618-0720/02 – Computer Support of Technological Processes II. ()

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is focused on applied possibilities of MS Excel and Statgraphics software in the domain of technical results evaluation by means statistics methods.

Compulsory literature:

[1] Uživatelské příručky MS Word, MS Excel, Statgraphics [2] Hanousek, J. ad.: Moderní metody zpracování dat. Educa'99, 1992, 210 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení 1. Úvod – rekapitulace poznatků z předmětu „Počítačová podpora technologických procesů I“ 2. Excel. Relativní a absolutní odkazy na buňky. Použití tabulkových funkcí. 3. Možnosti programu Excel pro statistické hodnocení experimentálních výsledků. Regresní výpočty. 4. Výpočty lineární a polynomické regrese. 5. Použití křivek Trendline, použití spojnice trendů do datové řady. 6. Písemná práce I. 7. Statistický software Statgraphic a jeho využití v technické praxi. 8. Tvorba datových tabulek, základní operace s tabulkami. 9. Základní nabídka statistických operací. 10.Konkrétní technické aplikace na využití programu Statgraphic. 11.Písemná práce II. 12.Využití internetu pro získávání informací z oblasti metalurgie. WWW stránky, MS Explorer. HTML dokumenty. 13.Tvorba závěrečného technického dokumentu z oblasti metalurgie. 14.Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 30  0
        Written exam Written test 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner