616-2023/01 – Ochrana životního prostředí (OŽP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity4
Garant předmětuDr. Ing. Stanislav BartusekGarant verze předmětuDr. Ing. Stanislav Bartusek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR80 Dr. Ing. Stanislav Bartusek
SUT76 Ing. Petra Šutarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student získá environmentální znalosti a bude umět vysvětlit význam základních pojmů jako znečišťování a znečištěné prostředí, ekotoxicita, perzistence, bioakumulace, znečišťující látky, udržitelný rozvoj. - student bude umět charakterizovat základní procesy, které vedou ke znečišťování životního prostředí (přírodní, antropogenní) a orientovat se v současně uplatňovaných nápravných opatřeních - student bude umět formulovat základní problémy spojené s ochranou životního prostředí - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky v ostatních studovaných předmětech - student bude umět hledat možná řešení k požadavkům na udržitelný rozvoj s ohledem na svoji další profesní profilaci - na příkladech různých teoretických a praktických poznatků bude umět demonstrovat možné procesní postupy vedoucí k minimalizaci negativních vlivů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Je úvodním předmětem pro studium a aplikaci této problematiky v dalším studiu v navazujících odborných technických předmětech. Studenti se seznamují s postupy v rámci ochrany životního prostředí jako celku, ale také ochraně jednotlivých složek životního prostředí.

Povinná literatura:

BARTUSEK, Stanislav. Ochrana životního prostředí: [učební text] [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2569-4. HERČÍK, Miloslav a DIRNER, Vojtech. Základy environmentalistiky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1392-9.

Doporučená literatura:

MOLDAN, Bedřich. Příroda a civilizace: životní prostředí a rozvoj lidské civilizace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997. ISBN 80-04-26434-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- zápočtový test - aktivní účast ve cvičeních - zprávy z exkurzí

E-learning

http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/OZP/index.htm

Další požadavky na studenta

- aktivní účast ve cvičeních - zprávy z exkurzí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvodní přednáška Ekologické funkce státu. Ekologická politika životního prostředí ČR. Ochrana a tvorba prostředí. Nástroje řízení péče o ŽP (normativní, ekonomické, informační a institucionální). 2.Základní pojmy a vztahu v ekologii. Prostředí. Biotické složky prostředí. Ekosystém. Tok energie. Produktivita. Trofická struktura. Potravní (trofické) řetězce. Působení faktorů prostředí. Limitující a produkční faktory. Přeměňující vlivy. 3.Energie a životní prostředí. Energie v ekologickém pojetí. Člověk a energie. Přírodní zdroje energie. 4.Znečišťování ovzduší. Znečišťování a znečištěné ovzduší. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Limity znečišťování ovzduší. Koncentrace (obsahy) znečišťujících látek. Měření a výpočet emisí. 5.Znečištění ovzduší. Modelování a rozptyl znečišťujících látek. Opatření ve vztahu k zlepšení imisní situace. 6.Znečišťování vod. Vlastnosti a funkce vody. Znečišťování vod. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Přípustné znečišťování vod. Výpočty koncentrací znečišťujících látek. Biochemické procesy ve vodách. 7.Znečištění vod. Čistírny odpadních vod. 8.Znečišťování půd. Vlastnosti a funkce půdy. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Přípustné znečišťování půd. 9.Znečišťování odpady. Základní pojmy a vztahy. Druhy a kategorizace odpadů. Vznik, využití a zneškodňování odpadů. 10.Priority nakládání s odpady. Bezodpadové technologie 11.Znečišťování fyzikálními vlivy. Hluk. Ionizující záření. Elektromagnetické záření. Tepelné vlivy znečištění. 12.Globální znečišťování životního prostředí. Kyselé deště. Klimatická změna. Oteplování Země. Ozonová vrstva Země. Smogy. 13.Důsledky zhoršování stavu životního prostředí. Důsledky změn zhoršování životního prostředí. Kontaminace potravního řetězce. Toxicita a genotoxicita znečišťujících látek. Perzistence a bioakumulace znečišťujících látek. 14.Znečišťování životního prostředí průmyslovým podnikem – hutní podnik s uzavřeným cyklem výroby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 10
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  5
Rozsah povinné účasti: 80% účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku