617-3001/01 – Chemie životního prostředí (CHZP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN37 doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
LES20 prof. Ing. Juraj Leško, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• získat znalosti o reakcích v soustavě voda-půda-atmosféra, • seznámit se s biogeochemickými cykly kyslíku, uhlíku, dusíku, síry, fosforu, a vlivech vybraných technologií na tento proces, • získat poznatky o polutantech v životním prostředí a jejich ekotoxikologickém riziku.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Úvod do chemie litosféry, acidobazické a iontovýměnné reakce v půdě. Základy chemie vody; reakce v přírodních a odpadních vodách. Fotochemické reakce v atmosféře; polutanty, fotochemický smog. Přírodní zdroje a energie (uhlí, jaderná energie). Úvod do ekotoxikologie.

Povinná literatura:

PAVLÍKOVÁ, Irena. Environmentální aspekty ochrany vod a půd. Ostrava: VŠB-TUO, FMMI, 2014. ISBN 978-80-248-3576-1. HERČÍK, Miloslav. Životní prostředí: základy environmentalistiky. Ostrava: VŠB –TUO, 2009. ISBN 978-80-248-1073-7. MANAHAN, Stanley, E. Fundamentals of environmental chemistry. Third edition. Boca Raton, USA: CRC Press, 2009. ISBN 978-1-4200-5267-1. VÍDEN, Ivan. Chemie ovzduší. Praha: VŠCHT Praha, 2005. ISBN 80-7080-571-4.

Doporučená literatura:

HORÁK, Josef, Igor LINHART a Petr KLUSOŇ. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: VŠCHT V PRAZE, 2007. ISBN 978-80-7080-548-0. BAILEY, Ronald A, Herbert M. CLARK, James P. FERRIS, Sonja KRAUSE a Robert L. Strong. Chemistry of the environment. Second edition. San Diego, USA: Academic press, 2002. ISBN 0-12-073461-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z anorganické a organické chemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecná problematika chemie životního prostředí. Biosféra, voda, atmosféra, půda a technologie. 2. Úvod do chemie vody. Rozpustnost plynů (O2, CO2 ) ve vodě. Acidobazické a oxidačně redukční reakce. Přírodní vody. Jakost povrchových vod. Vody pro průmyslové použití. 3. Úvod do chemie atmosféry. Vývoj atmosféry. Rozdělení podle teploty a chemického složení. Organické a anorganické polutanty v atmosféře. 4. Chemické reakce v atmosféře. Fotochemický smog. Stratosférický a troposférický ozon. 5. Úvod do chemie půdy. Vznik půdy, půdní profily. Primární a sekundární minerály. Zvětrávací procesy, jílové minerály 1:1 a 2:1 a jejich sorpční vlastnosti. 6. Acidobazické a iontovýměnné reakce v půdách. Pufrační intervaly a kyselinová neutralizační kapacita ANC. Kationtová výměnná kapacita, KVK. Odpady a polutanty v půdách. Degradace půd. 7. Globální biogeochemické cykly v biosféře. Blokové modely cyklů. Cyklus uhlíku a kyslíku. Antropogenní vlivy při rovnováze oxidu uhličitého. 8. Globální biogeochemické cykly dusíku, síry a fosforu. Vliv hnojení na cyklus dusíku, tvorba oxidu dusného. Koloběh síry a acidifikace prostředí. Cyklus fosforu a eutrofizace prostředí. 9. Perzistentní látky v životním prostředí. Biogeochemické cykly kovů ( Hg, Pb, Cd). Organické perzistentní polutanty – polycyklické aromatické uhlovodíky, halogenované organické sloučeniny, pesticidy a polychlorované bifenyly. 10. Přírodní zdroje a energie. Ekologicky přijatelné využití uhlí. Formy rizikových prvků v uhelné hmotě. Spalování v tepelných elektrárnách a distribuce prvků podle tenze par. Odsíření plynů. Fluidní spalování. 12. Ekologické aspekty jaderné energetiky. Typy jaderných reaktorů (Temelín, Černobyl) a jejich bezpečnost. Zpracování štěpných produktů. Radionuklidy v životním prostředí. Ozáření populace z jednotlivých zdrojů. 13. Úvod do ekotoxikologie. Ekotoxikologická rizika. Testy ekotoxicity na různých trofických úrovních. Testy na rybách, řasách, perloočkách, kořenech rostlin a bioluminescenčních bakteriích. 14. Vývojové trendy v chemii životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: 80% účast ve cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku