617-0200/01 – Chemistry and Petrography of Coal (CHPU)

Gurantor departmentDepartment of ChemistryCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+4
Part-time Credit and Examination 32+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Coal and its position in world and czech economy. Genesis of coal, coal beds in Czech Republic. The heterogeneous macromolecular system of coal. The industrial processes of coal utilization. Coal in the postindustrial type of society.

Compulsory literature:

Roubíček V., Buchtele J. : Chemie uhlí a jeho využití, ES VŠB-TU Ostrava 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1. Úvod do problematiky. Uhlí, jeho současné využití a perspektivy z pohledu světového hospodářství. 2. Genese uhlí. Ložiska uhlí – jejich lokalizace (svět, ČR). 3. Uhlí jako heterogenní makromolekulární systém. 3.1 Fyzikální struktura uhlí 3.2 Chemická struktura uhlí 4. Moderní metody studia struktury uhlí . Modely uhelné makromolekuly. 5. Minerální podíly v uhelné substanci, jejich původ a metody studia.Stopové prvky v uhlí. Voda v uhlí. 6. Petrografická stavba uhelné substance a metody jejího určování. 7. Vlastnosti uhlí v závislosti na jeho prouhelnění. Technická analýza uhlí. Klasifikace uhlí. 8. Karbonský plyn (CBM) , těžba a možnosti jeho využití. 9. Chování uhlí při zahřívání. Odplyňování. Interakce s kyslíkem.Spalování uhlí. Proces samovznícení. 10.Proces koksování. Vlastnosti koksu pro vysokopecní proces. Uhelný dehet, jeho složení, vlastnosti a postupy zpracování (současný stav a perspektivy), černouhelná smola. 11.Zplyňování uhlí. Vlastnosti energoplynu .Průmyslové aplikace a perspektivy. 12. Interakce uhlí s rozpouštědly. Zkapalňování uhlí. 13. Koprocesy. Procesy zplyňování, pyrolýzy a zkapalňování uhlí s organickým odpadem. 14. Uhlí a perspektivy jeho využití jako chemické suroviny. Krize petrochemie.Ekologické aspekty využívaní uhlí. Uhlí a biotechnologie. Cvičení : 1. Úvod. Bezpečnost práce. 2. Technická analýza uhlí (vlhkost,l popelnatost, prchavé látky) 3. Stanovení termoplastických vlastností (SI, RI) 4. Stanovení sorpčních vlastností uhlíkatého sorbentu 5. Petrografie (světelná odraznost, macerálová analýza) 6. Termogravimetrická analýza 7. Příprava extraktu ze vzorku smoly (Soxhletova extrakce) 8. Infračervená spektroskopie extraktů 9. NMR spektroskopie extraktů 10. Statisticky průměrná strukturní jednotka (aplikace Brown-Ladnerovy m.) 11. Stanovení relativní molekulové hmotnosti extraktu (VPO, ebulioskopie) 12. Bobtnání uhlí 13. izolace naftalenu ze surového naftalenového oleje, jeho přečištění a stanovení b.t. popř. chromatografická analýza 14. Exkurze do dehtochemického podniku

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner