618-0024/02 – Metallurgy (Meta)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantorIng. Oldřich Salva, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Salva, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL30 prof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
SAL60 Ing. Oldřich Salva, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 26+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to divide non ferrous metals - student will be able to describe ironmaking in blast furnances - student will be able to characterise steel casting

Teaching methods

Summary

1)Student obtains in this part of subject view about technical partition of 83 metal elements, about achieved cleanness and existing prices of produced metals including production of metals in Czech Republic. 2)Part of subject is read with the purpose to outline basic contextures and structure of metallurgical aggregates in sphere of metallurgical basic industry. 3)Characterisation of steelmaking processes, slags, oxidising processes, steel desulphurisation, steel deoxidisation, steel production in steelmaking aggregates, charge materials, secondary metallurgy, steel casting.

Compulsory literature:

[1]Kuchař, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335 p. [2]Drápala, J.- Krištofová, D.- Peřinová, K.: Těžké neželezné kovy - návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986, 197 s. [3]Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988,460 p. [4]Parma, V.: Ocelářství I. skripta VŠB Ostrava, 1979, 276 p. [5]Parma, V.: Ocelářství II. skripta VŠB Ostrava, 1980, 186 p. [6]Parma, V.: Ocelářství III. skripta VŠB Ostrava, 1981, 192 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) část - Metalurgie neželezných kovů 1. Kovy, technické rozdělení, výroba a zpracování kovů v ČR a SR. Surovinové zdroje pro výrobu neželezných kovů. Základní hutnické procesy – přehled. 2. Pyrometalurgické procesy, sušení, kalcinace, procesy pražení, tavení a produkty. 3. Hydrometalurgické postupy získávání kovů (charakteristika). Adsorpce, iontová výměna, extrakce a cementace v hydrometalurgii. Elektrolýza, základní zákonitosti, kovy vyráběné elektrolýzou. 4. Pyrometalurgické postupy výroby mědi, rafinace mědi, výroba olova a zinku. 5. Přehled technologií výroby niklu, ušlechtilých kovů Au, Ag, hliníku. 2) část – Metalurgie železa 1. Teoretické základy výroby surového železa, redukční a tepelné pochody ve vysoké peci. 2. Protiproud vsázky a plynu ve vysoké peci. 3. Řízení kvality surového železa. 4. Alternativní způsoby výroby železa. 5. Současné inovační směry a ekologická problematika výroby železa. 3) část – Metalurgie oceli 1. Historie výroby oceli. Současné způsoby výroby oceli. 2. Ocelářské reakce, teorie strusek. 3. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech a tandemových pecích. 4. Výroba elektrooceli – EOP, indukční pece, dezoxidace oceli. 5. Odlévání oceli – klasický způsob, ZPO.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner