618-0714/02 – Occupational Hygiene and Safety in Industry (BeHyPr)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Ján Kret, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ján Kret, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRE50 doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to formulate principles of work safety in metallurgical plant - student will be able to describe principles of work with poisons - student will be able to characterise conditions at work with pressure tanks

Teaching methods

Summary

Law of labour from view of point of safety and hygiene. Fire protection. Work safety at manipulation with pressure tanks, electric, current and cranes. Work with toxins and causties. Noise, vibration and harmful radiations. Base of ergonomy.

Compulsory literature:

1. Zákoník práce 2. Zákon o jedech

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Postavení a význam bezpečnosti a hygieny práce v průmyslové činnosti. Organizace bezpečnosti práce v ČR, v podnicích a na pracovištích. Úloha a povinnosti jednotlivých orgánů a organizací. Práva a povinnosti státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Úloha odborů při kontrole a zajišťování bezpečnosti práce. Pracovní poměr, pracovní doba, ochranné pomůcky, pracovní podmínky žen, mladistvých apod. Zákon o požární ochraně. Druhy protipožárních prostředků a jejich použití. Rozdělení a klasifikace hořlavin. Práce se zvýšeným požárním nebezpečím. Specifikace pojmu pracovní úraz. Druhy pracovních úrazů. Způsob šetření a odškodňování prac.úrazů. Bezpečnostní předpisy při dopravě a manipulaci, obsluze tlakových nádob, zdvihacích zařízení a výtahů. Bezpečnostní předpisy při práci s elektrickým proudem. Ochrana před prachem, hlukem, vibracemi a škodlivým zářením. Bezpečnost práce při svařování. Výroba a rozvod plynu, protiplynová ochrana. Hygienické požadavky na pracovní prostředí. Bezpečnost a hygiena práce při práci s jedy. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce na koksovnách, vysokých pecích, ocelárnách, slévárnách, válcovnách a v ostatních hutních provozech. Základní pojmy ergonomie. Vztah člověk - stroj - prostředí. Fyziologie práce. Únava - druhy, příčiny, měření.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Written exam Written test 75  0 3
        Other task type Other task type 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.