617-3009/01 – Metody monitorování životního prostředí (MMŽP)

Garantující katedraKatedra chemieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Seznámit posluchače se základními metodami používanými pro monitorování organických a anorganických látek v životním prostředí. - Seznámit posluchače se základními typy toxických látek a jejich chemickými, fyzikálními a toxikologickými vlastnostmi - Poskytnout posluchačům ucelený pohled na systém monitoringu životního prostředí - Seznámit posluchače se základní legislativou v ochraně životního prostředí Získané znalosti a dovednosti - Schopnost porozumět principům používaných metod - Schopnost aplikovat tyto metody v praxi - Schopnost interpretace naměřených dat - Schopnost orientace v systému kontroly životního prostředí

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Povinná literatura:

POPL M., FÄHNRICH J.: Analytická chemie životního prostředí. VŠCHT, Praha, 1991, 218 s. HORÁKOVÁ M. a kol., Analytika vody. Skriptum, VŠCHT Praha, 2000, 283 s.

Doporučená literatura:

HOLZBECHER Z., CHURÁČEK J. a kol., Analytická chemie. Praha, SNTL, 1987, 664 s. CHURÁČEK J. a kol., Analytická separace látek. Praha, SNTL, 1990, 384 s. KLIKA Z., PRAUS P. Analytická chemie I. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2002, 172 s. PRAUS P., VONTOROVÁ J., Analytická chemie II. Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2015, 158 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška z předmětu Základy analytické chemie.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-2026 ACHI Analytická chemie I. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Charakteristiky analytických metod, volba metod, vnitřní (regulační diagramy) a vnější (mezilaboratorní porovnávání) kontrola kvality v laboratoři, referenční materiály, akreditace, autorizace. Kontrolní organizace v České republice. 2. Odběry vzorků ovzduší, vod a půd. Způsob odběru, konzervace a skladování. 3. Úprava vzorků před analýzou, extrakce vzorků, rozklady a výluhy pevných vzorků. 4. Plynová a kapalinová chromatografie: separační principy, přístrojové vybavení, dávkování vzorku, volba kolon a detektorů. Úprava vzorků před analýzou. 5. Metody spektrální analýzy: atomová emisní a absorpční spektrometrie, absorpční UV-VIS a infračervená spektrometrie. Principy a instrumentace, úprava vzorků před analýzou. 6. Metody elektrochemické analýzy: potenciometrie, konduktometrie a voltametrie. Principy a instrumentace. Úprava vzorků před analýzou. 7. Stanovení monoaromatických a polyaromatických uhlovodíku pomocí kapalinové a plynové chromatografie. Stanovení lehkých uhlovodíků, dioxinů a dibenzofuranů pomocí plynové chromatografie. Hygienické limity uvedených látek. 8. Stanovení skupinových parametrů organických látek ve vodách: extrahovatelné a nepolární extrahovatelné látky, těkavé organické látky, adsorbovatelné a extrahovatelné organické látky, tenzidy, CHSK, BSK5. Hygienické limity uvedených látek. 9. Stanovení polychlorovaných bifenylů a fenolů pomocí plynové a kapalinové chromatografie. Stanovení fenolů dalšími metodami. Hygienické limity uvedených látek. 10. Stanovení pesticidních látek, dioxinů a dibenzofuranů pomocí plynové a kapalinové chromatografie. Hygienické limity uvedených látek. 11. Stanovení oxidů síry, uhlíku, dusíku, stanovení sulfanu a amoniaku pomocí UV-VIS a IČ spektrometrie, chromatografie a titračních metod. Hygienické limity uvedených látek. 12. Stanovení ozónu, sloučenin fluoru, fenolů, formaldehydu pomocí UV-VIS a IČ spektrometrie a chromatografie. Hygienické limity uvedených látek. 13. Stanovení těžkých kovů pomocí atomové absorpční, atomové emisní (ICP-OES), UV-VIS spektrometrie, polarografie a voltametrie. Speciační analýza. Hygienické limity uvedených látek. 14. Stanovení anorganických aniontů pomocí UV-VIS spektrometrie, iontové chromatografie, kapilární elektroforézy a izotachoforézy, iontově selektivních elektrod a klasických metod (gravimetrie a odměrná analýzy). Hygienické limity uvedených látek. Laboratorní cvičení (studenti absolvují úlohy vybrané z následujícího souboru) - Stanovení chlorovodíku v ovzduší VIS-spektrofotometrií - Polarografické stanovení kadmia a zinku v polétavém prachu - Identifikace organických rozpouštědel plynovou chromatografií - Stanovení amoniaku v ovzduší VIS-spektrofotometrií - Potenciometrické stanovení sulfanu v emisích - Polarografické stanovení niklu a zinku v odpadních vodách - Stanovení celkového železa ve vodách VIS-spektrofotometrií - Stanovení dusičnanů ve vodách UV-spektrofotometrií - Stanovení síranů konduktometrickou titrací - Stanovení kadmia a olova atomovou absorpční spektrofotometrií - Stanovení dusitanů ve vodách VIS-spektrofotometrií - Stanovení chloridů iontově selektivní elektrodou

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.