617-1404/02 – Analytická chemie I (ACh1)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač se seznámí s teorií chemických rovnováh, principy pro odběr vzorků, naučí se vzorky upravovat a převádět do roztoku. Získá potřebné teoretické vědomosti pro titrační a vážková analytická stanovení. V laboratorních cvičeních pak bude, při provádění konkrétních chemických analýz tyto dovednosti samostatně aplikovat.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s teoretickými a praktickými základy analytické chemie. Obsah přednášek tvoří: výklad základních pojmů ACH, popis analytického procesu včetně odběru a zpracování vzorků, teoretické základy chemických rovnováh a reakční kinetiky, základy kvalitativní analýzy, základy kvantitavní klasické a instrumentální analýzy a základy statistického zpracování dat.

Povinná literatura:

[1] Praus P., Dombek V., Klika J.: Základy analytické chemie. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2001, 106 s. [2] Klika J., Praus P.: Analytická chemie I. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2002, 172 s. [3] Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988. [4] Benátská: Výpočty v analytické chemii. Skriptum, VŠB-TU, Ostrava 1999 [5] Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986. [6] Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987. [7] Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977. [8]Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. SNTL,Praha 1980. [9] Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985. [10] Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha 1994.

Doporučená literatura:

[1] Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988. [2] Benátská: Výpočty v analytické chemii. Skriptum, VŠB-TU, Ostrava 1999 [3] Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986. [4] Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987. [5] Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977. [6]Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. SNTL,Praha 1980. [7] Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985. [8] Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha 1994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnění všech úkolů zadaných v analytické laboratoři

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přednáška: Úvod do předmětu, dělení a využití analytické chemie, základní jednotky, optimalizace výběru analytické metody, normalizace v analytické chemii a normalizované postupy (normy ČSN, ISO, EN, TNV, a pod). 2. Přednáška: Chemické rovnováhy. Obecné pojmy: Aktivita látek, aktivitní koeficienty, rovnovážná konstanta, rovnovážné koncentrace, závislosti rovnovážné koncentrace, Gibssova volná entalpie a entropie. Neutralizační rovnováhy:Teorie zásad a kyselin, slabé a silné kyseliny a báze, tlumivé roztoky, hydrolýza solí, výpočty pH. 3. Přednáška: Chemické rovnováhy (pokračování). Komplexní rovnováhy: Typy komplexů, využití komplexů v anal. chemii, konst. stability, podmíněná konst. stability. Srážecí rovnováhy: Součin rozpustnosti, rozpustnost, příklady rozpustnosti některých látek a využití v anal. chemii. Oxidačně-redukční rovnováhy: Elektrochemický potenciál a jeho výpočet, Petersova rovnice, Nernstova rovnice, příklady některých důležitých redoxních systémů a jejich využití v anal. chemii. 4. Přednáška: Výpočty v analytické chemii. Vzorové úlohy analytických výpočtů na základě neutralizačních a komplexometrických rovnováh. 5. Přednáška: Výpočty v analytické chemii. Vzorové úlohy analytických výpočtů na základě srážecích a oxidačně-redukčních rovnováh. 6. Přednáška: Teoretické základy analytické chemie - Reakční kinetika. Rychlost reakce, rychlostní konstanta, Arrheniova rovnice, aktivovaný komplex, katalýza a autokatalýza, reakce prvního, pseudo-prvního a druhého řádu, příklady. 7. Přednáška: Hodnocení analytických výsledků - normální rozdělení a jeho parametry testy odlehlých výsledků, správnosti výsledu a testy dvou průměrů, referenční materiály, interval spolehlivosti, charakteristiky analytické metody. 8. Přednáška: Odběry vzorků (plynné, kapalné a tuhé fáze), úprava vzorků před analýzou a jejich prekoncentrace (extrakce kapalina-kapalina, kapalina-tuhá látka, plyn-tuhá látka), rozklady pevných vzorků, konzervace vzorků, aplikace. 9. Přednáška: Odměrná analýza - titrační křivka, bod ekvivalence a jeho detekce, standardizace odměrných roztoků, druhy titrací. Neutralizační titrace: Titrace silných kyselina a silných zásah, titrace slabých kyselin a slabých zásad, výpočty titračních křivek, acidobazické indikátory a jejich volba, alkalimetrie a acidimetrie, příklady využití. 10. Přednáška: Komplexometrické titrace (merkurimetrie, chelatometrie): Odměrná činidla, indikátory, vliv pH, výpočet titrační křivky, přímé a nepřímé titrace, příklady využití. Redoxní titrace: Výpočet titrační křivky, oxidimetrické a reduktometrické titrace, indikace bodu ekvivalence, příklady využití. 11. Přednáška: Srážecí titrace: Argentometrie, indikace bodu ekvivalence, využití v praxi. Gravimetrie: Gravimetrický faktor, vznik a zrání sraženin, vliv pH, znečištění sraženin, filtrace a čištění sraženin, sušení a žíhání, organická srážedla, příklady využití. 12. Přednáška: Separační metody v klasické analytické chemii: Destilace, rektifikace, sublimace, extrakce kapalina-kapalina, iontová výměna, adsorpce na různých sorbentech, preparační chromatografie (sloupcová a tenkovrstvá), aplikace. 13. Přednáška: Základy kvalitativní analytické chemie-dělení anorganických aniontů a kationtů do skupin, důkazové reakce, elementární analýza (O, C, N, H). 14. Přednáška: Příklady rozborů silikátů, oceli a surového železa, strusky, vod a pod. Odběr vorku, rozklad, titrační a gravimetrická analýza, zpracování výsledků analýz.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  21
        Zkouška Zkouška 55  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní