617-2025/01 – Analytická chemie II. (ACHII)

Garantující katedraKatedra chemieKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač získá ucelený přehled o metodách instrumentální analýzy tak, aby je mohl samostatně aplikovat v běžné laboratorní praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základy instrumentální analýzy. Probírané analytické metody jsou voleny tak, aby posluchačům představily postupy nejčastěji používané v běžných chemických laboratořích.

Povinná literatura:

PRAUS, P., VONTOROVÁ, J. Analytická chemie II. Ostrava: VŠB-TUO,2015. ISBN 978-80-248-3734-5.

Doporučená literatura:

HOLZBECHER, Z., CHIRAÁČEK, J. a kol. Analytická chemie. Praha: SNTL/ALFA, 1987. TOMÍK, B., POLJAK, B., JIRKOVSKÝ, R. Analytická chemie pro hutníky. Praha: SNTL/ALFA, 1988. VLÁČIL, F. a kol. Příklady z chemické a instrumentální analýzy. Praha: SNTL/ALFA, 1983. ISBN 80-85427-04-4. CHURÁČEK, J. a kol. Analytická separace látek. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-03-00569-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti z obecné, anorganické, organické a fyzikální chemie.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-2026 ACHI Analytická chemie I. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti světla, interakce světla s hmotou, index lomu (Cauchyho rovnice), lom a odraz světla (Snellův zákon), ohyb a interference světla, refrakce. Refraktometrie:Abbeho refraktometr, ponorné refraktometry, využití v praxi. Interferometrie: Popis interferometru, aplikace. Polarimetrie: Polarizace světla, optická otáčivost, optické antipody (příklady aminokyselin, sacharidů apod.), využití v praxi (sacharimetrie). 2. Modely atomu, kvantová čísla, výběrová pravidla přechodu elektronů, Boltzmanův zákon, vznik atomových spekter, šířka spektrálních čar (Heisenbergův princip neurčitosti, Dopplerův a Lorentzův jev). Disperze na hranolu a mřížce, rozlišení spektrálních čar, detekce elektromagnetického záření. 3. Atomová emisní spektrometrie: Způsoby atomizace a excitace, typy monochromátorů a detektorů, kvantitativní využití (Lomakinův vztah), kvantometrie, praktické využití. 4. Atomová absorpční spektrometrie: Absorbance, závislost na koncentraci a délce absorp. prostředí (Lambert-Beerův zákon), transmitance, zdroje záření, způsoby atomizace možnosti korekce měření, monochromátory, detektory, analyzátory rtuti, praktické využití. 5. Interakce rentgenova záření s hmotou, vznik rentgenových spekter (spojitá a čárová spektra), Augerovy elektrony, shake-up přechody, kvantový výtěžek. Rentgenová fluorescenční spektrometrie: Zdroje RTG záření, úprava vzorků, vlnová disperze na rovinných a ohnutých krystalech (Braggova rovnice, Rowlandova kružnice), typy detektorů, energetická disperze, kvantometrie, praktické využití. 6. Interakce molekul a elektromagnetichého záření. Vznik molekulových (elektronových) spekter: Výběrová pravidla, teorie LCAO, teorie ligandového pole, charge-transfer komplexy, ovlivnění polohy a intenzity molekulových pásů. Spektrometrie UV-VIS: Zdroje záření, monochromátory, typy kyvet, detektory, praktické využití v UV a VIS oblasti. Luminiscenční spektrometrie: Fluorescence, fosforescence, praktické využití. 7. Vibrace molekul: Harmonický a anharmonický oscilátor, vlnočet, výběrová pravidla, valenční a deformační vibrace, charakteristické vlnočty. Infračervená spektrometrie: Zdroje záření, úprava vzorku, rozpouštědla, monochromátory, detektory infračerveného záření, spektra vybraných látek, Fourierova transformace, praktické využití. 8. Elektrochemický potenciál (Petersova a Nernstova rovnice), druhy elektrod, referentní elektrody, iontově selektivní elektrody, potenciometrie přímá a potenciometrická titrace, využití potenciometrie v praxi. Vodivost slabých a silných elektrolytů, měření vodivosti, konduktometrie přímá a konduktometrické titrace, využití v praxi. 9. Elektrolýza, přenos hmoty při elektrolýze, difúzní a kapacitní proud, Ilkovičova rovnice. Polarografie: Polarografické křivky, půlvnový potenciál, rušivé vlivy a jejich eliminace, pulzní metody, praktické využití. Voltametrie: Typy elektrod, stripping voltametrie, využití v praxi. 10. Separační metody v analytické chemii, chromatografie plošná a kolonová. Principy dělení v chromatografii, chromatogram, teorie chromatografického patra, van Deemterova křivka. Plynová chromatografie: Nosné plyny, nástřik vzorku, typy kolon, detektory (včetně GC-MS), příklady využití. Kapalinová chromatografie: Volba mobilní a stacionární fáze, dávkování vzorku, kolony, detektory, gelová a iontová chromatografie, příklady využití. 11. Migrace iontů v elektrickém poli, mobilita a její ovlivnění, elektroosmotický tok. Elektroforéza plošná a kapilární: Dávkování vzorků, kapiláry, nosný elektrolyt, detekce, praktické využití. Izotachoforéza: Samozaostřující efekt, volba vedoucího a zakončujícího elektrolytu, jednokolonové a dvoukolonové uspořádání, detekce, spojení izotachoforézy a elektroforézy, praktické využití. Izoelektrická fokusace: Princip, využití v praxi. 12. Statistické zpracování výsledků chemické analýzy: Chyby měření, normální rozdělení a jeho parametry, interval spolehlivosti, testy odlehlosti hodnot, testy správnosti výsledků a shodnosti dvou průměrů, testování přesnosti dvou metod, referenční materiály.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  21
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti: Ke zkoušce je možné se přihlásit až po získání zápočtu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku