617-2004/02 – Základy analytické chemie (ZACh)

Garantující katedraKatedra chemieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

6172004/01 (pro 2. roč. Bc. TZP) Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy klasické a instrumentální analýzy. Posluchači budou schopni porozumět teoretickým principům analytických metod a budou je umět aplikovat v praxi. Získané znalosti: Schopnost porozumět teoretickým principům analytických metod, Schopnost orientovat se v odborné literatuře, Schopnost aplikovat tyto metody v praxi. 6172004/02 (pro USP, 1. roč. NMgr. TPE) • Seznámit posluchače se základy klasické a instrumentální analýzy. Teoreticky probírané analytické metody jsou voleny tak, aby posluchačům představily analytické metody používané v běžné praxi. • Poznatky získané na přednáškách procvičit na laboratorních úlohách. • Poskytnout přehled o běžné analytické praxi v různých oborech • Naučit interpretovat analytická data z pohledu uživatele Získané znalosti • Schopnost porozumět teoretickým principům analytických metod • Schopnost orientovat se v odborné literatuře • Schopnost aplikovat tyto metody v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku základních metod klasické a instrumentální analýzy, které se používají v běžných laboratořích. Výuka je vedena formou přednášek a laboratorních cvičení(pro 2. roč. Bc. TZP). Výuka je vedena formou přednášek, výpočtových a laboratorních cvičení (pro USP, 1. roč. NMgr. TPE).

Povinná literatura:

1. Klika Z., Praus P., Analytická chemie I. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2002, 172 s. 2. Praus P., Plachá D., Vybrané kapitoly z instrumentální analýzy. Studijní opora, VSB-TUO, 2008, 206 s. 3. Praus P., Vontorová J.: Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava 2015, 158 s.

Doporučená literatura:

1. Sommer L. a kol., Základy analytické chemie I. Skriptum, Brno, VUTIUM, 1998, 199 s. 2. Sommer L. a kol., Základy analytické chemie II. Skriptum, Brno, VUTIUM, 2000, 347 s. 3. Holzbecher Z., Churáček J. a kol., Analytická chemie. Praha, SNTL, 1987, 664 s

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z anorganické, organické a fyzikální chemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Využití a dělení analytické chemie, základní jednotky. Statistické zpracování výsledků měření: Normální rozdělení a jeho parametry, interval spolehlivosti, testy odlehlosti hodnot, testy správnosti výsledků a shodnosti dvou průměrů, testování přesnosti dvou metod, referenční materiály. 2. Volba analytické metody, charakteristiky analytické metody (přesnost, správnost, citlivost, robustnost, rozsah, mez detekce a stanovení, výtěžnost, selektivita). Odběry vzorků (plynné, kapalné a tuhé), úprava vzorků před analýzou a jejich prekoncentrace (extrakce kapalina-kapalina, kapalina-tuhá látka, plyn-tuhá látka), konzervace vzorků. 3. Odměrná analýza obecně: Titrační křivka, bod ekvivalence a jeho detekce, standardizace odměrných roztoků, druhy titrací. Protolytické rovnováhy. Neutralizační titrace: Výpočty pH, tlumivé roztoky, výpočet titrační křivky, acidobazické indikátory, příklady využití. 4. Komplexotvorné rovnováhy: Tvorba komplexů, konstanta stability, podmíněná konstanta stability. Komplexometrické titrace (merkurimetrie, chelatometrie): Odměrná činidla, indikátory, vliv pH, výpočet titrační křivky, přímé a nepřímé titrace, příklady využití. Oxidačně-redukční rovnováhy, Petersova rovnice (i vliv pH). Redoxní titrace: Výpočet titrační křivky, oxidimetrické a reduktometrické titrace, indikace bodu ekvivalence, příklady využití. 5. Součin rozpustnosti, rozpustnost látek a její ovlivnění. Srážecí titrace: Argentometrie, indikace bodu ekvivalence, využití v praxi. Gravimetrie: Gravimetrický faktor, vznik a zrání sraženin, vliv pH, znečištění sraženin, filtrace a čištění sraženin, sušení a žíhání, organická srážedla, příklady využití. 6. Modely atomu, kvantová čísla, výběrová pravidla přechodu elektronů, vznik atomových spekter, Heisenbergův princip neurčitosti a šířka spektrálních čar. Disperze na hranolu a mřížce, rozlišení spektrálních čar, detekce elektromagnetického záření. Atomová emisní spektrometrie: Způsoby atomizace a excitace, typy monochromátorů a detektorů, kvantitativní využití (Lomakinův vztah), kvantometrie, praktické využití. 7. Atomová absorpční spektrometrie: Absorbance, závislost na koncentraci (Lambert-Beerův zákon), transmitance, zdroje záření, způsoby atomizace (plamenová, elektrotermická, generování hydridů a studených par rtuti), možnosti korekce měření, monochromátory, detektory, analyzátory rtuti, praktické využití. 8. Vznik rentgenových spekter, spojitá a čárová spektra, Augerovy elektrony a kvantový výtěžek. Rentgenová fluorescenční spektrometrie: Zdroje RTG záření, úprava vzorků, vlnová disperze na rovinných a ohnutých krystalech (Braggova rovnice, Rowlandova kružnice), typy detektorů, energetická disperze, kvantometrie, praktické využití. 9. Interakce molekul a elektromagnetichého záření. Vznik molekulových (elektronových) spekter: Výběrová pravidla, teorie LCAO, teorie ligandového pole, charge transfer komplexy, ovlivnění polohy a intenzity molekulových pásů. Spektrometrie UV-VIS: Zdroje záření, monochromátory, typy kyvet, detektory, praktické využití v UV a VIS oblasti. 10. Vibrace molekul: Harmonický a anharmonický oscilátor, vlnočet, výběrová pravidla, typy vibrací. Infračervená spektrometrie: Zdroje záření, úprava vzorku, rozpouštědla, monochromátory, detektory infračerveného záření, spektra vybraných látek, Fourierova transformace, praktické využití. 11. Elektrochemický potenciál (Petersova a Nernstova rovnice), druhy elektrod, referentní elektrody, iontově selektivní elektrody, potenciometrická titrace, využití potenciometrie v praxi. Vodivost slabých a silných elektrolytů, měření vodivosti, konduktometrie přímá a konduktometrické titrace, využití v praxi. 12. Elektrolýza, přenos hmoty při elektrolýze, difúzní a kapacitní proud, Ilkovičova rovnice. Polarografie: Polarografické křivky, půlvnový potenciál, rušivé vlivy a jejich eliminace, pulzní metody, praktické využití. 13. Separační metody v analytické chemii, chromatografie plošná a kolonová. Principy dělení v chromatografii, chromatogram, teorie chromatografického patra, van Deemterova křivka. Plynová chromatografie: Nosné plyny, nástřik vzorku, typy kolon, detektory (hmotnostní detektory-způsoby ionizace, separace iontů, interpretace spekter), příklady využití. Kapalinová chromatografie: Volba mobilní a stacionární fáze, dávkování vzorku, kolony, detektory, gelová a iontová chromatografie, příklady využití. 14. Migrace iontů v elektrickém poli, mobilita a její ovlivnění, elektroosmotický tok. Elektroforéza plošná a kapilární: Dávkování vzorků, kapiláry, nosný elektrolyt, detekce, praktické využití. Izotachoforéza: Samozaostřující efekt, volba vedoucího a zakončujícího elektrolytu, jednokolonové a dvoukolonové uspořádání, detekce, spojení izotachoforézy a elektroforézy, praktické využití. Výpočtová cvičení • Obsah složky ve směsi • Příprava a směšování roztoků • Vážkové analýza • Odměrná analýza • pH ve směsích silných kyselin a silných zásad • Součin rozpustnosti • Redoxní potenciál • Součin rozpustnosti a redoxní potenciál v závislosti na pH Laboratorní cvičení • Základní analytické operace (vážení, příprava roztoku, pipetace, titrace) • Kalibrace odměrného skla • Manganometrické stanovení železa v rudě • Alkalimetrické stanovení molární koncentrace kyseliny fosforečné • Gravimetrické stanovené ztráty žíhání vápence • Alkalimetrické stanovení obsahu uhličitanů ve vápenci • Chelatometrické stanovení vápníku a hořčíku • Argentometrické stanovení chloridů • Merkurimetrické stanovení chloridů • Gravimetrické stanovení železa • Jodometrické stanovení jodičnanů • Gravimetrické stanovení niklu • Chelatometrické stanovení bismutu a olova • Polarografická studie (stanovení kadmia, niklu a zinku) • Spektrofotometrická studie (stanovení manganu a chromu ve VIS oblasti) • Potenciometrické stanovení pH • Potenciometrické stanovení chromu a vanadu v oceli • Stanovení chloridů iontově selektivní elektrodou • Stanovení kadmia a olova atomovou absorpční spektrofotometrií • Konduktometrické stanovení měrné elektrolytické vodivosti vody • Validace metody pro stanovení chromu ve vodách VIS spektrofotometrií • Stanovení prvků v uhlí metodou rentgenové fluorescenční analýzy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na všech laboratorních úlohách, správné vyhotovení a odevzdání laboratorních protokolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.