618-0703/02 – Metallurgy of Steel and Non-ferrous Metals (MeOcNK)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantorIng. Oldřich Salva, Ph.D.Subject version guarantorIng. Oldřich Salva, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
SAL60 Ing. Oldřich Salva, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to characterise steelmaking aggregates - student will be able to describe processes proceeding at steelmaking - student will be able to formulate conditions for production of main non-ferrous metals

Teaching methods

Summary

1)Characterisation of steelmaking processes, slags, oxidising processes, steel desulphurisation, steel deoxidisation, steel production in steelmaking aggregates, charge materials, secondary metallurgy, steel casting. 2) Pyro-, hydro- and electro-metallurgical production of metals. Data about 83 metal elements, about achieved cleanness and existing prices of produced metals including production of metals in Czech Republic.

Compulsory literature:

[1] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 460 p. [2] Kuchař, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335 p. [3] Drápala, J. - Krištofová, D. - Peřinová, K.: Těžké neželezné kovy - návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986, 197 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1) část - Metalurgie oceli 1. Úvod do metalurgie oceli, výroba oceli v ČR a ve světě. 2. Historie výroby oceli. Současné způsoby výroby oceli. 3. Ocelářské reakce, teorie strusek. 4. Výroba oceli v kyslíkových konvertorech - LD, OBM. 5. Výroba oceli v T-pecích, technologie výroby. 6. Výroba elektrooceli - EOP, indukční pece. 7. Dezoxidace oceli, mimopecní zpracování oceli. 8. Odlévání oceli - klasický způsob, ZPO. 2. část - Metalurgie neželezných kovů 1. Kovy, technické rozdělení, výroba a zpracování kovů v ČR a SR. Surovinové zdroje pro výrobu neželezných kovů. Základní hutnické procesy - přehled. 2. Pyrometalurgické procesy, sušení,kalcinace, procesy pražení, tavení a produkty. 3. Hydrometalurgické postupy získávání kovů (charakteristika). Adsorpce, iontová výměna, extrakce a cementace v hydrometalurgii. Elektrolýza, základní zákonitosti, kovy vyráběné elektrolýzou. 4. Pyrometalurgické postupy výroby mědi, rafinace mědi, výroba olova a zinku. 5. Přehled technologií výroby niklu, ušlechtilých kovů Au, Ag, hliníku. Cvičení 1) část - Metalurgie oceli 1. Normy ocelí, příklady. 2. Reakce mezi kovem a struskou, oduhličení oceli, výpočty. 3. Reakce odsíření a odfosfoření, dezoxidace oceli, příklady, výpočty. 4. Výpočet materiálové a tepelné bilance LD procesu. 5. Výpočet hlavních rozměrů EOP. 6. Exkurze. 7. Videoprogramy - výroba a mimopecní zpracování oceli, EOP, ZPO. 8. Hodnocení cvičení, zápočet. 2) část - Metalurgie neželezných kovů A: Teoretická část 1. PSP, kovy, jejich technické rozdělení, slitiny, čistota, vlastnosti a použití, krystalografie. 2. Stechiometrické a technologické výpočty aplikované v metalurgii neželezných kovů. 3. Termodynamické výpočty v metalurgii neželezných kovů. 4. Elektrometalurgické výpočty, elektrolytické rozpouštění a vylučování kovů. B: Praktická část 1. Experimentální laboratorní úlohy, aplikované na pyro-, hydro- a elektrometalurgické děje.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.