617-0804/01 – Vybrané kapitoly z organické chemie (VKOCH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Na konci kurzu každý student by měl být schopen: • diskutovat vazebné vlastnosti uhlíku, které vedou k tak velkém počtu důležitých látek. • vysvětlit vztah mezi strukturou a fyzikálními a chemickými vlastnosti organických látek a činit předpovědi týkající se těchto vlastností. • vysvětlit vztah organické chemie k ostatním vědám. • vysvětlit význam organické chemie pro život,a to jak biologické tak ekonomické souvislosti

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na kurs Organické a makromolekulární chemie. Po shrnutí základních poznatků o struktuře, reaktivitě a vlastnostech organických látek navazují přednášky o moderních metodách syntézy, identifikace a strukturního studia organických látek. Dále jsou zařazeny kapitoly o významných skupinách organických látek a biologicky významných molekulách. Tento kurs pojednává organickou chemii z hlediska typů reakcí a jejich mechanismů. Tím se zopakují a doplní znalosti z kursu Organická chemie I a zároveň jsou ukázány obecné souvislosti. V přímé návaznosti je pak diskutována chemie základních přírodních stavebních bloků - sacharidů, peptidů, bílkovin a nukleových kyselin. V tomto kursu jsou rovněž diskutovány katalytické reakce využívající přechodných kovů a využití těchto reakcí v organické syntéze a v průmyslových procesech a metody přípravy jednotlivých typů organických sloučenin.

Povinná literatura:

[1] Macháček V., Panchartek J., Pytela O.: Organická chemie, 2. část, 2. vydání, Univerzita Pardubice, 1998. [2] Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery, Sobotáles Praha 2002 [3]Blažek,J., Rábl, V.: Základy zpracování a využití ropy. Skripta VŠCHT Praha 2006 (dostupné na internetu: http://vydavatelstvi.vscht.cz)

Doporučená literatura:

[1] Červinka, O., Dědek, V., Ferles, M. : Organická chemie, 4. vydání, Informatorium, Praha 1991. [2] Ebewele R.O. Polymer Science and Technology. CRC Press 2000 [3] Wöhrle, Dieter; Tausch, Michael W.; Stohrer, Wolf-Dieter. Photochemie: Konzepte, Methoden, Experimente. Wiley, 1998. [4]Editor(s): John A. Sokolowski, Catherine M. Banks:Principles of Modeling and Simulation: A Multidisciplinary Approach. John Wiley 2009. (dostupné jako e-book) [5] Speight, J.G.: Chemistry and Technology of Petroleum. CRC/Taylor&Francis 2007 [6] Berkowitz,N.: An introduction to coal technology. Academic Press 1994

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V rámci seminářů budou zařazeny dva písemné testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Molekulární geometrie. Konstituce a konfigurace molekul. Strukturní, konformační, konfigurační isomerie, optická aktivita, typy projekcí, nomenklaturní principy a stereodeskriptory. Konformace – konformační analýza a rovnováhy. 2. Vazby v organických látkách. Reaktivní částice v organické chemii – karbokationty, radikály, karbanionty, stabilizace hyperkonjugací a konjugací. Acidita a basicita. 3.Struktura a vlastnosti. Soubory molekul. Mezimolekulové interakce. Skupenské přechody. Rozpustnost, rozpouštědlové vlivy a jejich hodnocení. 4. Metody studia organických látek. Separační techniky. Metody strukturního studia. Infračervená, UV/VIS , NMR a hmotnostní spektrometrie. 5. Nové metody v organické syntéze. Sonochemie,fotochemické a elektrochemické reakce, využití mikrovl, syntony, katalýza fázového přenosu. 6. Fotochemie v organické syntéze. Teorie hraničních orbitalů, LUMO, HOMO, symetrie HO. Fotochemická excitace a přenos energie.Reakce řízené symetrií orbitalů. Woodwardova – Hoffmannova pravidla. Korelační diagramy. 7. Molekulární modelování. Nástin teorie a využití k řešení vybraných problémů organické chemie. 8. Biomolekuly. Cukry, aminokyseliny, terpeny, steroidy, alkaloidy. 9. Biomakromolekuly. Polysycharidy, proteiny, nukleové kyseliny. Proteosyntéza. Fotosyntéza. 10. Enzymové reakce. Struktura vers. biologický účinek. Biotechnologie. Léčiva. Toxiny. 11. Technické polymery. Struktura, vlastnosti, stavové a fázové chování. Syntéza polymerů. Technicky významné skupiny polymerů. 12. Chemie kaustobiolitů. Současné názory na genezi s složení ropy, uhlí a zemního plynu. Význam pro získávání energií a chemický průmysl. Přehled o petrochemii. Clean coal technology. Syntetická paliva z uhlí. 13. Pyrolýza organických látek. Pyrolýza uhlovodíků, chemismus a využití. Proces karbonizace uhlí. Současnost a perspektivy dehtochemie. 14. Organická chemie a společnost. Význam organické chemie, zdroje, ekonomické a ekologické aspekty organických technologií. Laboratorní cvičení (4 hod. /2 týdny): 1) Separační techniky v organické laboratoři (sloupcová chromatografie, SPE, TLC, GC) 2) Stanovení vybraných charakteristik organických látek (teplota varu, teplota tání, index lomu, polarimetrie, teplota vzplanutí) 3) Identifikace plastů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku