617-2019/01 – Organická chemie (OCh)

Garantující katedraKatedra chemieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FMT, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL37 doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
PAV33 Ing. Jan Pavelka, ING.PAED.IGIP
VAL15 Ing. Silvie Vallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat vazebné vlastnosti uhlíku - používat dělení organických sloučenin do základních skupin - používat názvosloví organických sloučenin - popsat vztah mezi strukturou a vlastnostmi organických sloučenin - popsat fyzikální a chemické vlastnosti uhlovodíků a jejich derivátů - definovat základní dělení, strukturu, vlastnosti a způsoby přípravy polymerních látek

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Shrnutí nejdůležitějších poznatků z teoretických základů organické chemie, informace o moderních metodách organické syntézy a studiu organických látek, jakož i seznámení s významnými skupinami organických látek.

Povinná literatura:

MCMURRY, John. Organická chemie. Přeložil Jaroslav JONAS. V Brně: VUTIUM ; V Praze, 2007. ISBN 978-80-214-3291-8. ČERVINKA, Otakar, Václav DĚDEK a Miloslav FERLES. Organická chemie. 3., nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982. WAISSER, Karel. Nové české názvosloví organické chemie. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0590-2. MCMURRY, John. Organic chemistry. 6th ed. Belmont: Thomson Brooks/Cole, c2004. ISBN 0-534-38999-6.

Doporučená literatura:

SVOBODA, Jiří a kol. Organická chemie I. VŠCHT Praha, 2005. ISBN 80-7080-561-7. FIKR, Jaroslav a Jaroslav KAHOVEC. Názvosloví organické chemie. 3. vyd. Olomouc: Agentura Rubico, 2008. ISBN 978-80-7346-088-4. SOLOMONS, T. W. Graham a Craig B. FRYHLE. Organic chemistry [CD-ROM]. 8th ed. Hoboken: Wiley, c2004. ISBN 0-471-41799-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvování zápočtových testů. Absolvování požadovaného počtu laboratorních cvičení a odevzdání laboratorních protokolů. Odevzdání a prezentace seminární práce. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování zápočtových testů. Odevzdání a prezentace seminární práce.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-2001 CH I. Chemie I. Doporučená
617-2002 CH II. Chemie II. Doporučená
617-2018 OACH Obecná a anorganická chemie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do organické chemie. Vazebné možnosti uhlíku. Vztah mezi strukturou a vlastnostmi látek. Mezimolekulární interakce a jejich vliv na teplotu tání, teplotu varu a rozpustnost. 2. Základy stereochemie organických sloučenin. Znázorňování struktury organických molekul. Polymerie a izomerie. Konformace organických sloučenin. 3. Reakce organických sloučenin. Klasifikace organických reakcí. Alifatické a alicyklické uhlovodíky. Fyzikální a chemické vlastnosti. Zdroje uhlovodíků a jejich využití. 4. Nenasycené uhlovodíky. Fyzikální a chemické vlastnosti. Zdroje a průmyslové využití uhlovodíků. 5. Aromatické uhlovodíky. Fyzikální a chemické vlastnosti. Zdroje a průmyslové využití aromátů. Polycyklické aromáty a jejich toxikologická rizika. 6. Halogenderiváty. Reaktivita, vlastnosti a toxikologie. Využití halogenderivátů. 7. Dusíkaté deriváty uhlovodíků. Reaktivita, vlastnosti, toxikologie. Syntéza a významné reakce. Alkaloidy. 8. Sirné deriváty uhlovodíků. Fyzikální vlastnosti. Syntéza a významné reakce. Detergenty. 9. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Hydroxyderiváty. Ethery. Fyzikální vlastnosti, toxikologie a jejich využití. 10. Karbonylové sloučeniny. Fyzikální a chemické vlastnosti. Využití karbonylových sloučenin. Organokovové sloučeniny. Reaktivita, toxikologie a jejich využití. Grignardovy sloučeniny a jejich reakce. 11. Karboxylové kyseliny. Fyzikální vlastnosti. Příprava, význam a použití karboxylových kyselin. 12. Substituční deriváty karboxylových kyselin. Reaktivita, vlastnosti a jejich využití. 13. Funkční deriváty kyselin. Reaktivita, vlastnosti, toxikologie a jejich využití. Deriváty kyseliny uhličité. 14. Polymery (dělení, reakce vzniku polymerních látek, přehled technicky nejvýznamnějších polymerů). Teoretická cvičení - Úvodní informace (seznámení s časovým harmonogramem cvičení, podmínkami pro získání zápočtu a doporučenou literaturou). Zadání seminární práce. Vazebné vlastnosti uhlíku. - Struktura, vzorec, model. Odvození sumárního, racionálního a strukturní vzorce. Určení typu izomerie u konkrétních sloučenin. - Názvosloví organických sloučenin (typy názvů, názvoslovné principy, nomenklatura IUPAC). Názvosloví alkanů, alkenů, alkynů, alicyklických a aromatických uhlovodíků. - Názvosloví heterocyklických a organokovových sloučenin, halogenderivátů a dusíkatých derivátů uhlovodíků. - Názvosloví kyslíkatých derivátů uhlovodíků. - Názvosloví kyslíkatých a sirných derivátů uhlovodíků. - Prezentace seminárních prací studentů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2017/2018 zimní