617-3004/01 – Toxikologie (Tox)

Garantující katedraKatedra chemieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat komplexní informace o škodlivých a toxických účincích látek (organické a anorganické), základních pojmech-toxicita, teratogenita, mutagenita, apod. Předmět je zaměřen i na toxicitu hub, rostlin, živočichů, drog, eventuálně chemických zbraní. Vysvětleny jsou i aspekty přeměny toxických látek v organismu člověka jednotlivými pochody. Součástí předmětu je i právní stránka toxikologie a to platné normativy, vyhlášky, zákony a nařízení dle EU. Zvláštní pozornost je věnována problematice ekotoxikologie a testů dle OECD.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků na člověka (anorganické i organické látky), se způsoby vstupu těchto látek do těla a jejich detailnějším metabolismem. Předmět se věnuje také částečně oblasti biochemie, organické chemie a biologie v návaznosti na toxikologii, včetně první pomoci při postiženích těmito látkami. Část je věnována dějům, které probíhají v lidském organismu, detailnější postupy odbourávání toxických látek, jejich vliv na mutace, degenerace, karcinogenitu, reprodukci, mutagenitu, dále pak vliv toxicity těchto látek na funkci mozku, jater, srdce a dalších orgánů, apod., ve kterých dochází k odbourávání toxických látek, včetně testů akutní toxicity. Část předmětu je blíže zaměřena na podrobnější výklad k oblasti, jež se věnuje plísním a z toho souvisejících toxických účinků, včetně problematiky toxicity hub, drog, léků a bojových látek, včetně toxikologie rostlin. Dále předmět seznamuje posluchače s platnými zákony a přidruženými nařízeními a vyhláškami z oblasti chemických látek a chemických přípravků, tedy platných vyhlášek nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení GHS) a k z. č. 345/2005 Sb., resp. zákonu o odpadech, haváriích, psychotropních a omamných látkách apod. Další formou jsou informace o využití aplikace znalostí v oblasti chemie popř. i v jiných oborech, tj. vedení evidence chemikálií, práce a nakládání s těmito látkami, poskytnutí 1. pomoci, otázky bezpečnosti práce s chemickými látkami, atd.

Povinná literatura:

[1] Tichý, M.: Toxikologie pro chemiky, Karolinum UK Praha, 1998, 90 s. [2] Marhold J.: Přehled průmyslové toxikologie. a) Anorganické látky. Avicenum, Praha 1980. b) Organické látky. Avicenum, Praha 1986.

Doporučená literatura:

[1] Matrka, M., Rustek, V.: Průmyslová toxikologie, VŠCHT Pardubice, 1991, 157 s. [2] Zákon č. 345/2005 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. [3] Zákon č. 362/2004 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování požadovaného počtu teoretických a laboratorních cvičení a odevzdání laboratorních protokolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do toxikologie, její členění a obsah. Jedy a jiné škodliviny. Jedy v historii. Teorie toxicity. Cesty vstupu látek do těla. Přehled působení jedů v těle. Akutní a chronické působení jedů v těle. Obecné zásady terapie otrav. 2. Mechanismus účinku toxických látek, faktory ovlivňující účinky toxických látek. Interakce toxické látky s organismem. Metabolismus a likvidace jedů v organismu, první pomoc při akutních otravách, léčení chronických otrav. Preventivní ochrana před působením jedů a zdraví škodlivých látek. 3. Biologie a biochemie v návaznosti na toxikologii chemických látek, platné právní předpisy týkající se jedů a látek škodlivých zdraví, hygienické normativy. Platné právní předpisy: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení GHS), z. 345/2005 Sb. 4. Degenerace, teratogenita, mutagenita toxických látek 5. Z. č. 362/2004 Sb. Klasifikace a kódové označení toxikologických vlastností a nebezpečnosti chemických látek a přípravků. (H, P, výroky, event. R, S věty atd.). 6. Toxicita vybraných prvků a jejich anorganických sloučenin. 7. Toxicita vybraných prvků a jejich anorganických sloučenin. 8. Toxicita vybraných prvků a jejich anorganických sloučenin. 9. Toxicita vybraných organických sloučenin. 10. Toxicita vybraných organických sloučenin. 11. Toxicita vybraných organických sloučenin. Ekotoxikologie. 12. Chemická ekotoxikologie, testy OECD, toxicita živých organismů (živočichů a rostlin), toxicita alkaloidů, plísní, hub, léků, toxické působení při jejich průmyslovém zpracování a toxicita z nich vyráběných produktů. 13. Toxicita přípravků - výrobků pro domácí i průmyslové využití, eventuálně chemické zbraně.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  17
        Zkouška Zkouška 55  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku