618-0716/01 – Theoretical Fundamentals of Steelmaking (TeoZVO)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADO10 prof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
HUS36 Ing. Ivo Husar, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to explain principles for deoxidisation of accompanying elements at steelmaking - student will be able to characterise processes proceeding on the boundary slag-metal - student will be able formulate conditions for optimum course of steelmaking processes

Teaching methods

Summary

Subject is interpreted with the purpose to explain theoretical principle of steelmaking technologies. Principles of oxidation, deoxidisation and processes proceeding on the interface melts of slag and steel and atmosphere.

Compulsory literature:

[1] Myslivec, Th.: Fyzikálněchemické základy ocelářství, SNTL Praha, 1971,250 p. [2]Kalousek, J.- Dobrovský,L.: Teorie hutních pochodů, VŠB Ostrava, 1987, 180 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Příčiny rozvoje metod sekundární metalurgie. 2. Hlavní postupy mimopecního zpracování oceli a jejich účinky. 3. Prvky, které doprovázejí výrobu a rafinaci oceli. 4. Plyny v oceli – termodynamika, mechanizmus a kinetika rozpouštění H2 a N2. 5. Termodynamika a mechanizmus odplynění oceli. 6. Rozpouštění kyslíku v oceli – termodynamika a mechanizmus. 7. Podmínky flotace vměstků inertním plynem –pohlcování vměstků struskou. 8. Rafinace oceli inertními plyny –účinky –metody provedení. 9. Vakuová rafinace oceli –nukleace plynných bublin – difúze atomů plynu k povrchu. 10.Technologie mimopecního vakuování oceli včetně zařízení. 11.Podmínky výroby nerezavějících ocelí –termodynamika hlubokého oduhličení ocelí s vysokým obsahem chromu –technologie výroby AK ocelí. 12.Rafinace oceli syntetickými struskami –termodynamické podmínky rafinace – mechanizmus a kinetika rafinace –technologie rafinace oceli tekutou a tuhou syntetickou struskou –používané strusky – charakteristika 13.Pánvové pece – význam při mimopecním zpracování oceli –rozdělení pánvových pecí –možnosti pánvových pecí. 14.Zavádění plněných profilů a hliníkového drátu do oceli –význam -technologie. Cvičení 1. 1., 2., 3. věta termodynamická, tepelné kapacity, entalpie, entropie 2. Zadání programu, výpočty rovnovážných konstant reakcí 3. Reakční izobara, reakční izoterma 4. Raoultův a Henryho zákon - výpočty 5. Výpočet aktivitních součinitelů ve vícesložkových soustavách 6. Rozdělovací rovnováha mezi struskou a kovem 7. Reakce probíhající při zkujňování oceli (oduhličení, odfosfoření) 8. Reakce probíhající při zkujňování oceli (oxidace křemíku, manganu, výpočty pořadí oxidace prvků 9. Plyny v oceli, dezoxidace oceli 10. Odsíření oceli 11. Test 12. Vyplouvání vměstků v oceli 13. Výpočet legování oceli 14. Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 5  0 3
                Written exam Written test 25  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner