617-0014/02 – Chemistry of Combustion and Fire Extinguishing (CHHH)

Gurantor departmentDepartment of ChemistryCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
PAV76 Ing. Petr Pavlát, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Chemie hoření z pohledu termodynamiky a kinetiky. Současné teorie hoření. Ukazatelé hořlavosti látek a principy jejich stanovení. Produkty spalování a jejich toxické vlastnosti. Chemie hasebních látek. Princip hasebního efektu, chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti hasiv. Oblast nasazení.Chemie inhibitorů hoření. Přednášky jsou doplněny laboratorním cvičením v rozsahu 2 hodin týdně. Praktická část je zaměřena na stanovení základních parametrů hořlavin, přípravu a manipulaci s pyroforickými látkami, inhibici hoření.

Compulsory literature:

Orlíková, K.: Chemie hasebních látek. VŠB Ostrava 1995 Orlíková, K., Danihelka, P., Kozubek,E.: Chemie hořlavin a produktů hoření. VŠB Ostrava 1991 Orlíková, K., Štorch, P.: Hasiva klasická a moderní Orlíková, K.: Chemie procesů hoření. VŠB Ostrava 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

(dle týdnů) 1.Základy termodynamiky a kinetiky chemických dějů (rychlost chemických reakcí a její ovlivnění). Termochemické pojmy a zákony.Reakční teplo, slučovací teplo, spalné teplo, výhřevnost 2.Základní termochemické výpočty (výpočet reakčního tepla z tepel spalných, teoretická teplota plamene) 3.Teorie redoxních dějů. Oxidovadla a redukovadla. Proces hoření. Teorie hoření 4.Fyzikální a chemické vlastnosti látek ovlivňujících jejich hořlavost. Ukazatelé hořlavosti látek (meze výbušnosti, teplota vzplanutí, teplota hoření a vznícení) 5.Hořlaviny - charakteristiky, rozdělení. Hořlavé plyny a kapaliny. Požárně technické parametry hořlavých látek a metody jejich stanovení. Vnější zapálení a samovznícení, ovlivnění teploty samovznícení. 6. Toxikologické hodnocení látek se zaměřením na produkty hoření.Fyziologie dýchání. Informační zdroje o rizikových látkách.Ekologické aspekty hoření skleníkový efekt). Detoxikace škodlivin. 7.Hořlavé prašné směsi. Disperze prachu. Klasifikace prachů dle stupně požárního nebezpečí. Teplota samovznícení. Hranice výbušnosti. 8.Výbušniny. Teorie výbuchu, Rozdělení výbušnin. 9.Chemie hasebních látek. Fyzikální a chemický popis hasebního efektu. Charakteristika a dělení hasebních látek. 1O.Voda jako hasební látka. Fyzikální a chemické vlastnosti vody. Zvyšování mrazuvzdornosti, snižování koroze, konzervace. Hasební účinek vody a možnosti jeho zvyšování. Oblasti nasazení. 11.Detergenty. Rozdělení a základní charakteristiky detergentů. Hasící účinek roztoků smáčedel.Pěny. Fyzikální vlastnosti a jejich příprava. Druhy pěn. Pěny jako hasební látky. Hasící prášky. Vlastnosti a rozdělení. Hasící účinky. Oblasti nasazení. 12.Halogenderiváty. Chemické vlastnosti a toxikologie. Jejich výroba. Hasící účinky. Oblasti nasazení.Inertní plyny. Oxid uhličitý, dusík. Vlastnosti, hasící účinek a oblast nasazení. 13.Inhibitory (retardéry) hoření.Princip inhibice hoření.Historie, současný stav a perspektivy. 14.Výrobní činnosti se zvýšeným požárním rizikem. Vývoj a perspektivy v oblasti hasebních látek a inhibitorů hoření.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0
                Laboratory work Laboratory work 20  0
        Examination Examination 80 (80) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner