617-2016/01 – Metody analýzy životního prostředí (MAŽP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními chemickými a fyzikálními metodami používanými pro monitorování organických a anorganických látek v životním prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku chemických a fyzikálních metod používaných pro stanovení organických a anorganických látek v životním prostředí. Předmět seznamuje posluchače se základními typy toxických látek a jejich vlastnostmi a se základní legislativou v ochraně životního prostředí.

Povinná literatura:

1. Popl M., Fähnrich J.: Analytická chemie životního prostředí. VŠCHT, Praha, 1991, 218 s. 2. Horáková M. a kol., Analytika vody. Skriptum, VŠCHT Praha, 2000, 283 s. 3. Praus P., Vontorová J.: Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava, 2015, 158 s.

Doporučená literatura:

1. Holzbecher Z., Churáček J. a kol., Analytická chemie. Praha, SNTL, 1987, 664 s. 2. Churáček J. a kol., Analytická separace látek. Praha, SNTL, 1990, 384 s. 3. Klika Z., Praus P. Analytická chemie I. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2002, 172 s. 4. Praus P., Vontorová J.: Analytická chemie II. VŠB-TUO, Ostrava, 2015, 158 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z anorganické, organické a fyzikální chemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristiky analytických metod, volba metod, vnitřní (regulační diagramy) a vnější (mezilaboratorní porovnávání) kontrola kvality v laboratoři, referenční materiály, akreditace, autorizace. Kontrolní organizace v České republice. 2. Odběry vzorků ovzduší, vod a půd. Způsob odběru, konzervace a skladování. 3. Úprava vzorků před analýzou, extrakce vzorků, rozklady a výluhy pevných vzorků. 4. Plynová a kapalinová chromatografie: separační principy, přístrojové vybavení, dávkování vzorku, volba kolon a detektorů. Úprava vzorků před analýzou. 5. Metody spektrální analýzy: atomová emisní a absorpční spektrometrie, absorpční UV-VIS a infračervená spektrometrie. Principy a instrumentace, úprava vzorků před analýzou. 6. Metody elektrochemické analýzy: potencipmetrie, konduktometrie a voltametrie. Principy a instrumentace. Úprava vzorků před analýzou. 7. Stanovení mnonoaromatických a polyaromatických uhlovodíku pomocí kapalinové a plynové chromatografie. Stanovení lehkých uhlovodíků, dioxinů a dibenzofuranů pomocí plynové chromatografie. Hygienické limity uvedených látek. 8. Stanovení skupinových parametrů organických látek ve vodách: extrahovatelné a nepolární extrahovatelné látky, těkavé organické látky, adsorbovatelné a extrahovatelné organické látky, tenzidy, CHSK, BSK5. Hygienické limity uvedených látek. 9. Stanovení polychlorovaných bifenylů a fenolů pomocí plynové a kapalinové chromatografie. Stanovení fenolů dalšími metodami. Hygienické limity uvedených látek. 10. Stanovení pesticidních látek, dioxinů a dibenzofuranů pomocí plynové a kapalinové chromatografie. Hygienické limity uvedených látek. 11. Stanovení oxidů síry, uhlíku, dusíku, stanovení sulfanu a amoniaku pomocí UV-VIS a IČ spektrometrie, chromatografie a titračních metod. Hygienické limity uvedených látek. 12. Stanovení ozónu, sloučenin fluoru, fenolů, formaldehydu pomocí UV-VIS a IČ spektrometrie a chromatografie. Hygienické limity uvedených látek. 13. Stanovení těžkých kovů pomocí atomové absorpční, atomové emisní (ICP-OES), UV-VIS spektrometrie, polarografie a voltametrie. Speciační analýza. Hygienické limity uvedených látek. 14. Stanovení anorganických aniontů pomocí UV-VIS spektrometrie, iontové chromatografie, kapilární elektroforézy a izotachoforézy, iontově selektivních elektrod a klasických metod (gravimetrie a odměrná analýzy). Hygienické limity uvedených látek. Laboratorní cvičení • Úvodní hodina – informace o laboratorním cvičení, bezpečnost práce, laboratorní řád, podmínky zápočtu, rozdělení do skupin atd. • Stanovení chlorovodíku v ovzduší VIS-spektrofotometrií • Polarografické stanovení kadmia a zinku v polétavém prachu • Identifikace organických rozpouštědel plynovou chromatografií • Stanovení amoniaku v ovzduší VIS-spektrofotometrií • Potenciometrické stanovení sulfanu v emisích • Polarografické stanovení niklu a zinku v odpadních vodách • Stanovení celkového železa ve vodách VIS-spektrofotometrií • Stanovení dusičnanů ve vodách UV-spektrofotometrií • Stanovení síranů konduktometrickou titrací • Stanovení kadmia a olova atomovou absorpční spektrofotometrií • Stanovení dusitanů ve vodách VIS-spektrofotometrií • Stanovení chloridů iontově selektivní elektrodou • Potenciometrické stanovení pH • Konduktometrické stanovení měrné elektrolytické vodivosti vody Docvičování, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  10
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku