618-0421/02 – Metalurgická výroba a životní prostředí (MVaŽP)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR346 Ing. Simona Jursová, Ph.D.
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět vysvětlit základní pojmy z oblasti ochrany životního prostředí - student bude umět vysvětlit vznik a recyklaci odpadů hutní výroby - student bude umět charakterizovat BAT

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je přednášen se záměrem pochopení problematiky vlivu metalurgické výroby na životní prostředí(koksovny, vysoké pece, ocelárny, válcovny). Klasifikace odpadů z hlediska jejich vzniku, vlastností, úpravy, možnosti recyklace a dalšího využití, včetně podmínek pro jejich deponování na skládkách.

Povinná literatura:

[1] KRET, J. Škodliviny při výrobě surového železa. 1. vyd.Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2003, 84 s. ISBN 80-248-0552-9 [2] HERČÍK, M. Životní prostředí : základy environentalistiky. 1. vyd.Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2006, 142 s.

Doporučená literatura:

[1] BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. 1. vyd. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2003, 87 s. ISBN 80-248-0495-6. [2] SLIVKA, V.; DINER, V.; KURAŠ, M. Odpadové hospodářství. Praktická příručka, 1. vyd. VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2006, 130 s. ISBN 80-248-1245-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Bodově hodnoceno - vypracování Semestrální práce (včetně presentace výsledků) - zprávy z exkurzí - závěrečný test

E-learning

V současnosti jsou k dispozici studijní opory v českém jazyce: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte univerzitní e-mailové adresy: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces . Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

- Aktivní účast na přednáškách Pro prezenční studium : - Aktivní účast na cvičení - Účast na exkurzích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PŘEDMĚTU 1.Základní pojmy a legislativa v oblasti životního prostředí - Emise, emisní limit, emisní faktor, emisní stupeň, - Hmotnostní koncentrace, hmotnostní tok, skleníkový efekt, - Zásady ochrany životního prostředí, povinnosti při ochraně životního prostředí - Zákony : 17/1992 Sb., 244/1992 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb., 100/2001 Sb., - Nařízení vlády : 350/2002 Sb., k351/2002 Sb., ve znění č. 417/2003Sb., - Vyhlášky : 355/2002 Sb., 356/2002 Sb., 357/2002 Sb., 358/2002 Sb., 2.Základní rozdělení a charakteristika znečišťujících látek, posuzování vlivu na životní prostředí -Látky podle chemických a fyzikálních vlastností, organické, anorganické látky -Látky podle skupenství, pevné, kapalné a plynné - Rozdělení podle povahy znečištění, rozdělení podle specifického zdroje - Kompetentní orgány : IRZ Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a CENIA, česká informační agentura životního prostředí.Integrovaný registr znečišťování, Informační systémy EIA a SEA 3.Znečištění vod, půdy, ovzduší - Látky znečišťující ovzduší, hlavní zdroje znečištění ovzduší - Hlavní znečišťující faktory vod, rozdělení podle lokalizace, povahy znečištění, specifického zdroje, makrostrukturní a tepelné znečištění vod - Kontaminace půdy, zdroje znečištění půdy 4.Základní rozdělení odpadů, charakteristika průmyslových odpadů - Zákon 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., - Rozdělení dle množství odpadů, dle místa vzniku - Odpady ostatní a nebezpečné, toxicita odpadů - Seznam nebezpečných odpadů, kritéria nebezpečnosti - Katalog odpadů, rozčlenění do skupin - Velkoobjemové odpady, kovonosné, nekovové - Maloobjemové odpady, - Nebezpečné odpady, kovonosné, nekovové - Zásady nakládání s průmyslovými odpady, u producenta, ve specializovaných povozech 5.Nakládání a využití odpadů - Úprava odpadů - Ekonomika nakládání s odpady - Spalování - Možnosti recyklace průmyslových odpadů - Recyklační technologie, mechanické, chemické, biologické - Dekontaminace jemnozrnných hutních odpadů pomocí hydrocyklonů 6.Charakteristika výrobních technologií hutní výroby a škodliviny při výrobě koksu - Schéma toku odpadů v hutním podniku - Zdroje odpadů v jednotlivých technologiích - Bezodpadové technologie - Požívané postupy při výrobě koksu, manipulace s uhlím, koksování - Uhelné kaly, koksový prach, koksárenský plyn - Emise do ovzduší, vod a půdy - BAT (Best Available Technology), opatření integrovaná do procesu 7.Odpady a škodliviny při aglomeračním procesu a při výrobě pelet - Charakteristika aglomeračního procesu - Charakteristika vzniku emisí SO2, NOx, CO a znečišťujících látek v aglomeračním procesu - Používané technologie výroby, charakteristika procesu peletizace - Charakteristika emisí, odpadní vody, pevného odpadu - BAT, opatření integrovaná do procesu 8. Odpady a škodliviny při vysokopecní výrobě železa - Charakteristika vysokopecní výroby - Dělení škodlivých látek při vysokopecní výrobě železa - BAT, opatření integrovaná do procesu 9. Odpady a škodliviny při výrobě oceli - Současné způsoby výroby oceli - Charakteristika a rozdělení odpadů, - Škodlivé látky při výrobě oceli 10.Vznik odpadů při výrobě oceli v kyslíkovém konvertoru, v elektrických obloukových pecích a při procesech sekundární metalurgie - Charakteristika výroby v kyslíkovém konvertoru, sekundární metalurgie - Emise výstupních plynů, odpadní kaly, pevné odpady, vedlejší produkty - Využití plynů a strusky z výroby oceli v kyslíkovém konvertoru a z procesu sekundární metalurgie - Charakteristika technologických postupů při výrobě elektrooceli - Emise plynů, pevné odpady, vedlejší produkty při výrobě elektrooceli - Kontaminace vody a půdy 11.Zpracování cizích technologických odpadů v metalurgických procesech - Hlavní požadavky pro likvidaci odpadů v metalurgii, možná rizika - Využití cizích technologických odpadů jako paliva, dehet, degazační plyn - Nově vzniklé odpady ze zpracování plastů, pneumatik pyrolýzními postupy – pyrolýzní kapalina, porézní uhlíkatý zbytek - Využití uhlíkového pyrolýzního skeletu jako sorbentu v metalurgických technologiích CVIČENÍ (pouze pro prezenční studium) 1. Úvod, program cvičení, podmínky udělení zápočtu, plán exkurzí 2. Data pro individuální semestrální práci 3. Výpočet emisních limitů, emisních faktorů a emisního stupně 4. Zákon o životním prostředí 5. Zákon o odpadech 6. Seminář č.1 – Presentace semestrální práce, diskuze 7. Exkurze: ArcelorMittal Ostrava a.s – recyklace odpadů 8. Exkurze: Třinecké železárny a.s. – odpadové hospodářství 9. Seminář č.2 - Zprávy z exkurzí, presentace, diskuze 10. BAT technologie integrované do procesu 11. Závěrečný zápočtový test, bodové vyhodnocení cvičení (udělení bodového hodnocení za semestrální práci, presentace zprávy z exkurzí), udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku