616-3004/01 – Ochrana vod a půd (OVP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFS, FMT, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV13 Ing. Irena Pavlíková
LAC0012 Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - znalost vlastností vody a jejich praktického uplatnění, chemického složení vod, druhů vod - znalost procesů primárního a sekundárního znečišťování vod. - znalost fyzikálních, chemických a biologických způsoby čištění odpadních vod a jejich aplikace. - znalost základních principů ochrany vod a legislativního rámce ochrany vod v ČR a EU - znalost vlastností půdy a jejich praktické uplatnění, složení půd - znalost procesů poškozování a znečišťování půd a znečišťujících látek - znalost sanačních metod a jejich praktické uplatnění. Získané dovednosti: - dovednost kvalitativního a kvantitativního vyjadřování složení vod - dovednost vyhodnocování měření ukazatelů jakosti povrchových vod a jejich klasifikace - dovednost hodnocení vlivu směšování odpadní vody s vodou v recipientu na jakost vody, aplikace Streeter-Phelpsovy rovnice - dovednost odběru kapalných vzorků a stanovení základních ukazatelů jakosti povrchových vod

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

PAVLÍKOVÁ, Irena. Studijní opora: Ochrana vod a půd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, 2008. 173 s. RACLAVSKÁ, Helena. Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998. 111 s. ISBN 80-7078-508-X.

Doporučená literatura:

PITTER, Pavel. Hydrochemie. Vyd. 5. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2015. 792 s. ISBN 978-80-7080-928-0. DOHÁNYOS, Michal; KOLLER, Jan; STRNADOVÁ, Nina. Čištění odpadních vod. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1994. 177 s. ISBN 80-7080-207-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student se zúčastní terénního měření a bude samostatně analyzovat odebrané vzorky vod a provede vyhodnocení výsledků analýz.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam vody, oběh vody na Zemi. Voda jako chemická sloučenina. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti. Organoleptické a senzorické vlastnosti vody. 2. Chemické složení vod. Anorganické látky ve vodách. Organické látky ve vodách. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. 3. Druhy vod. Atmosférická, podpovrchová, povrchová voda. Vodní zdroje. 4. Primární a sekundární znečišťování vod. Eutrofizace. Samočistící schopnosti. 5. Odpadní vody. Splaškové, průmyslové odpadní vody. Směšování odpadní vody s vodou v recipientu. 6. Zásady ochrany vod. Legislativa ve vodním hospodářství. Přípustný stupeň znečištění. 7. Čištění odpadních vod. Fyzikální metody. Fyzikálně-chemické a chemické metody. 8. Biologické metody. Aerobní a anaerobní biologické metody. Aktivace. Přírodní způsoby čištění. 9. Vznik půd, půdotvorní činitelé. Význam půdy. Složení půdy, minerální a organická složka. 10. Fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Klasifikace půdy. Půdní profil, půdní typy. Půdní fond ČR. 11. Poškozování a znečišťování půdy. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Degradace půd. 12. Zásady ochrany zemědělského půdního fondu a lesního půdního fondu. Legislativa v ochraně půdy. 13. Sanační metody. Izolace kontaminantu, částečná a úplná dekontaminace horninového prostředí. Zásady výběru sanačních metod. 14. Vybrané sanační metody pro organické kontaminanty, pro anorganické kontaminanty.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok