617-0810/01 – Organická chemie (OCH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat teoretické základy organické chemie a podat informace o technologicky a biologicky nejvýznamnější organických látkách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Shrnutí nejdůležitějších poznatků z teoretických základů organické chemie,informace o moderních metodách organické syntézy a studiu organických látek, jakož i seznení s významnými skupinami organických látek.

Povinná literatura:

1) Červinka,O.,Dědek,V., Ferles,M.: Organická chemie.Informatorium Praha 1991

Doporučená literatura:

1) Solomons, T.W.G.,Fryhle C.B: Organic Chemistry. John Wiley & Sons,Inc. 2003 ISBN 0-471-41799-8 2) John McMurry Organic chemistry . - 6th ed.. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, 2004. pp. 1176, ISBN 0-534-38999-6 3)J. Mleziva, J. Šňupárek.: Polymery, Sobotáles Praha 2002 4)W. H. Brown: Organic Chemistry (Saunders College Publishing, 1995) [5)W. H. Brown: Organic Polymer Chemistry: (Saunders College Publishing, 1995)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Přednáška: Úvod do organické chemie. Stručná historie organické chemie. Vazebné vlastnosti uhlíku (molekulové orbitaly, sigma a pí vazba, energie vazby, polarita vazby, hybridizace, elektronové efekty). Vztah mezi strukturou a vlastnostmi látek. Mezimolekulární interakce (Van der Waalsovy interakce, dipólové interakce, vodíkový můstek) a jejich vliv na teplotu tání, teplotu varu a rozpustnost. Teotetické cvičení: Vazebné vlastnosti uhlíku. 2.Přednáška: Základy stereochemie organických sloučenin. Znázorňování struktury organických molekul (typy vzorců, projekce, modely, 3D-prezentace). Polymerie a izomerie (konstituční, geometrická, optická). Konformace organických sloučenin. Teoretické cvičení: Struktura, vzorec, model. Odvození sumárního, racionálního a strukturní vzorce. Určení typu izomerie u konkrétních sloučenin. 3. Přednáška: Reakce organických sloučenin. Klasifikace organických reakcí. Reakce homolytické a heterolytické. Elektrofilní a nukleofilní činidla. Alifatické a alicyklické uhlovodíky. Názvosloví nasycených uhlovodíků. Radikálová substituce. Krakování (nekatalyzované a katalyzované) a isomerace. Fischer-Tropschova syntéza. Zdroje uhlovodíků a jejich využití. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin (typy názvů, názvoslovné principy, nomenklatura IUPAC). 4.Přednáška: Nenasycené uhlovodíky. Radikálová a iontová adice na násobnou vazbu. Eliminační reakce. Zdroje a průmyslové využití nenasycených uhlovodíků. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin. 5. Přednáška: Areny (aromatické uhlovodíky). Aromatický stav. Elektrofilní aromatická substituce (nitrace, sulfonace, alkylace, acylace) a další reakce. Průmyslové využití. Polycyklické aromáty a jejich toxikologická rizika. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin. 6. Přednáška: Deriváty uhlovodíků. Halogenderiváty. Fyzikální vlastnosti, toxikologie a využití. Syntéza a významné reakce. Teoretické cvičení: Názvosloví organických sloučenin. 7.Přednáška: Dusíkaté deriváty (nitrosloučeniny, aminy, diazoniové soli, azosloučeniny). Reaktivita, vlastnosti, toxikologie. Syntéza a význam. Praktické cvičení: Příprava jodoformu. 8. Přednáška: Sirné deriváty (trioly, sulfidy, sulfonové kyseliny). Fyzikální vlastnosti a využití. Syntéza a významné reakce. Detergenty. Praktické cvičení: Příprava 4-nitroanilinu. 9. Přednáška: Kyslíkaté deriváty. Hydroxyderiváty (alkoholy, fenoly). Ethery. Fyzikální vlastnosti, toxikologie a využití. Syntéza a významné reakce. Praktické cvičení: Příprava kyseliny fumarové. 10. Přednáška: Karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony). Reaktivita (oxidace a redukce, adice na karbonylovou skupinu). Příprava, význam a použití. Organokovové sloučeniny. Reaktivita, toxikologie a využití. Grignardovy sloučeniny a jejich reakce. Praktické cvičení: Příprava kyseliny acetylsalicylové. 11. Přednáška: Karboxylové kyseliny. Fyzikální vlastnosti. Acidita versus struktura, neutralizace. Reakce na karboxylové skupině (esterifikace,dekarboxylace). Příprava, význam a použití. Praktické cvičení: Příprava ethyl-methanoátu. 12. Přednáška: Substituční deriváty karboxylových kyselin. Halogenkyseliny. Hydroxykyseliny. Oxokyseliny. Aminokyseliny. Reaktivita, vlastnosti a využití. Praktické cvičení: Příprava mýdla. 13. Přednáška: Funkční deriváty kyselin. Acylhalogenidy. Anhydridy. Estery. Amidy. Nitrily. Reaktivita, vlastnosti, toxikologie a využití. Syntéza a významné reakce. Deriváty kyseliny uhličité (fosgen, močovina a jejich sirné obdoby). Teoretické cvičení: Zopakování nejvýznamnějších reakcí uhlovodíků a derivátů uhlovodíků. 14. Přednáška: Polymery (rozdělení, struktura, základní reakce vzniku polymerních látek, přehled technicky nejvýznamnějších polymerů). Teoretické cvičení: Prezentace seminárních prací studentů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku