616-3003/02 – Ochrana ovzduší (OO)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIT02 RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
MIC10 Ing. Jiří Michalík, Ph.D.
PAV13 Ing. Irena Pavlíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude: - umět formulovat základní pojmy a vztahy z problematiky ochrany ovzduší - prohloubit dosavadní vědomosti získané z předmětu ochrana životního prostředí a legislativa životního prostředí - umět demonstrovat své získané znalosti v praxi - umět analyzovat problémy týkající se různých činností spojených s ochrannou ovzduší - umět řádně prezentovat a formulovat své znalosti a vědomosti. - schopnost definovat základní pojmy související s problematikou ochrany a řízení kvality ovzduší - schopnost charakterizovat znečišťující látky v ovzduší - schopnost charakterizovat a kategorizovat zdroje znečišťování ovzduší - schopnost stanovit technickoorganizační opatření na zdrojích znečišťování ovzduší - schopnost orientovat se v legislativě související s problematikou ochrany ovzduší - schopnost aplikovat získané teoretické poznatky matematického modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. - schopnost analyzovat kvalitu ovzduší z dat Informačního systému kvality ovzduší (ISKO).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních znalosti v oblasti ochrany ovzduší, jako jsou zdroje znečišťování, druhy emisí a snižování jejich množství, právní úprava ochrany ovzduší a analytické metody v této oblasti.

Povinná literatura:

1. Herčík M., Lapčík V., Obroučka K.: Ochrana životního prostředí (pro inž.studium). ES VŠB-TUO, Ostrava 1994. 2. Kurfűrst J.: Zdroje znečišťování ovzduší. SZN Praha, 1982. 3. Obroučka K.: Látky znečišťující ovzduší. ES VŠB - TU Ostrava, 2001. 4. Platná legislativa v oblasti ochrany ovzduší.

Doporučená literatura:

1. Holoubek, I.: Chemie a společnost, chemie životního prostředí. Praha: Masarykova univerzita, 1990, ISBN 80-210-0105-4. 2. Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě. MŽP ČR, 1996. 3. Jančík, Petr a kol.: Město Ostrava - rozptylová studie. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

student zpracuje podklady pro studii rozptylu znečišťujících látek v ovzduší

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
616-2008 ZEMaK Základy environmentální meteorologie a klimatologie Doporučená
616-3008 ZEMaK Základy environmentální meteorologie a klimatologie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Ovzduší. Základní pojmy a charakteristiky. Znečišťování a znečištění ovzduší. Ochrana ovzduší. 2. Látky znečišťující ovzduší. Členění znečišťujících látek. Tuhé a kapalné znečišťující látky. Plynné znečišťující látky. Znečišťující látky z globálního hlediska. 3. Klasifikace zdrojů znečišťování. Znečišťování ovzduší přírodního a antropogenního původu. Pojem zdroje znečišťování ovzduší. Mobilní zdroje znečišťování ovzduší. Globální odhady emisí. 4. Hlavní průmyslové zdroje emisí v ČR. Výroba energie. Průmyslové technologie, (metalurgie, výroba neželezných kovů, průmysl stavebních hmot). Služby společnosti. 5. Technické možnosti snižování emisí. Technická opatření na zdrojích. Zařízení k zachycování tuhých emisí. Zachycování tuhých znečišťujících látek, mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, filtry. 6. Zachycování a zneškodňování plynných znečišťujících látek, odstraňování kyselých látek, snižování emisí oxidů dusíků. Dočisťování látek na aktivním uhlí. 7. Právní úprava ochrany ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Související právní předpisy (nařízení vlády a vyhlášky). 8. Rozptyl škodlivin. Metodika stanovení rozptylu ZL. Matematické modely šíření ZL. 9. Analytické metody v ochraně ovzduší. Metody měření tuhých emisí. Metody měření emisí plynných znečišťujících látek. Organizace měření. Informační systém kvality ovzduší (ISKO).

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok