618-0724/01 – Computer Technique in Steel Industry ()

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject is focused on comprehension of algorithm processes and their modelling using computational units and with particular applications directed to the domain of steel making, secondary metallurgy and steel casting.

Compulsory literature:

[1] Michalek, K.: Využití fyzikálního a numerického modelování pro optimalizaci metalurgických procesů. VŠB-TU Ostrava, 2001, 125 p. [2] Kuneš, J.- Vavroch, O.- Franta, V.: Základy modelování. SNTL Praha, 1989, 263 p. [3] Rédr, M.- Příhoda, M.: Základy tepelné techniky. SNTL Praha, 1991, 677 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek I. Modelování procesů 1. Systém, vlastnosti systému, proces, operace, model, modelování 2. Fyzikální modelování - podobnost, kriteria podobnosti, tvorba kriterii podobnosti, dimenzionální analýza, analýza diferenciálních rovnic, experimentální podstata fyzikálního modelování II. Využití modelování v metalurgickém inženýrství 1. Fyzikální modelování procesů v metalurgii 2. Využití numerického modelování pomocí CFD programu FLUENT III. Algoritmizace metalurgických pochodů 1. Algoritmus. Algoritmizace úloh. Vývojové diagramy. Přechod od algoritmu k programu. Možnosti algoritmizace ocelářských procesů. Problematika legování oceli a možnosti algoritmizace výpočtů legování. 2. Použití feroslitin různého chemického složení pro legování oceli - teoretické základy, algoritmizace úlohy 3. Výpočet vsázky pro výrobu vysokolegovaných ocelí, základní výpočtové postupy, bilanční rovnice 4. Odsíření oceli při různých způsobech aplikace strusky - teoretické základy odsíření oceli, algoritmizace 5. Statický model tavby v kyslíkovém konvertoru - teoretické základy technologie, principy statického a dynamického řízení kyslíkového konvertoru, materiálová bilance tavby 6. Statický model tavby v kyslíkovém konvertoru, optimalizace vstupních údajů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.