618-0703/01 – Metallurgy of Steel and Non-ferrous Metals (MeOcNK)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantorIng. Oldřich Salva, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Salva, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
SAL60 Ing. Oldřich Salva, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to characterise steelmaking aggregates - student will be able to describe processes proceeding at steelmaking - student will be able to formulate conditions for production of main non-ferrous metals

Teaching methods

Summary

1)Characterisation of steelmaking processes, slags, oxidising processes, steel desulphurisation, steel deoxidisation, steel production in steelmaking aggregates, charge materials, secondary metallurgy, steel casting. 2) Pyro-, hydro- and electro-metallurgical production of metals. Data about 83 metal elements, about achieved cleanness and existing prices of produced metals including production of metals in Czech Republic.

Compulsory literature:

[1] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 460 p. [2] Kuchař, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335 p. [3] Drápala, J. - Krištofová, D. - Peřinová, K.: Těžké neželezné kovy - návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986, 197 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1) část - Metalurgie oceli 1. Úvod do metalurgie oceli, výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Historie výroby oceli. Současné způsoby výroby oceli. 3. Ocelářské reakce, teorie strusek. 4. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech - LD, OBM. 5. Výroba oceli v T-pecích, technologie výroby. 6. Výroba elektrooceli - EOP, indukční pece. 7. Dezoxidace oceli, mimopecní zpracování oceli. 8. Odlévání oceli - klasický způsob, ZPO. 2. část - Metalurgie neželezných kovů 1. Kovy, technické rozdělení, výroba a zpracování kovů v ČR a SR. Surovinové zdroje pro výrobu neželezných kovů. Základní hutnické procesy - přehled. 2. Pyrometalurgické procesy, sušení,kalcinace, procesy pražení, tavení a produkty. 3. Hydrometalurgické postupy získávání kovů (charakteristika). Adsorpce, iontová výměna, extrakce a cementace v hydrometalurgii. Elektrolýza, základní zákonitosti, kovy vyráběné elektrolýzou. 4. Pyrometalurgické postupy výroby mědi, rafinace mědi, výroba olova a zinku. 5. Přehled technologií výroby niklu, ušlechtilých kovů Au, Ag, hliníku. 2) část - Metalurgie neželezných kovů A: Teoretická část 1. PSP, kovy, jejich technické rozdělení, slitiny, čistota, vlastnosti a použití, krystalografie. 2. Stechiometrické a technologické výpočty aplikované v metalurgii neželezných kovů. 3. Termodynamické výpočty v metalurgii neželezných kovů. 4. Elektrometalurgické výpočty, elektrolytické rozpouštění a vylučování kovů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner