618-2003/01 – Metalurgická výroba a životní prostředí (MVaŽP)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR346 Ing. Simona Jursová, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět formulovat základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí, včetně legislativy v oblasti životního prostředí; - student bude umět charakterizovat škodlivin a odpady vznikající v průběhu jednotlivých technologií hutní prvovýroby i druhovýroby. Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti metalurgických postupů; - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům úprav konkrétních metalurgických technologií s využitím BAT.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předat studentům širší teoretické a praktické znalosti z oblasti vlivu metalurgické výroby na životní prostředí, legislativy v oblasti životního prostředí, zásad nakládání s průmyslovými odpady a recyklace odpadů. Dále pak definovat a charakterizovat škodliviny a odpady vznikající v průběhu jednotlivých technologií hutní prvovýroby i druhovýroby, včetně BAT - opatření integrovaných do procesu.

Povinná literatura:

CAVALIERE, P. et al. Ironmaking and Steelmaking Processes. Greenhouse Emissions, Control, and Reduction.1st ed. Springer, 2016. ISBN 978-3-319-39527-2. PUSTĚJOVSKÁ, P.and E. KARDAS. Energetické využití odpadů s ohledem na životní prostředí /Odzysk energii w odniesieniu do środowiska. Ostrava: AMOS repro, spol. s. r.o., 2014. ISBN 978-80-248-3383-5. BILÍK, J. et al. Modelování, analýza a predikce pochodů výroby železa z hlediska současných energetických a ekologických požadavků. Brno : Akademické nakladatelství CERM. 2013. ISBN 978-80-7204-854-0. HERČÍK, M. Životní prostředí : základy environmetalistiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1073-5. BEDNÁŘOVÁ, V. Recyklace slévárenských odpadů – regenerace formovacích směsí. 1. vyd. VŠB–TU Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0682-7. PUSTĚJOVSKÁ, P. Metalurgická výroba a životní prostředí. Studijní opora k předmětu. 2016,160 s. Dostupná z www: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-Metalurgicka-vyroba-a-zivotni-prostredi.pdf

Doporučená literatura:

KRET, J. Škodliviny při výrobě surového železa. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2003. ISBN 80-248-0552-9. KRET, J. Recyklace odpadů hutnictví železa. 1. vyd. Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0511-1. BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2003. ISBN 80-248-0495-6. KLIBER, J. Základy tváření kovů. 3. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2008. ISBN 978-80-248-1794-1. MRÓZ, J. Recykling i utylizacja materialow odpadowych w agregatach metalurgicznych. Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa 2006. ISBN 978-83-7193-319-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky na studenta: aktivní 80% účast na cvičeních, účast na exkurzích a vypracování zpráv, vypracování semestrálního projektu - presentace v PowerPoint, vypracování zadaného programu, zápočtový test. Zkouška : kombinovaná (písemná a ústní) zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a jeho presentace v rámci semináře, absolvování závěrečného testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metalurgická výroba: Základní charakteristika a rozdělení metalurgické výroby. Schéma toku odpadů v hutním podniku. Zdroje odpadů v jednotlivých technologiích. BAT - nejlepší dostupné technologie, prováděcí rozhodnutí evropské Komise 2012/135/EU, BREF pro výrobu železa a oceli.Posuzování životního cyklu-metoda LCA a její využití v metalurgii. 2. Životní prostředí a znečišťující látky : Základní pojmy a zásady ochrany životního prostředí, legislativa v oblasti životního prostředí : zákony, nařízení vlády, vyhlášky. Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. Základní rozdělení a charakteristika znečišťujících látek. Posuzování vlivu na životní prostředí, kompetentní orgány. 3. Průmyslové odpady: Základní rozdělení odpadů. Zákon 185/2001 Sb. o odpadech, toxicita odpadů. Katalog odpadů- rozčlenění do skupin. Charakteristika průmyslových odpadů - rozdělení. Zásady nakládání s průmyslovými odpady, úprava a ekonomika nakládání s odpady. Skládkové možnosti, spalování. Recyklace odpadů a recyklační technologie. 4. Výroba koksu a životní prostředí: Požívané postupy při výrobě koksu, manipulace a příprava uhlí, koksování, vytlačování koksu, získávání dehtu z koksárenského plynu. Uhelné kaly, koksový prach, procesní zbytky z koksárenských zařízení. Emise do ovzduší, znečištění vod a půdy, BAT - opatření integrovaná do procesu. 5. Příprava rudných surovin a životní prostředí: Výroba aglomerátu a životní prostředí, charakteristika aglomeračního procesu, vzniku emisí SO2, NOx, CO a znečišťujících látek v aglomeračním procesu. Výroba pelet a životní prostředí, používané technologie výroby, charakteristika emisí, odpadních vod, pevného odpadu, recyklace odpadů z hutní druhovýroby, BAT- opatření integrovaná do procesu. 6. Výroba železa a životní prostředí: Používané postupy výroby železa (železné houby) u nás i v zahraničí. Charakteristika vysokopecních výroby, dělení škodlivých látek při vysokopecní výrobě železa, recyklace odpadů z hutní druhovýroby, BAT - opatření integrovaná do procesu. Charakteristika a rozdělení alternativních způsobů výroby železa, emise plynů, odpadní vody, vedlejší produkty, srovnání obou technologií. 7. Výroba oceli a životní prostředí: Současné způsoby výroby oceli z pohledu životního prostředí. Charakteristika a rozdělení odpadů, vznik odpadů při výrobě oceli v kyslíkovém konvertoru, emise výstupních plynů, odpadní vody, pevné odpady, vedlejší produkty. Výroba oceli v elektrických obloukových pecích, charakteristika postupů při výrobě elektrooceli, emise plynů, odpadní vody, pevné odpady, kontaminace vody a půdy, BAT - opatření integrovaná do procesu. 8. Hutní druhovýroba a životní prostředí: Používané postupy hutní druhovýroby, odpady z tváření a tepelného zpracování, povrchových úprav, odpady z přípravy hotových produktů, emise a odpadní vody, odpady ve slévárnách, plynné emise, odpadní vody, recyklace odpadů, BAT - opatření integrovaná do procesu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní