618-0723/02 – Secondary Metallurgy of Steel (MiZpOc)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Adolf, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to define processes proceeding at molten steel refining - student will be able to explain substance of steel refining in the ladle - student will be able to formulate using possibilities for individual variants of secondary metallurgy

Teaching methods

Summary

Subject is interpreted with the aim to explain technologies of molten steel refining in ladle, facilities used for secondary metallurgy of steel and theoretical principle of refining processes.

Compulsory literature:

[1] Adolf, Z.: Mimopecní rafinace oceli, VŠB Ostrava, 1988, 129 s. [2] Kepka, M.: Rafinace oceli, SNTL Praha, 1989, 209 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška 1. Příčiny rozvoje metod sekundární metalurgie. 2. Hlavní postupy mimopecního zpracování oceli a jejich účinky. 3. Prvky, které doprovázejí výrobu a rafinaci oceli. 4. Plyny v oceli – termodynamika, mechanizmus a kinetika rozpouštění H2 a N2. 5. Termodynamika a mechanizmus odplynění oceli. 6. Rozpouštění kyslíku v oceli – termodynamika a mechanizmus. 7. Podmínky flotace vměstků inertním plynem – pohlcování vměstků struskou. 8. Rafinace oceli inertními plyny – účinky – metody provedení. 9. Vakuová rafinace oceli–nukleace plynných bublin–difúze atomů plynu k povrchu. 10.Technologie mimopecního vakuování oceli včetně zařízení. 11.Podmínky výroby nerezavějících ocelí –termodynamika hlubokého oduhličení ocelí s vysokým obsahem chromu – technologie výroby AK ocelí. 12.Rafinace oceli syntetickými struskami –termodynamické podmínky rafinace –mechanizmus a kinetika rafinace –technologie rafinace oceli tekutou a tuhou syntetickou struskou –používané strusky –charakteristika 13.Pánvové pece –význam při mimopecním zpracování oceli –rozdělení pánvových pecí –možnosti pánvových pecí. 14.Zavádění plněných profilů a hliníkového drátu do oceli –význam –technologie.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.