618-0912/03 – Soudobé pochody výroby oceli v konvertorech a elektrických pecích (SPVOKE)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIH50 prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět porovnat výhody horem a spodem dmýchaného konvertoru - student bude schopen analyzovat složení vsázky podle varianty konvertoru a popsat vznikající odpady a možnosti jejich zpracování - student bude umět charakterizovat technologii výroby oceli a feroslitin v elektrických pecích obloukových a indukčních, popsat výkonové charakteristiky oblouků, regulaci elektrod, práci stejnosměrné EOP a nové flexibilní pochody v elektrometalurgii - student bude umět formulovat základní fyzikálně-chemické děje při výrobě oceli a feroslitin v elektrických pecích

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na studium teoretických a technologických aspektů výroby oceli v kyslíkových konvertorech a elektrických obloukových pecích vč. prohloubení znalostí v oblasti teorie a praxe výroby běžných, legovaných a vysokolegovaných ocelí a v oblasti výroby oceli v hybridních a flexibilních agregátech.

Povinná literatura:

MICHALEK, K. Elektrometalurgie a výroba feroslitin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. ADOLF, Z. Technologie výroby oceli v konvertorech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. FREMUNT, P. a J. ŠIMON. Tavení oceli v elektrických pecích. Praha: SNTL, 1984. HRADÍLEK, Z. Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Montanex, 2008. ISBN 978-80-7225-291-6. FRUEHAN, R. J. The Making, Shaping and Treating of Steel. Steelmaking and Refining Volume. Pittsburgh: AISE Steel Foundation, 1998. ISBN 978-0-930767-02-0. TOULOUEVSKI, Y.N. and I.Y. ZINUROV. Innovation in Electric Arc Furnaces. New York: Springer, 2010. ISBN 978-3-642-36272-6.

Doporučená literatura:

Sborníky konferencí: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Sborníky konferencí: METAL. Sborníky konferencí: IRON AND STEELMAKING.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma.

E-learning

V současnosti jsou k dispozici studijní opory v českém jazyce: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces . Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků ve výuce.

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fyzikálně chemická podstata výroby oceli. Kyselé a zásadité ocelářské pochody. Výroba oceli v LD konvertorech. Charakteristika konvertoru. Vsázka, průběh zkujňovacích pochodů, režim dmýchání kyslíku. Struskový režim tavby. Tepelný režim tavby. Statický a dynamický model řízení tavby v LD konvertoru. Výroba oceli v OBM konvertoru. Trysky, tepelná ochrana trysek, dmýchaná média. Tvorba a význam strusky. Porovnání OBM a LD konvertoru. Zpracování surového železa s vyšším obsahem fosforu. Dezoxidace a legování oceli. Dezoxidace oceli syntetickou struskou. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. Nekovové vměstky v oceli, rozdělení nekovových vměstků. Modifikace vměstků. Teorie vzniku a stabilizace hoření stejnosměrného a střídavého elektrického oblouku. Sdružená pracovní charakteristika EOP. UHP, SUHP a UHCP pece. Intenzifikace tavení v EOP. Použití plynného kyslíku, kyslíkopalivové hořáky.Regulace pohybu elektrod. Statická a dynamická charakteristika regulátoru. Význam oxidačního a redukčního údobí tavby. Technologie přetaveb. Termodynamika metalurgických pochodů při oxidační rafinaci lázně s vysokým obsahem chromu. Chování vodíku a dusíku v průběhu tavby v EOP. Monitorování základních fyzikálně chemických charakteristik tekuté oceli. Automatizace řízení výroby v EOP. Obloukové pece napájené stejnosměrným proudem. Konstrukční a metalurgické odlišnosti od střídavých EOP. Nové pochody ve výrobě elektrooceli, flexibilní a hybridní pochody. Výroba oceli v indukčních pecích. Teorie ohřevu a tavení. Konstrukční provedení indukčních pecí. Elektrostruskové přetavování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0715D270006) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0715D270006) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.