617-0822/02 – Makromolekulární chemie (MCH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Důraz je kladen na osvětlení vztahu mezi strukturou, základní reaktivitou organických látek a aplikaci poznatků z organické chemie v oblasti výroby, vlastností a využití polymerních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

V rámci předmětu Makromolekulární chemie je v sedmi přednáškách probírána struktura a reaktivita uhlovodíků a jejich funkčních derivátů (halogenderivátů, dusíkatých derivátů, sirných derivátů a kyslíkatých derivátů). V dalších sedmi přednáškách jsou probírány vlastnosti polymerních materiálů (přírodních a syntetických), výroba syntetických polymerů, jejich charakterizace, vlastnosti a využití v průmyslu.

Povinná literatura:

1)McMurry J.: Organická chemie. VUT Brno 2007, ISBN 978-80-214-3291-8, VUTIUM VŠCHT Praha 2007 ISBN 978-80-7080-637-1. 2)Ducháček V.: Polymery – výroba, vlastnosti, zpracováni, použití. Skripta VŠCHT, Praha 2006. dostupné on-line na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-617-6/pages-img/ 1) Ducháček V.: Polymery – výroba, vlastnosti, zpracováni, použití. Skripta VŠCHT, Praha 2006. dostupné on-line na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-617-6/pages-img/

Doporučená literatura:

1) Červinka O., Dědek V., Ferles M.: Organická chemie. Informatorium Praha 1991. 2) Solomons T.W.G., Fryhle C.B: Organic Chemistry. John Wiley & Sons,Inc. 2003, ISBN 0-471-41799-8. 3) Svoboda J. a spol.: Organická chemie I. VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-561-7. 4) Waisser,K.: Nové české názvosloví organické chemie. Učební texty UK Praha 2002. 5) Fikr J., Kahovec J.: Názvosloví organické chemie. Rubico, Olomouc, 2002. 6) Mleziva J., Šňupálek J.: Polymery – výroba, struktura, vlastnosti a použití. SOBOTÁLES Praha 2000. 7) Ebewele R.O. Polymer Science and Technology. CRC Press 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Přednáška: Úvod do organické chemie. Stručná historie organické chemie. Vazebné vlastnosti uhlíku. Základy stereochemie organických sloučenin. Znázorňování struktury organických molekul. Polymerie a izomerie. Seminář: Vazebné vlastnosti uhlíku. Odvození sumárního, racionálního a strukturní vzorce. Určení typu izomerie u konkrétních sloučenin. 2.Přednáška: Reakce organických sloučenin. Klasifikace organických reakcí. Reakce homolytické a heterolytické. Elektrofilní a nukleofilní činidla. Alifatické, alicyklické, nasycené a nenasycené uhlovodíky. Názvosloví uhlovodíků. Fyzikální vlastnosti, významné reakce a použití. Seminář: : Názvosloví organických sloučenin (typy názvů, názvoslovné principy, nomenklatura IUPAC). 3. Přednáška: Aromatické uhlovodíky. Aromatický stav. Fyzikální vlastnosti, toxikologie a průmyslové využití. Syntéza a významné reakce. Deriváty uhlovodíků. Halogenderiváty. Fyzikální vlastnosti, toxikologie a použití. Syntéza a významné reakce. Seminář: Názvosloví organických sloučenin. 4.Přednáška: Sirné deriváty (trioly, sulfidy, sulfonové kyseliny). Fyzikální vlastnosti, využití, syntéza a významné reakce. Kyslíkaté deriváty (alkoholy, fenoly, ethery). Fyzikální vlastnosti, toxikologie a použití. Syntéza a významné reakce. Seminář: Názvosloví organických sloučenin. 5. Přednáška: Karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony). Reaktivita, příprava, význam a použití. Organokovové sloučeniny. Reaktivita, toxikologie a použití. Grignardovy sloučeniny a jejich reakce. Seminář: Názvosloví organických sloučenin. 6. Přednáška: Karboxylové kyseliny. Fyzikální vlastnosti a reaktivita. Příprava, význam a použití. Seminář: Názvosloví organických sloučenin. 7. Přednáška: Substituční deriváty karboxylových kyselin (halogenkyseliny, hydroxykyseliny, oxokyseliny, aminokyseliny. Reaktivita, vlastnosti a použití. Funkční deriváty kyselin (acylhalogenidy, anhydrity, estery, amidy, nitrily). Reaktivita, vlastnosti, toxikologie a použití. Deriváty kyseliny uhličité (fosgen, močovina a jejich sirné obdoby). Seminář: Zopakování nejvýznamnějších reakcí uhlovodíků a jejich derivátů. 8. Přednáška: Vznik, význam a rozdělení přírodních a syntetických makromolekulárních materiálů. Seminář: 9. Přednáška: Metody přípravy syntetických makromolekulárních materiálů.Pomocné látky při výrobě syntetických polymerních materiálů (změkčovadla, pigmenty, barviva a plniva). Seminář:: 10. Přednáška: Specifikace synteticky připravených polymerních materiálů a jejich využití v průmyslu. Seminář: 11. Přednáška: Fyzikální vlastnosti makromolekulárních materiálů (sklovitý, kaučukovitý a plastický stav polymerů. Seminář: 12. Přednáška: Zpracování makromolekulárních materiálů v plastickém stavu, svařování, obrábění, zpracování odpadů. Seminář: 13. Přednáška: Koroze a stabilizace plastických hmot. Seminář: 14. Přednáška: Tepelná degradace, biologická a chemická destrukce makromolekulárních materiálů. Seminář:

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 zimní