617-0005/05 – Chemie organická (CHO)

Garantující katedraKatedra chemieKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavní důraz je kladen na osvětlení vztahu mezi strukturou a reaktivitou organických látek.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V rámci předmětu Organická chemie je ve čtrnácti přednáškách systematicky probírána struktura a reaktivita nasycených, nenasycených acyklických a cyklických uhlovodíků, aromatických uhlovodíků a jejich funkčních derivátů: halogenderivátů, dusíkatých derivátů, sirných derivátů a kyslíkatých derivátů (alkoholů, fenolů, etherů, karbonylových sloučenin, karboxylových kyselin a jejich funkčních a substitučních derivátů).

Povinná literatura:

1) Červinka,O.,Dědek,V., Ferles,M.: Organická chemie.Informatorium Praha 1991 2) John McMurry Organic chemistry . - 6th ed.. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, 2004. pp. 1176, ISBN 0-534-38999-6

Doporučená literatura:

1) Solomons, T.W.G.,Fryhle C.B: Organic Chemistry. John Wiley & Sons,Inc. 2003 ISBN 0-471-41799-8 2) Svoboda J. a spol.: Organická chemie I. VŠCHT Praha 2005. Dostupné z adresy: vydavatelstvi@vscht.cz 3) Waisser,K.: Nové české názvosloví organické chemie. Učební texty UK Praha 2002 4) Fikr J., Kahovec J.: Názvosloví organické chemie. Rubico, Olomouc, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0001 CH Chemie Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Přednáška: Úvod do organické chemie. Stručná historie organické chemie. Vazebné vlastnosti uhlíku (molekulové orbitaly, sigma a pí vazba, energie vazby, polarita vazby, hybridizace, elektronové efekty). Vztah mezi strukturou a vlastnostmi látek. Mezimolekulární interakce (Van der Waalsovy interakce, dipólové interakce, vodíkový můstek) a jejich vliv na teplotu tání, teplotu varu a rozpustnost. Teotetické cvičení: Vazebné vlastnosti uhlíku. 2.Přednáška: Základy stereochemie organických sloučenin. Znázorňování struktury organických molekul (typy vzorců, projekce, modely, 3D-prezentace). Polymerie a izomerie (konstituční, geometrická, optická). Konformace organických sloučenin. Teoretické cvičení: Struktura, vzorec, model. Odvození sumárního, racionálního a strukturní vzorce. Určení typu izomerie u konkrétních sloučenin. 3. Přednáška: Reakce organických sloučenin. Klasifikace organických reakcí. Reakce homolytické a heterolytické. Elektrofilní a nukleofilní činidla. Alifatické a alicyklické uhlovodíky. Názvosloví nasycených uhlovodíků. Radikálová substituce. Krakování (nekatalyzované a katalyzované) a isomerace. Fischer-Tropschova syntéza. Zdroje uhlovodíků a jejich využití. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin (typy názvů, názvoslovné principy, nomenklatura IUPAC). 4.Přednáška: Nenasycené uhlovodíky. Radikálová a iontová adice na násobnou vazbu. Eliminační reakce. Zdroje a průmyslové využití nenasycených uhlovodíků. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin. 5. Přednáška: Areny (aromatické uhlovodíky). Aromatický stav. Elektrofilní aromatická substituce (nitrace, sulfonace, alkylace, acylace) a další reakce. Průmyslové využití. Polycyklické aromáty a jejich toxikologická rizika. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin. 6. Přednáška: Deriváty uhlovodíků. Halogenderiváty. Fyzikální vlastnosti, toxikologie a využití. Syntéza a významné reakce. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin. 7.Přednáška: Dusíkaté deriváty (nitrosloučeniny, aminy, diazoniové soli, azosloučeniny). Reaktivita, vlastnosti, toxikologie. Syntéza a význam. Praktické cvičení: Příprava jodoformu. 8. Přednáška: Sirné deriváty (thioly, sulfidy, sulfonové kyseliny). Fyzikální vlastnosti a využití. Syntéza a významné reakce. Detergenty. Praktické cvičení: Příprava 4-nitroanilinu. 9. Přednáška: Kyslíkaté deriváty. Hydroxyderiváty (alkoholy, fenoly). Ethery. Fyzikální vlastnosti, toxikologie a využití. Syntéza a významné reakce. Praktické cvičení: Příprava kyseliny fumarové. 10. Přednáška: Karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony). Reaktivita (oxidace a redukce, adice na karbonylovou skupinu). Příprava, význam a použití. Organokovové sloučeniny. Reaktivita, toxikologie a využití. Grignardovy sloučeniny a jejich reakce. Praktické cvičení: Příprava kyseliny acetylsalicylové. 11. Přednáška: Karboxylové kyseliny. Fyzikální vlastnosti. Acidita versus struktura, neutralizace. Reakce na karboxylové skupině (esterifikace,dekarboxylace). Příprava, význam a použití. Praktické cvičení: Příprava ethyl-methanoátu. 12. Přednáška: Substituční deriváty karboxylových kyselin. Halogenkyseliny. Hydroxykyseliny. Oxokyseliny. Aminokyseliny. Reaktivita, vlastnosti a využití. Praktické cvičení: Příprava mýdla. 13. Přednáška: Funkční deriváty kyselin. Acylhalogenidy. Anhydridy. Estery. Amidy. Nitrily. Reaktivita, vlastnosti, toxikologie a využití. Syntéza a významné reakce. Deriváty kyseliny uhličité (fosgen, močovina a jejich sirné obdoby). Teoretické cvičení: Zopakování nejvýznamnějších reakcí uhlovodíků a derivátů uhlovodíků. 14. Přednáška: Polymery (rozdělení, struktura, základní reakce vzniku polymerních látek, přehled technicky nejvýznamnějších polymerů). Teoretické cvičení: Prezentace seminárních prací studentů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  21
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  14
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16 3
                Písemka Písemka 30  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2015/2016 letní
2009/2010 letní