616-2025/02 – Odpadové hospodářství (OH)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Fiedor, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Fiedor, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIE38 Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní požadavky kladené platnou legislativou v dané oblasti - student bude znát základní povinnosti původců odpadů - student bude znát zdroje odpadů z výrobní a spotřební sféry - student bude umět analyzovat vzorky odpadů na základní fyzikální a termochemické vlastnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních znalostí v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství, jako jsou zdroje odpadů, druhy odpadů a možnosti snižování jejich množství, právní úprava v odpadovém hospodářství. Pozornost je věnována rovněž způsobům odstraňování odpadů a metodám jejich zneškodňování.

Povinná literatura:

FIEDOR, Jiří. Odpadové hospodářství I [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2573-1. KURAŠ M., a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. ČEÚ Praha 1994. Platná legislativa k problematice odpadového hospodářství.

Doporučená literatura:

FILIP, J. a kol. Odpadové hospodářství. ES MZLU Brno, 2004, 118 s., ISBN 80-7157-608-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- zápočtový test - aktivní účast na cvičeních

E-learning

http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/OHO/index.htm

Další požadavky na studenta

- zápočtový test - aktivní účast na cvičeních - zprávy z exkurzí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy odpadového hospodářství. Příčiny vzniku odpadů. Druhy a kategorie odpadů. Historický vývoj nakládání s odpady. Nebezpečné vlastnosti odpadů. Priority nakládání s odpady. Využívání odpadů. Recyklace a regenerace odpadů. 2. Komunální odpady. Shromažďování komunálních odpadů. Třídění a separovaný sběr komunálních odpadů. Nebezpečné látky v komunálních odpadech. Využívání separovaných složek komunálních odpadů. Možnosti zpracování zbytkového směsného komunálního odpadů. Strojní třídění komunálního odpadu. Kaly z městských čistíren odpadních vod. 3. Odpady z chemických anorganických výrob. Recyklace použitých katalyzátorů a kalů. Odpady obsahující fluor. Kyanidy. Odpady z chemických organických výrob. Polymerní odpady (ethylen, fenol, propylen, formaldehyd). Kovonosné odpady. Recyklace kovonosných odpadů s obsahem hliníku, mědi, olova, kadmia. 4. Odpady ze strojírenství. Použité chladicí kapaliny, řezné emulze z obráběcích provozů. Zbytky barev z lakoven a stříkacích boxů. Použité čisticí prostředky. Upotřebené olejové filtry a použité mazací tuky z demontovaných strojů. Olejové kaly z kalicích lázní se zbytky okují. 5. Odpady ze stavební činnosti. Odpady z pozemních staveb. Odpady z dopravních a inženýrských staveb. Zeminy a výkopové materiály, stavební suti, silniční demoliční materiály, stavební odpady ze stavenišť. Úprava stavebních odpadů a jejich zpětné využití. 6. Odpad z energetického průmyslu a z hutnictví. Odpadní produkty energetického průmyslu (popel, popílek, škvára). Škodlivý vliv popílku na zdraví a prostředí. Využití popílku a škváry ve stavebnictví. Praktické možnosti využití popílku v zemědělství. Produkce a využití odpadů z hotních provozů. 7. Odpady z výroby elektrických zařízení obsahujících PCB. Obaly z PVC. Odpady z těžby, dopravy, zpracování a využití ropy. Těkavé organické látky VOC. Upotřebené mazací oleje UMO. 8. Odpady ze zemědělství a lesnictví. Odpady z rostlinné výroby a jejich zpracování. Odpady z živočišné výroby. Využití a zpracování dřevní hmoty. 9. Právní úprava v odpadovém hospodářství. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Pojem odpad, nebezpečný odpad, komunální odpad a další pojmy. Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů. Další prováděcí právní předpisy. 10. Fyzikální způsoby zpracování odpadů a základní charakteristika. Adsorpce. Destilace. Rozpouštědlová extrakce. Membránová separace. Vymražování. Chemické způsoby zpracování odpadů. Detoxikace. Neutralizace. Oxidace, redukce. Hydrolýza. Srážení. Elektrolytické procesy. Použití ionexů. Flokulace. Fyzikálně - chemické metody přepracování odpadů. Solidifikace (zpevňování) odpadů. 11. Ukládání odpadů na skládky. Zásady řízeného skládkování. Druhy odpadů, které lze ukládat na skládky. Druhy skládek. Skupiny skládek dle platné legislativy. Poplatky za ukládání odpadů na skládky. Finanční rezerva na asanaci, rekultivaci a následnou péči o skládku. 12. Kompostování odpadů. Aerobní biologický rozklad. Účel a podstata kompostování. Průběh kompostování. Základní podmínky pro kompostování. Fáze kompostování. Anaerobní rozklad. Metanizace. Podmínky pro správný průběh anaerobního rozkladu. Produkty anaerobního rozkladu. Výhody a nevýhody metanizace. 13. Energetické využití odpadů (spalování odpadů). Princip spalování, průběh spalovacího procesu. Spalitelné odpady. Výhody a nevýhody spalování odpadů. Obecné schéma spalovny odpadů. 14. Pyrolýza odpadů. Princip pyrolýzy. Produkty pyrolýzy. Nízkoteplotní, středněteplotní, vysokoteplotní pyrolýza. Vlastní průběh pyrolýzy. Produkty pyrolýzy a způsoby nakládání s nimi. Realizace pyrolýzního procesu v praxi. Zplyňování odpadů. Princip zplyňování. Odpady vhodné ke zplyňování. Průběh a použití zplyňování. Výhody a nevýhody zplyňování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  11
        Zkouška Zkouška 80 (80) 40 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.