616-3033/02 – Ochrana ovzduší (OO)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
MIC10 Ing. Jiří Michalík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude: - umět formulovat základní pojmy a vztahy z problematiky ochrany ovzduší - prohloubit dosavadní vědomosti získané z předmětu ochrana životního prostředí a legislativa životního prostředí - umět demonstrovat své získané znalosti v praxi - umět analyzovat problémy týkající se různých činností spojených s ochrannou ovzduší - umět řádně prezentovat a formulovat své znalosti a vědomosti. - schopnost definovat základní pojmy související s problematikou ochrany a řízení kvality ovzduší - schopen charakterizovat znečišťující látky v ovzduší - schopnost charakterizovat a kategorizovat zdroje znečišťování ovzduší - schopnen stanovit technickoorganizační opatření na zdrojích znečišťování ovzduší - schopen orientovat se v legislativě související s problematikou ochrany ovzduší - schopen aplikovat získané teoretické poznatky matematického modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. - schopen analyzovat kvalitu ovzduší z dat Informačního systému kvality ovzduší (ISKO).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních znalostí v oblasti ochrany ovzduší, jako jsou zdroje znečišťování, druhy emisí a snižování jejich množství, právní úprava ochrany ovzduší a analytické metody v této oblasti.

Povinná literatura:

HERČÍK, Miloslav, Vladimír LAPČÍK a Karel OBROUČKA. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-255-2. KURFURST, Jiří. Zdroje znečišťování ovzduší. Praha: SZN , 1982. OBROUČKA, Karel. Látky znečišťující ovzduší. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0011-X. Platná legislativa v oblasti ochrany ovzduší.

Doporučená literatura:

HOLOUBEK, Ivan. Chemie a společnost, chemie životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 1990. ISBN 80-210-0105-4. HOLOUBEK, Ivan. Troposférická chemie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3656-7. Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě. MŽP ČR, 1996. JANČÍK, Petr a kol. Město Ostrava - rozptylová studie. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- kontrolní test - aktivita na cvičeních

E-learning

Další požadavky na studenta

- zápočtový test - zprávy z exkurzí

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
616-2023 OŽP Ochrana životního prostředí Doporučená
616-2028 ZEMaK Základy environmentální meteorologie a klimatologie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ovzduší. Základní pojmy a charakteristiky. Znečišťování a znečištění ovzduší. Ochrana ovzduší. 2. Látky znečišťující ovzduší. Členění znečišťujících látek. Tuhé a kapalné znečišťující látky. Plynné znečišťující látky. Znečišťující látky z globálního hlediska. 3. Klasifikace zdrojů znečišťování. Znečišťování ovzduší přírodního a antropogenního původu. Pojem zdroje znečišťování ovzduší. Mobilní zdroje znečišťování ovzduší. Globální odhady emisí. 4. Hlavní průmyslové zdroje emisí v ČR. Výroba energie. Průmyslové technologie, (metalurgie, výroba neželezných kovů, průmysl stavebních hmot). Služby společnosti. 5. Technické možnosti snižování emisí. Technická opatření na zdrojích. Zařízení k zachycování tuhých emisí. Zachycování tuhých znečišťujících látek, mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, filtry. 6. Zachycování a zneškodňování plynných znečišťujících látek, odstraňování kyselých látek, snižování emisí oxidů dusíků. Dočisťování látek na aktivním uhlí. 7. Právní úprava ochrany ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Související právní předpisy (nařízení vlády a vyhlášky). 8. Rozptyl škodlivin. Metodika stanovení rozptylu ZL. Matematické modely šíření ZL. 9. Analytické metody v ochraně ovzduší. Metody měření tuhých emisí. Metody měření emisí plynných znečišťujících látek. Organizace měření. Informační systém kvality ovzduší (ISKO).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  1
        Zkouška Zkouška 80  20
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok