618-0705/02 – Controlling of Ironmaking and Cokemaking (ŘVŽaK)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Bilík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL30 prof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able formulate : - basics principle of controlling of ironmaking and cokemaking - perspectives of ironmaking and cokemaking - particular aspect of controlling in ironmaking and cokemaking

Teaching methods

Summary

Analysis of ironmaking and cokemaking production from aspect of controlling. Statistical, balance and kinetic models for purpose of blast furnace process monitoring and controlling. Simulation models for analysis of possible usage of ironmaking alternative way. Control of agglomerate production and quality. Controlling of cokemaing with usage of neurone expert systems. Application of artificial inteligence in processes of iron quality controlling. Control of blast furnace plant as complex and sequence on highest control systems. Practical examples of applicated control systems.

Compulsory literature:

[1] BILÍK ,J. Aktuální problémy užití uhlí v metalurgii železa. VŠB-TU Ostrava, 2002, 67 p. [2] KALOČ,M. Hutnictví železa I. VŠB Ostrava, 1986, 260 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Analýza technologie výroby železa a koksu z hlediska řízení. Statistické, bilanční a kinetické modely pro účely sledování a řízení vysokopecního pochodu. Simulační modely pro analýzu možného uplatnění alternativního způsobu výroby železa. Řízení výroby a kvality aglomerátu. Řízení výroby koksu s uplatněním neuronových expertních systémů. Aplikace umělé inteligence v procesech řízení kvality železa. Řízení vysokopecního závodu jako celku a návaznost na nejvyšší systémy řízení. Praktické příklady aplikovaných řídicích systémů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.