618-0704/01 – Raw Materials for Ironmaking (SuVyŽe)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Ján Kret, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able to formulate : - chemical, mineralogical, physical and metallurgical properties of raw materials - thermal balances by sintering process

Teaching methods

Summary

Basic components of blast furnace charge, and quality requirements. Iron ores and its setting. Chemical, mineralogical, physical and metallurgical properties of raw materials. Sintering process of iron ores. Thermodynamics and kinetics of fuel combustion at powder bed. Heat transfer by sintering process. Thermal balances by sintering process. Thermal balances by sintering process. Amount, structure and properties of gaseous phase. Facilities of lowering CO content at combustion gases. Pelleting of fine-grained materials.

Compulsory literature:

l.HONZA,O. - KRET,J. Kvalita železorudných surovin, Monografie, VŠB-TU Ostrava, 2003, 59 p. 2.MAJERČÁK, Š. Vysokopecní vsázka, SNTL, ALFA,Bratislava, 73 p. 3.KALOĆ, M., BROŽ, L. KRET,J. Hutnictví železa,Skripta, VŠB Ostrava, 1986, 258 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní složky vysokopecní vsázky a požadavky na jejich jakost. Vysokopecní koks a jeho úloha ve vysoké peci. Požadavky na kvalitu metalurgického koksu. Zásadité přísady. Železné rudy a jejich úprava. Chemické, mineralogické fyzikální a metalurgické vlastnosti rudných surovin. Charakteristika jemnozrnných materiálů. Spékání železných rud. Homogenizace rud . Fyzikálně- chemické děje při spékání rud.. Peletizace jemnozrnných materiálů. Teoretické základy sbalování. Vysokoteplotní zpevňování pelet. Chemicko – katalytické zpevňování pelet. Pojiva. Zvláštní způsoby spékání a peletizace. Předredukované suroviny. Možnosti zpracování železonosných odpadů při výrobě aglomerátu a pelet. Ekologická stránka zkusovění prachových rudných surovin. Srovnání výroby aglomerátu a koksu s požadavky Evropské unie – BAT. Základní trendy omezování znečištění životního prostředí a jeho ochrany.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner