, estetická a psychologická, produkční. Funkce krajinně ekologická. Základní pojmy (refugium, splavenina, plavenina). Funkce břehových porostů. 10. Funkce hygienická a zdravotní. Významy zeleně ve volné krajině a v sídlech. Vlivy zeleně : - na produkci kyslíku, na čistotu ovzduší, ochranný účinek proti radioaktivnímu spadu, antibakteriální vliv, repelentní účinek a vliv na pohyb, vlhkost vzduchu, drenážování,asanace a rekultivace půdy a ochrana proti hluku. 11. Funkce estetická a psychologická. Funkce produkční. Ovlivnění vod lidskou činností. Denní spotřeba vody u nás a ve světě. Hospodaření s vodou. Původ a složení vod. Srážková voda, její výskyt, skupenství. Charakteristika jednotlivých forem: rosa, mlha, mrholení, kroupy, jinovatka, náledí, atmosférická voda, kyselé atmosférické vody. 12. Oblast botaniky - Základy fyziologie rostlin. Vodní hospodářství rostliny. Minerální výživa rostlin. Fotosyntéza. Dýchání. Druhotné rostlinné látky. Heterotrofní výživa. Fyziologie pohybů – fyzikální a vitální pohyby. Fytohromony. Fyziologie růstu a vývoje rostlin. Rozmnožování rostlin. 13. Environmentální geochemie a geologie- Základní geochemické pojmy. Geochemické pozadí. Geochemická anomálie. Biogeochemie. Biogeochemické cykly hlavních organogenních prvků. Biogeochemická migrace minoritních a stopových prvků. 14. Vědní obor zoologie - Charakteristika zoologie jako vědy. Systematická zoologie. Základní systematické kategorie. Binomická nomenklatura. Biologický druh. Charakteristika fauny České republiky a její postavení v rámci Evropy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70 (70) 30
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství SS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství SS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku