617-2008/03 – Výpočty v analytické chemii (VACH)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: - popsat základní večiny potřebné pro popis a výpočet rovnovážného složení roztoku, - popsat výpočtové postupy při řešení acidobazických, komplexotvorných, srážecích a redoxních rovnováh, - zmapovat činitele ovlivňujícící jednotlivé rovnováhy a zahrnutí těchto faktorů do výpočtu, - popsat základní veličiny používané při instrumentální analýze a jejich význam při vlastním stanovení, - popsat postup vyhodnocení naměřeného analytického signálu, - využití a aplikace teoretických poznatků při řešení konkrétních příkladů z analytické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky jsou zaměřeny na základní principy, veličiny a postupy potřebné pro provádění výpočtů v analytické chemii – při výpočtech rovnovážných stavů, při gravimetrickém stanovení, titračních metodách a také u instrumentálních metod. Zvláštní důraz je kladen na procvičování praktických příkladů a na využití PC.

Povinná literatura:

Studijní opora: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/617/617-Bartonova-Vypocty-rovnovaznych-stavu.pdf Animace ke studijní opoře: ttp://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/NMACH/index.htm VLÁČIL, František. Příklady z chemické a instrumentální analýzy. 4. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Informatorium, 1991. ISBN 80-85427-04-4.

Doporučená literatura:

VOHLÍDAL, Jiří, Alois JULÁK a Karel ŠTULÍK. Chemické a analytické tabulky. Praha: GRADA Publishing, 1999. ISBN 978-80-7169-855-5. BERKA, A., Ladislav FELTL a Ivan NĚMEC. Příručka k praktiku z kvantitativní analytické chemie. Praha: SNTL, 1985. KOTOUČEK, Milan a Jana SKOPALOVÁ. Příklady z analytické chemie. 4. dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. ISBN 80-7067-759-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování výpočtových testů. Odevzdání vypracovaných programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Chemická termodynamika roztoků. Základní vztahy mezi temodynamickými veličinami a jejich tabelace. Rovnovážné konstanty, aktivita, aktivitní koeficient. Iontová síla roztoku a její výpočet. Standardní stavy, teorie meziontového působení, solvatace a asociace iontů, iontové poloměry. 2. Obecný postup při řešení chemických rovnováh, algoritmy řešení složitějších rovnováh, systematický přístup k řešení rovnováh, bilanční rovnovážné rovnice – hmotnostní bilance, podmínka elektroneutrality. 3. Acidobazické rovnováhy. pH silných / slabých kyselin a bází, hydrolýza solí, pH pufru, Henderson – Hasselbalchova rovnice, pufrační kapacita, závislost pH na teplotě. Vícesytné kyseliny a zásady, rovnovážné složení jednotlivých forem v roztoku v závislosti na pH, konstrukce logaritnických a semilogaritmických diagramů (na PC i bez použití PC) a odečet distribuce jednotlivých forem v roztoku v závislosti na pH, využití diagramů při hodnocení vlivu pH při složitějších rovnováhách (např. chelatometrických) 4. Alkalimetrické titrace. Titrant, analyt, titrační křivky – titrace silné / slabé kyseliny a báze, pH v bodě ekvivalence, indikátory. Konstrukce titračních křivek na PC – zohlednění vlivu koncentrace kyseliny / báze, hodnoty disociační konstanty, využití matematických metod při vyhodnocování titračních křivek. 5. Titrace v nevodném prostředí, amfiprotní rozpouštědla, titrace velmi slabých kyselin a bází, titrační křivky,volba rozpouštědla s ohledem na velikost disociační konstanty velmi slabé kyseliny / báze, praktické využití, vyhodnocování titračních křivek. 6. Komplexotvorné rovnováhy. Konstanta stability (nestability) komplexu, titrační křivky, výpočet rovnovážných podílů jednotlivých forem EDTA na pH, vliv pH při chelatometrickém stanovení, konstrukce titračních křivek na PC, využití matematických metod při vyhodnocování titračních křivek. 7. Oxidačně – redukční rovnováhy. Oxidačně-redukční děje u organických látek, rovnovážná konstanta reakce, koncentrace jednotlivých forem v roztoku při redoxní rovnováze, praktické využití hodnot standardních redoxních potenciálů, konstrukce titračních křivek, určování bodu ekvivalence, využití matematických metod při vyhodnocování titračních křivek. 8. Srážecí rovnováhy, součin rozpustnosti, rozpustnost, gravimetrie, vliv přítomnosti společného iontu, vliv indiferentního elektrolytu, vliv pH roztoku a tvorby komplexních sloučenin na rozpustnost sraženiny. Konstrukce titračních křivek, využití matematických metod při vyhodnocování titračních křivek. 9. Potenciometrie a konduktometrie. Potenciometrická titrační křivka, využití matematických metod při vyhodnocování titračních křivek. Výpočet rovnovážných konstant reakcí, galvanické články, odporová konstanta vodivostní nádobky, Ostwaldův zřeďovací zákon. 10. Polarografie a voltametrie. Difúzní proud, polarografická vlna. Výpočet počtu vyměněných elektronů a protonů při elektrodovém ději, posouzení reversibility / ireversibility děje, vliv pH na tvar voltametrických křivek, využití voltametrických metod při určování mechanismu složitější oxidačně – redukčních dějů. 11. Separační metody – extrakce, Nernstův zákon, rozdělovací konstanta, výtěžek extrakce, rozdělovací poměr, měniče iontů, selektivní koeficient, výměnná kapacita měniče. 12. Kolonová chromatografie. Eluční parametry, redukované eluční parametry, počet teoretických pater, počet efektivních pater, výškový ekvivalent teoretického patra, van Deemterova rovnice, účinnost kolony. 13. Elementární analýza. Analýza plynů Orsatovým přístrojem. Optické metody. Kmitočet, vlnočet, energie fotonu, úhlová disperze hranolu, rozlišovací schopnost mřížky. Polarimetrie, měrná otáčivost. Refraktometrie, index lomu. 14. Absorpční spektrometrie. Spektrální propustnost, absorptance, reflektance, koeficient turbidity, Lambert-Beerův zákon, molární absorpční koeficient, hmotnostní absorpční koeficient, matematické metody vyhodnocování při současném stanovení 2 a více složek. Teoretické (výpočtové) cvičení 1. Výpočty aktivitních koeficientů, iontové síly roztoku; základní termodynamické výpočty. 2. Řešení složitějších rovnováh – výpočty rovnovážného složení roztoků, formulování bilančních rovnic. 3. Výpočty pH v závislosti na složení roztoků, vícesytné kyseliny a báze, konstrukce logaritmických a semilogaritmických diagramů. 4. Výpočty titračních křivek a vlivu vybraných parametrů na jejich tvar, umístění bodu ekvivalence apod. 5. Výběr vhodného acidobazického indikátoru, vliv nevodného rozpouštědla na tvar titračních křivek. 6. Výpočet rovnovážného složení roztoku u komplexotvorných rovnováh, výpočtet koncentrace kovu nevázaného do komplexu, titrační křivky. 7. Výpočty redoxních rovnováh, titračních křivek, určování bodu ekvivalence 8. Výpočty rozpustnosti a rovnovážného složení roztoku, vliv indiferentního elektrolytu, pH a dalších parametrů na rozpustnost, titrační křivky 9. Příklady z potenciometrie a konduktometrie, výpočty rovnovážných konstant, vyhodnocování potenciometrických křivek. 10. Příklady z polarografie a voltametrie, počet vyměněných elektronů, analytické využití limitního difúzního proudu, určování reverzibility / irreverzibility elektrodového děje. 11. Separační metody – výpočty výměnné kapacity iontoměniče, příklady s rozdělovacími konstantami a poměry. 12. Kolonová chromatografie – výpočty pomocí elučních parametrů, redukovaných veličin, počet teoretických vs. efektivních pater apod. 13. Výpočet empirického vzorce, složení plynného vzorku po analýze Orsatovým přístrojem, měrná otáčivost, index lomu. 14. Spektrální metody – přepočty základních veličin, absorpční koeficienty, matematické řešení překryvu píků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  10
Rozsah povinné účasti: Odevzdání zpracovaných programů (na PC) a úspěšné absolvování výpočtových testů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok