616-3034/02 – Ochrana vod (OV)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětuIng. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV13 Ing. Irena Pavlíková
LAC0012 Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude znát vlastností vody a jejich praktického uplatnění, chemického složení vod, druhů vod - student bude znát procesy primárního a sekundárního znečišťování vod - student bude znát povahu a vlastnosti znečišťujících látek - student bude znát druhy odpadních vod se zaměřením na odpadní vody komunální a průmyslové - student bude znát fyzikální, chemické a biologickéh způsoby čištění odpadních vod a jejich aplikace. - student bude znát základní principy ochrany vod a legislativního rámce ochrany vod v ČR a EU - student dovede kvalitativně a kvantitativně vyjádřit složení vod - student dovede vyhodnotit měření ukazatelů jakosti povrchových vod a jejich klasifikace - student dovede hodnotit vliv směšování odpadní vody s vodou v recipientu na jakost vody, aplikace Streeter-Phelpsovy rovnice - student dovede odebírat kapalné vzorky a stanovit základní ukazatele jakosti povrchových vod

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci daného předmětu jsou studovány vlastnosti media, které mají vliv na šíření znečišťujících látek ve vodách a rovněž způsoby čištění různých druhů odpadních vod.

Povinná literatura:

PAVLÍKOVÁ, Irena. Ochrana vod a půd: studijí opora. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, 2008. 173 s. PAVLÍKOVÁ, Irena. Environmentální aspekty ochrany vod a půd: studijní opora. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2014. ISBN 978-80-248-3576-1. KUČEROVÁ, Radmila, Petr FEČKO a Barbora LYČKOVÁ. Úprava a čištění vody. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011. 108 s. ISBN 978-80-248-2389-8. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. ČSN 75 72 21. Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod. Praha: Český normalizační institut, 1998. 10 s.

Doporučená literatura:

PITTER, Pavel. Hydrochemie. Vyd. 3., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1999. ISBN 80-7080-340-1. DOHÁNYOS, Michal, Jan KOLLER a Nina STRNADOVÁ. Čištění odpadních vod. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1994. ISBN 80-7080-207-3. ŠÁLEK, Jan a Václav TLAPÁK. Přírodní způsoby čistění [i.e. čištění] znečištěných povrchových a odpadních vod. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2006, 283 s. ISBN 80-86769-74-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- 2 programy - referát - kontrolní test - aktivita na cvičeních

E-learning

https://www.fmmi.vsb.cz/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-1-procesni-inzenyrstvi/environmentalni-aspekty-ochrany-vod-a-pud/

Další požadavky na studenta

- aktivní účast na exkurzích - zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Voda jako chemická sloučenina. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti. Organoleptické a senzorické vlastnosti vody. 2. Chemické složení vod. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Anorganické látky ve vodách. Organické látky ve vodách. Ukazatele znečištění. 3. Druhy vod. Atmosférická, podpovrchová, povrchová voda. 4. Primární a sekundární znečišťování vod. 5. Eutrofizace. 6. Samočistící schopnosti. 7. Zásady ochrany vod. Legislativa ve vodním hospodářství. Přípustný stupeň znečišťování a znečištění. 8. Druhy odpadních vod. Splaškové, komunální a průmyslové odpadní vody. Druhy průmyslových odpadních vod. 9. Čištění odpadních vod. 10. Fyzikální. fyzikálně-chemické a chemické metody čištění odpadních vod. 11. Biologické metody. Aerobní a anaerobní biologické metody. Aktivace. 12. Technologie městské čistírny odpadních vod. 13. Přírodní způsoby čištění odpadních vod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  20
Rozsah povinné účasti: 80% ůčast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok