617-0408/02 – Chemie uhlí (CHU)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnutí informací o současných názorech na původ a složení uhlí, principech uhelných technologií a objasnění významu uhlí pro moderní společnost.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Struktura a původ uhlí, proces prouhelňování, průmyslové využití uhlí a jeho ekologické aspekty.

Povinná literatura:

1) Berkowitz,N.: An introduction to coal technology. Academic Press 1994 2) Roubíček V., Buchtele J. : Uhlí – zdroje, procesy, užití. Montanex, Ostrava 2002

Doporučená literatura:

1) Speight,J.G.: Handbook of Coal Analysis.Wiley- Interscience 2005 2) Bouška,V. Geochemie uhlí. Academia Praha 1977 3) Kol.autorů: Atlas uhlí české části hornoslezské pánve. Anagram.Ostrava 2005 4) Kol.autorů: Koksownictwo. Wydawnictwo Slask 1986

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia. Chemie uhlíku. Stručný nástin historie využívání uhlí. Uhlí, jeho postavení a budoucnost ve světovém hospodářství. 2. Genese uhlí. Ložiska uhlí – jejich lokalizace (svět a ČR). 3. Uhlí jako heterogenní makromolekulární systém.Fyzikální textura a chemická struktura uhlí. 4. Moderní metody studia organických podílů v uhlí. Modely uhelné makromolekuly. 5. Minerální podíly v uhlí, jejich původ a metody studia. Stopové prvky a voda v uhlí. 6. Petrografická stavba uhlí a metody jejího určování. 7. Vlastnosti uhlí v závislosti na jeho prouhelnění. Technická analýzy uhlí. Klasifikace uhlí. 8. Karbonský plyn (CBM), těžba a možnosti využití. 9. Chování uhlí při zahřívání. Odplyňování. Interakce s kyslíkem. Spalování uhlí. Proces samovznícení. 10. Proces koksování. Vlastnosti koksu pro vysokopecní proces. Uhelný dehet, jeho složení, vlastnosti a postupy zpracování (současný stav a perspektiva). Černouhelná smola a její průmyslové využití. 11. Zplyňování uhlí. Vlastnosti energoplynu. Průmyslové aplikace a perspektivy. Chemie C1. 12. Interakce uhlí s rozpouštědly. Zkapalňování uhlí. 13. Koprocesy. Zplyňování, zkapalňování a spalování uhlí s organickým odpadem. 14. Perspektivy využití uhlí jako chemické suroviny. Krize petrochemie. Ekologické aspekty využívání uhlí. Uhlí a bioetechnologie. Laboratorní cvičení: 1. Úvod a bezpečnost práce v laboratoři. 2. Technická analýza uhlí (vlhkost, popelnatost, prchavé látky) 3. Stanovení termoplastických vlastností uhlí 4. Stanovení hustoty a obsahu vody 5. Petrografická analýza 6.Termogravimetrická analýza 7. Stanovení výhřevnosti uhlí 8. Stanovení bobtnání uhlí 9. Izolace humínových látek 10. Charakterizace humínových látek 11. Izolace maltenů z černouhelného dehtu a jeho chromatografické dělení metodou SARA. 12. Charakterizace maltenových frakcí (elementární analýza, IČ, 1H NMR, VPO) 13. Exkurze do koksovny (uhelná služba) 14. Exkurze na pracoviště pro zkoušení výbušnosti uhelného prachu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní