617-0975/02 – Chemie a technologie paliv (CHTP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
PAN37 doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o chemických a environmentálních aspektech stávajících a perspektivních technologiích a politice palivářství. Student bude umět: - charakterizovat principy palivářských procesů - vytvořit a hodnotit hmotnostní a energetické bilance těchto procesů - posoudit kvalitu materiálových vstupů do palivářských procesů - posoudit environmentální rizika zvolených technologií - navrhnout optimální postupy zpracování odpadů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Náplní předmětu je seznámení s teorií palivářských procesů a jejich aplikací v průmyslovém měřítku. Poskytne komplexní znalosti z problematiky zpracování a energetického využití fosilních uhlíkatých paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) a biopaliv s úzkou vazbou na ochranu životního prostředí. Seznámí se ss novými trendy v palivářství a strategickými koncepcemi z pohledu ČR i světa.

Povinná literatura:

LEGEMZA,J., FRÖHLICHOVÁ,M., FINDORÁK,R. Tradičné a alternatívne palivá v metalurgii. Košice: TU v Košicích, 2015. ISBN 978-80-553-2154-7. ROUBÍČEK,V., BUCHTELE,J. Chemie uhlí a jeho využití. VŠB-TU Ostrava, 1996, 216 s. ISBN 80-7078-406-7. BENEŠ, M.: Vlastnosti topných plynů (učební text 2. vydání), VŠCHT Praha 1997. SPEIGHT, J.G. Chemistry and Technology of Petroleum. CRC/Taylor & Francis 2007. 945 s. ISBN 0-471-36167-4. KLASS, D: Biomass for Renewable Energy, Fuels, and Chemicals Elsevier Inc. 1998, 651s. (dostupné jako e-book).

Doporučená literatura:

BLAŽEK,J., RÁBL, V. Základy zpracování a využití ropy. VŠCHT Praha 2006. ISBN 80-7080-619-2. KANDIAOTI,R., HEROD,A., BERTLE,K. Solid Fuels and Heavy Hydrocarbon Liquids. Elsevier 2006. 353 s.ISBN 0-080-44486-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace seminární práce a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální požadavky vycházejí z konkrétního tématu PhD práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Ekonomické aspekty využívání paliv. Vývoj a perspektivy palivářství. Geneze kaustobiolitů a jejich světové zásoby. Teoretické základy termických procesů (pyrolýza, hoření, zplyňování). Energetické bilance. Tuhá paliva. Současné názory na složení a strukturu uhlí. Chemismus karbonizace uhlí. Proces samovznícení. Možnosti získávání kapalných paliv z uhlí. Clean Coal Technology. Neenergetické využití uhlí a produktů jeho zpracování. Kapalná paliva. Složení ropy a klasifikace rop. Těžba, základní zpracování, doprava a skladování. Chemie procesů rafinace a zpracování ropy. Alternativní paliva (bitumenní písky a extratěžké ropy, kerogenní horniny, břidlicový plyn). Plynná paliva (zemní plyn, CBM, vodík). Zplyňování uhlí. Reaktory pro zplyňování. Podzemní zplyňování. Čištění a skladování plynných paliv. Biopaliva (alkoholová, bionafta, bioplyn). Spalování, zplyňování a pyrolýza biomasy. Přímá přeměna chemické energie na elektrickou. Princip, konstrukce a typy palivových článků. Aplikace a perspektivy. Pohonné hmoty pro mobilní prostředky. Spalování paliv ve vznětových, zážehových a reaktivních motorech. Výroba pohonných hmot a mazadel. Ko-procesing. Procesy zplyňování, pyrolýzy a zkapalňování uhlí s organickými odpady. Paliva v metalurgii. Tradiční a alternativní uhlíkatá paliva ve výrobě aglomerátů, surového železa, oceli a feroslitin. Požadavky na kvalitu. Ekologické aspekty využívání paliv. Tradiční uhlíkatá paliva a životní prostředí (emise, smog, skleníkový efekt). Chemismus sekvestrace oxidu uhličitého). Degradace ropy a jejich derivátů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.