617-2012/01 – Technologie a analýza paliv (TAP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.Garant verze předmětuMgr. Ivan Koutník, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU37 Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: - Seznámit posluchače s výskytem, těžbou a zpracováním paliv. - Objasnit posluchačům provázanost technologie paliv s ostatními odvětvími průmyslu. - Seznámit posluchače se základními metodami určování kvalitativních parametrů paliv. Získané znalosti: - klasifikace paliv, jejich vznik a světové zásoby, - těžba paliv, jejich zpracování, doprava a obchodování, - využití paliv. Získané dovednosti: - vzorkování kapalných, tuhých a plynných paliv, - analýza kapalných, tuhých a plynných paliv, - vyhodnocení kvality a využitelnosti paliv.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Teoretické základy technologie paliv. Soudobé procesy a jejich inovace, využití nejdůležitějších druhů paliv v energetice, chemickém průmyslu, hutnictví a dalších průmyslových odvětvích. Nové technologie zpracování a využití paliv. Aspekty ochrany životního prostředí v technologii paliv.

Povinná literatura:

1) Z.: Antonín Kozina, Miroslav Píša, Bohumil Šplíchal: Koksárenství; SNTL/ALFA, Praha, 1973 2) Buchtele, J. – Roubíček, V.: Technologie plynných paliv, ES VŠB-TU Ostrava 2001 3) Blažek, J., Rábl, V., Základy zpracování a využití ropy - Vyd. 2., přeprac.. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2006

Doporučená literatura:

1) Šešulka, V. Analýza paliv STNL 1970 2) ROUBÍČEK,V. - BUCHTELE, J. Uhlí - zdroje - procesy - užití. MONTANEX, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování výpočtových testů. Absolvování požadovaného počtu laboratorních cvičení a odevzdání laboratorních protokolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy. Světové zdroje energie a jejich perspektivy. Rozdělení paliv. Vznik kaustobiolitů. 2. Uhlí, vlastnosti, druhy. Analýza tuhých paliv. 3. Úprava uhlí a způsoby jeho dalšího zpracování. Koksování, popis koksotvorného procesu, produkty koksování a jejich vlastnosti. 4. Využití produktů koksování, zpracování dehtu, černouhelná smola, uhlíkaté materiály. 5. Spalování. Principy, procesy, zařízení. 6. Zplyňování. Principy, procesy, zařízení. Způsoby využití produktů zplyňování. Podzemní zplyňování. 7. Metody čištění plynů. Filtrace, absorpce, adsorpce, chemická konverze. Odstraňování prachových částic, dehtových složek, sirných sloučenin, dusíkatých sloučenin. 8. Zemní plyn. Odhady světových zásob. Těžba, úprava, distribuce, uskladňování, využití. Těžba břidlicových plynů, její aspekty a realizovatelnost. 9. Bioplyn, suchá a mokrá digesce, bioplynové stanice, skládkové plyny. 10. Vodík, způsoby výroby, využití, perspektivy. Palivové články. 11. Ropa, složení, vlastnosti, klasifikace. Analýza kapalných paliv a olejů. 12. Těžba ropy, základní zpracování, doprava a skladování. Biologické odbourávání rop a ropných derivátů. 13. Způsoby zpracování ropy. Petrochemie. Štěpné procesy. Rafinace ropných frakcí. 14. Kapalná biopaliva. Alkoholová biopaliva, paliva na bázi rostlinných tuků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku