618-0722/01 – Electric Furnace Steelmaking ()

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is focused on theoretical and practical aspects of steel production in the electric furnaces, induction furnaces and hybrid units. Theory and practice of ferroalloys production is presented here.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek a cvičení 1. Současný stav a perspektivy výroby oceli v elektrických pecích. Rozdělení elektrických pecí. 2. Teorie elektrického oblouku. 3. Intenzifikace tavení, použití plynného kyslíku,UHP, SUHP pece. Výrobnost EOP. 4. Základní části konstrukce EOP. Transformátor EOP, tlumivka, kompenzace účiníku, krátká síť EOP, elektrody EOP. Regulace pohybu elektrod. Indukční míchání lázně v EOP. Vyzdívky EOP. 5. Technologie výroby oceli v EOP. Dvoustrusková technologie. Jednostrusková technologie. Význam oxidačního a redukčního údobí tavby. Technologie přetaveb. 6. Výroba legovaných a vysokolegovaných ocelí. Termodynamika metalurgických pochodů při oxidační rafinaci lázně. Redukce oxidů legujících prvků ze strusky do lázně. Legování titanem. 7. Kombinované pochody výroby oceli. EOP - DH, EOP - VOD, EOP - AOD. Automatizace řízení výroby v EOP. 8. Stejnosměrné obloukové pece. Zvláštnosti a odlišnosti konstrukce pece. Průběh tavby ve stejnosměrné peci. Přednosti stejnosměrných pecí a srovnání se střídavými pecemi. 9. Nové pochody ve výrobě elektrooceli – flexibilní a hybridní agergáty 10.Výroba oceli v indukčních pecích. Konstrukční provedení indukčních pecí. Základní elektrické charakteristiky indukční pece.Technologie výroby oceli v indukčních pecích. 11. Vakuové indukční pece. Metalurgické pochody probíhající ve vakuu. 12. Základy výroby feroslitin. Karbotermické, silikotermické a aluminotermické způsoby výroby feroslitin. Cvičení 1. Exkurze v laboratořích katedry metalurgie – indukční pece, odporové pece. Vědecko-výzkumné aktivity katedry. 2. Základy silnoproudé elektrotechniky střídavého proudu – výpočet fázového zpoždění, rezonance, výkonu střídavého proudu a výkonu třífázového střídavého proudu. 3. Výpočty elektrických charakteristik EOP. 4. Regulace elektrod EOP – videoprogram, seminář. 5. Kontrola výsledků počítačového zpracování elektrických charakteristik. Výpočet rovnovážných obsahů C v taveninách železa. Rovnovážné obsahy kyslíku ve vysokolegovaných taveninách železa. Rozdělení otázek k semináři. 6. Seminář – vybrané otázky z elektrometalurgie. Samostatné zpracování a prezentace. 7. Monitoring tavby na EOP ve VITKOVICÍCH, a.s. 8. Monitoring tavby na EOP ve VITKOVICÍCH, a.s. 9. Průběh tavby EOP – videoprogram, seminář. 10. Studovna časopisů – výběr a zpracování aktuálního literárního zdroje z oblasti elektrometalurgie. 11. Seminář - prezentace výsledků literárního studia. 12. Monitoring tavby na Elektroocelárně TŽ, a.s. 13. Monitoring tavby na Elektroocelárně TŽ, a.s. 14. Výpočtové cvičení – výrobnost obloukové pece, faktory ovlivňující výrobnost. 15. Odevzdání zpracovaných protokolů. Udělení zápočtů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.