617-0001/05 – Chemistry (CH)

Gurantor departmentDepartment of ChemistryCredits7
Subject guarantordoc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jana Wichterlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1980/1981Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
WIH47 doc. Ing. Jana Wichterlová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Assumption of basic conceptions of atom construction, chemical bonds, reaction kinetic and thermodynamic. Learning of interrelationship and connection of these conceptions - periodicity of element properties. Application of knowledge from basic chemistry of element system. Learn working with periodic table - be able deduce basic chemical and physical properties of elements.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Mass and its properties and structure. Structure of atom. Electron cloud. Basic chemical terms. States of matters. Chemical bond. Energetical changes on chemical reactions. Dispersion systems. Rate and equilibrium of chemical reactions. Electrolytic dissotiation. Oxidation-reduction reaction. Periodic system of elements. Hydrogen, oxygen, water, air. Prevalent properties of non-metal and metal elements and thier compounds. Carbon chemistry. Silicon and its compounds. Lanthanides, actinides.

Compulsory literature:

Langová Šárka, Lešková Jana. Basic Chemistry, Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0988-5.

Recommended literature:

Chang Raymond. Chemistry. 8th, New York, 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky Stavba atomů. Chemická vazba. Energetické změny při chemických reakcích. Kinetika a chemická rovnováha. Periodicita vlastností prvků. Základní prvky a jejich sloučeniny. Charakteristiky nebezpečných látek. Chemie uhlíku. Základy organické chemie. Cvičení Výpočtová část - Základná chemické pojmy. Stechiometrické výpočty. Zákony ideálních plynů. Složení, příprava a směšování roztoků. Oxidačně redukční reakce. Praktická část - Určení složení heterogenní směsi. Příprava látek srážením. Určení složení roztoků. Stanovení molární hmotnosti (kyslík, kovy)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2110T999) Splečné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T999) Společné studium FBI - II P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T999) Společné studium FBI - II P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.