618-2033/01 – Dějiny výtvarného umění I (DVU I)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity3
Garant předmětuPhDr. Marie Šťastná, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
STA0219 PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti a dovednosti Student zná a umí v ústním i písemním projevu aplikovat základní terminologii užívanou při studiu architektury a dalších oborů výtvarné kultury. Má základní přehled o vývoji oboru dějiny umění. Orientuje se v konvencích časového vymezení slohových etap architektury a ostatní výtvarné produkce. Rozezná základní proudy a klíčová díla architektury, sochařství a malířství od počátku dějin výtvarné kultury do středověku včetně. Bude schopen definovat specifika tvarosloví v sochařském projevu a konfrontovat je s vlastní prací v oboru uměleckého slévárenství.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

První část třísemestrálního předmětu. Úvod do problematiky oboru dějin umění je v prvním cyklu (semestru) zaměřen na vymezení předmětu studia, na obory související s dějinami umění a na oborovou terminologii potřebnou ke studiu. Další přednášky jsou zaměřeny na klíčová dějinná období, v nichž se formoval výtvarný projev od předdějinných etap do středověku včetně. Jednotlivé přednášky sledují časovou osu, ale s ohledem na specializaci odborného studia frekventantů kurzu nenahrazují přehledová kompendia k dějinám vizuální kultury, nýbrž vybírají klíčová období a situace, v nichž se výtvarný projev člověka vzhledem k předchozím procesům proměňuje. Jednotlivé části cyklu zdůrazní historické zisky v sochařské produkci a její koexistenci s architekturou. Všechny části (včetně úvodu do terminologie) budou doprovozeny obrazovým materiálem, podle možností a potřeby i v distanční elektronické formě, a otázkami, které vedou studenta ke zvládnutí závěrečného semestrálního testu. Podmínkou pro zisk zápočtu je 80% účast na přednáškách a vypracování testu podle kritérií stanovených vyučujícím.

Povinná literatura:

[1] CHÂTELET, A. a B. P. GROSLIER. Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění. České vyd. 2., upr. /. Praha: Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2004. ISBN 80-7181-936-0. [2] TOMAN, R., ed. Gotika: architektura, sochařství, malířství. 2., opr. vyd. Přeložil Blanka PSCHEIDTOVÁ. Praha: Slovart [Praha], 2005. ISBN 80-7209-668-0. [3] DEBICKI, J. Dějiny umění: malířství, sochařství, architektura. Přeložil Jiří ŠPAČEK. Praha: Argo, 1998. ISBN 80-7203-076-0. [4] CHING, F. D. K. Architecture: form, space, & order [CD-ROM]. 3rd ed. Hoboken: Wiley, c2007. ISBN 978-0-471-75216-5.

Doporučená literatura:

[1] PIJOÁN, J. Dějiny umění. 1. Praha: Odeon, 1977.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

80% účast na přednáškách, průběžné studium literatury, aktivita v průběžném dílčím testování znalostí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia: vymezení oboru a předmětu studia dějin umění. Charakteristika souvisejících teoretických disciplin – teorie, metodologie, filozofie dějin umění a estetiky. Klíčové body vývoje oboru, vývoj pojetí uměleckého díla a periodizace dějin umění od starověku do 20. století. 2. Základní odborná terminologie v oboru architektury,malířství, grafiky,sochařství, alternativní projevy vizuální kultury. 3. Funkce výtvarného objektu v pravěku – příklady archeologických nálezů a jejich možné konotace s pozdější výtvarnou kulturou (např. působení archaismu nebo znaku v moderním umění). 4. Předhelénský čas a prostor umění ve Středomoří (Kyklady, Kréta, Mykény) a starověký Egypt; projevy v architektuře a zobrazivém umění jako vklad do rozvoje oborů v dalším vývoji (vyjádření prostoru, barva, monumentalita, lidská postava, „realismus“, symbol, narace ad.). 5. Starověké Řecko od „temného období“ k helénistické kultuře. Konstrukce a typologie architektury; periody ve vývoji sochy; vázové malířství. 6. Etruskové a jejich vklad do umění Říma (s důrazem na plastiku a zpracování kovu). Charakteristické projevy římské stavební a výtvarné kultury a jejich vklad do budoucnosti (reprezentace prostřednictvím architektury a sochy, stavební konstrukce a materiál, monumentální malba ad.). 7. Architektura, zobrazivé obory, event. umělecké řemeslo na přechodu mezi pohanskou a křesťanskou kulturou. Změny v ikonografii, adaptace, transformace nebo likvidace antikizujících forem v raném středověku. Byzantská a karolinská výtvarná kultura včetně ukázek knižní malby. 8. Otonská a románská Evropa. Poutní cesty a kulturní síť v západní Evropě. Architektura a socha; velké francouzské portály. Středověké kovolijectví. 9. Gotická Evropa – specifické lokální projevy v architektuře. Gotická katedrála; rozvoj kamenosochařství a dřevořezby; monumentální a desková malba. 10. Středověké umění v českých zemích a vztah k širšímu evropskému prostoru I.; 9. st. až cca 1420. 11. Středověké umění v českých zemích a vztah k širšímu evropskému prostoru II.; 15. a 16. století.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku