617-2024/01 – Toxikologie (TOX)

Garantující katedraKatedra chemieKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Pavlovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Pavlovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat komplexní informace o škodlivých a toxických účincích látek (organické a anorganické), základních pojmech-toxicita, teratogenita, mutagenita, apod. Předmět je zaměřen i na toxicitu hub, rostlin, živočichů, drog, eventuálně chemických zbraní. Vysvětleny jsou i aspekty přeměny toxických látek v organismu člověka jednotlivými pochody. Součástí předmětu je i právní stránka toxikologie a to platné normativy, vyhlášky, zákony a nařízení dle EU. Zvláštní pozornost je věnována problematice ekotoxikologie a testů dle OECD.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků na člověka (anorganické i organické látky), se způsoby vstupu těchto látek do těla a jejich detailnějším metabolismem. Předmět se věnuje také částečně oblasti biochemie, organické chemie a biologie v návaznosti na toxikologii, včetně první pomoci při postiženích těmito látkami. Část je věnována dějům, které probíhají v lidském organismu, detailnější postupy odbourávání toxických látek, jejich vliv na mutace, degenerace, karcinogenitu, reprodukci, mutagenitu, dále pak vliv toxicity těchto látek na funkci mozku, jater, srdce a dalších orgánů, apod., ve kterých dochází k odbourávání toxických látek, včetně testů akutní toxicity. Část předmětu je blíže zaměřena na podrobnější výklad k oblasti, jež se věnuje plísním a z toho souvisejících toxických účinků, včetně problematiky toxicity hub, drog, léků a bojových látek, včetně toxikologie rostlin. Dále předmět seznamuje posluchače s platnými zákony a přidruženými nařízeními a vyhláškami z oblasti chemických látek a chemických přípravků, tedy platných vyhlášek nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení GHS) a k zákonu č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), resp. zákonu o odpadech, haváriích, psychotropních a omamných látkách apod. Další formou jsou informace o využití aplikace znalostí v oblasti chemie popř. i v jiných oborech, tj. vedení evidence chemikálií, práce a nakládání s těmito látkami, poskytnutí 1. pomoci, otázky bezpečnosti práce s chemickými látkami, atd.

Povinná literatura:

LINHART, I. Toxikologie. Praha: VŠCHT Praha, 2014. ISBN 978-80-7080-877-1.

Doporučená literatura:

TICHÝ, M. Toxikologie pro chemiky. Praha: Karolinum, dotisk 1. vyd., 2002. ISBN 80-7184-625-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování požadovaného počtu teoretických a laboratorních cvičení a odevzdání všech laboratorních protokolů, včetně 80% účasti ve cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do toxikologie, její členění a obsah. Jedy a jiné škodliviny. Jedy v historii. Teorie toxicity. Cesty vstupu látek do těla. Přehled působení jedů v těle. Akutní a chronické působení jedů v těle. Obecné zásady terapie otrav. 2. Mechanismus účinku toxických látek, faktory ovlivňující účinky toxických látek. Interakce toxické látky s organismem. Metabolismus a likvidace jedů v organismu, první pomoc při akutních otravách, léčení chronických otrav. Preventivní ochrana před působením jedů a zdraví škodlivých látek. 3. Biologie a biochemie v návaznosti na toxikologii chemických látek, platné právní předpisy týkající se jedů a látek škodlivých zdraví, hygienické normativy. Platné právní předpisy: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení GHS), z. č. 350/2011 Sb. 4. Degenerace, teratogenita, mutagenita toxických látek. 5. Zákon č. 65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Klasifikace a kódové označení toxikologických vlastností a nebezpečnosti chemických látek a přípravků (z. č. 350/2011 Sb.-H, P, výroky, event. R, S věty atd.). 6. Toxicita vybraných prvků a jejich anorganických sloučenin. 7. Toxicita vybraných prvků a jejich anorganických sloučenin. 8. Toxicita vybraných prvků a jejich anorganických sloučenin. 9. Toxicita vybraných organických sloučenin. 10. Toxicita vybraných organických sloučenin. 11. Toxicita vybraných organických sloučenin. Ekotoxikologie. 12. Chemická ekotoxikologie, testy OECD, toxicita živých organismů (živočichů a rostlin), toxicita alkaloidů, plísní, hub, léků, toxické působení při jejich průmyslovém zpracování a toxicita z nich vyráběných produktů. 13. Toxicita přípravků - výrobků pro domácí i průmyslové využití, eventuálně chemické zbraně.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  17
        Zkouška Zkouška 55  34
Rozsah povinné účasti: Absolvování všech laboratorních úloh a odevzdání vyhovujících protokolů ze všech úloh. Vyžadována je minimálně 80% účast na cvičeních. Poté je vyžadováno 60% splnění výsledného testu z cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství KIA P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství KIA P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku