618-0050/01 – Cleanness and Usable Properties of Steel ()

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRY04 doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is focused on improvement and advancement of knowledge about chemical and metallographic cleanliness of steel. It deals with possibilities of cleanliness classification, technological method of its achievement and exact methods of its evaluation. The intention is to demonstrate wider relation between technology of steel production, cleanliness of steel and usable properties of steel.

Compulsory literature:

[1] Mitura, K.-Landová, S.: Vměstky v oceli a jejich vliv na užitné vlastnosti oceli. SNTL, Praha, 1986, 158 p. [2] Ryš, P. ad. : Nauka o materiálu I/4. Academia, 1975, 542 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Význam výroby oceli v celosvětovém i národním měřítku. 2. Charakteristika čisté a vysoce čisté oceli. Charakteristika chemické čistoty. Působení P, S, N, H a O na vlastnosti oceli. Hlavní metalurgické zásady výroby oceli s nízkým obsahem uvedených prvků. 3. Neželezné kovy v oceli. Zdroje neželezných kovů při výrobě oceli. Možnosti snižování neželezných kovů v ocelovém odpadu. 4. Působení neželezných kovů v ocelích. Pozitivní a negativní účinky neželezných kovů na vlastnosti oceli.Vliv neželezných kovů na vlastnosti ocelí určených pro výrobu zařízení pro energetické strojírenství. 5. Limitní obsahy neželezných kovů v oceli. Faktory čistoty oceli J, B a K. 6. Přehled ocelářských pochodů, umožňujících výrobu vysoce čisté oceli. Možnosti aplikace sekundární metalurgie pro odstranění doprovodných prvků. 7. Metalografická čistota oceli. Rozdělení nekovových vměstků - vměstky exogenní a endogenní. Zdroje a původ exogenních nekovových vměstků. Termodynamika vzniku oxidických a sulfidických vměstků. 8. Termodynamika vzniku nitridů a karbidů. Účinek desoxidace oceli na systémy nekovových vměstků. Druhotná oxidace oceli. 9. Zvláštnosti morfologie a chemického složení vměstků v nerezavějících ocelích – vliv na vlastnosti oceli. 10. Přehled metalurgických pochodů umožňujících výrobu oceli o vysoké metalografické čistotě. Modifikace vměstků. Injektážní metalurgie. Vakuová metalurgie. 11. Význam a možnosti využívání keramických filtrů pro zvyšování čistoty a jakosti ingotové oceli a plynule odlévané oceli. 12. Vliv nekovových vměstků na vlastnosti oceli. Vliv na mechanické vlastnosti. Vliv vměstků při cyklickém namáhání. Vliv vměstků na korozivzdornost oceli, obrobitelnost oceli, svařitelnost oceli. 13. Problematika identifikace nekovových vměstků. Optická mikroskopie, obrazová analýza, elektronová mikroanalýza vměstků, chemické metody identifikace vměstků. 14. Využití modelování procesů pro zvyšování čistoty oceli. Cvičení 1. Úvodní cvičení, normy oceli. 2. Vliv jednotlivých prvků na vlastnosti oceli, výpočet faktorů J, B, K, homogenní a heterogenní nukleace. 3. Působení vodíku, dusíku a kyslíku na vlastnosti oceli, výpočet rozpustnosti, odplynění, Sievertsův zákon. 4. Test, exkurze do laboratoří katedry metalurgie. 5. Aplikace sekundární metalurgie pro odstranění doprovodných prvků, základní reakce odfosfoření a odsíření. 6. Prohlídka zařízení sekundární metalurgie - VÍTKOVICE, a.s. 7. Seminář - Metalografická čistota oceli, rozdělení vměstků. 8. Metalografická čistota oceli - exkurze v laboratořích katedry 636, identifikace vměstků. 9. Seminář - Možnosti kvalitativní a kvantitativní analýzy vměstků. 10. Seminář - Možnosti odstraňování vměstků. 11. Vliv vměstků na mech vlastnosti, vrubová houževnatost, korozivzdornost. 12. Praktická měření - VÍTKOVICE, a. s. - metalografie. 13. Kontrolní test. 14. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.