618-0911/05 – Theory of Steelmaking Processes (TeorOP)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- student will be able to explain principles for elimination of gases from steel - student will be able to characterise processes proceeding on the boundary slag-metal on the base of thermodynamics and kinetics - student will be able formulate conditions for optimum course of steelmaking processes

Teaching methods

Individual consultations

Summary

The subject is focused on the theory of thermodynamic and kinematic basics, it solves of mechanisms of metallurgical reactions. The atention is also devoted to the gases behaviour, removal of inclusions, to methods of secondary metalurgy, there are also outlined the priciples of production of clean steel.

Compulsory literature:

FRUEHAN, R. J. The Making, Shaping and Treating of Steel. Steelmaking and Refining Volume. Pittsburgh: AISE Steel Foundation, 1998, ISBN 978-0-930767-02-0. MOORE, J. J. Chemical metallurgy. London: Elsevier, 2013. ISBN 978-1-4831-0293-1. YIN, R. Metallurgical Process Engineering. Beijing: Springer Science & Business Media, 2011. ISBN 978-7-5024-4956-8.

Recommended literature:

GHOSH, A. a A. CHATTERJEE. Ironmaking and steelmaking: theory and practice. New Delhi: PHI Learning, 2011. ISBN 978-81-203-3289-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma.

E-learning

Other requirements

Elaboration of project.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Chemical equilibrium. Equilibrium constant and ways of its expressing. 2. Princip akce a reakce. 3. Kriteria rovnováhy dějů (G, K). 4. Reakční izoterma a její význam. 5. Ideální roztok – Raoultův zákon. 6. Zředěný roztok – Henryho zákon. 7. Termodynamická aktivita složky v roztoku. 8. Způsoby vyjadřování aktivity složky v roztoku. 9. Výpočet součinitelů aktivit ve vícesložkových soustavách. 10. Roztavené ocelářské strusky – molekulární teorie strusek. 11. Iontová teorie strusek. 12. Afinita prvků – zvláště ke kyslíku. 13. Nernstův rozdělovací zákon. 14. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem. 15. Reakce probíhající při výrobě a rafinaci oceli: oxidace Si a Mn, přenos kyslíku z atmosféry do lázně oceli. 16. Odfosfoření oceli. 17. Odsíření oceli. 18. Rozpustnost plynů v kovech; závislost na parciálním tlaku plynu a teplotě. 19. Vodík v železe a oceli. 20. Dusík v železe a oceli. 21. Kyslík v železe a oceli. 22. Uhlíková reakce a její význam při výrobě a rafinaci oceli. 23. Vliv tepoty a tlaku na průběh uhlíkové reakce. 24. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. 25. Srážecí dezoxidace oceli. 26. Difúzní dezoxidace a dezoxidace oceli syntetickými struskami. 27. Vměstky v oceli. 28. Nukleace vměstku a modifikace vměstků.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (P0715D270006) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0715D270006) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0715D270006) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0715D270006) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0715D270006) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0715D270006) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.