618-3002/03 – Technologie výroby surového železa (TVSŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR346 Ing. Simona Jursová, Ph.D.
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
TOM114 Ing. Radek Toman
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět aplikovat teoretické poznatky na reální provozní situace; - student bude schopen reagovat na konkrétní odchylky chodu vysoké pece a analyzovat jejich příčiny; - student získá komplexní pohled na proces výroby surového železa. Získané dovednosti: - student bude umět řešit úlohy směřující k optimalizaci průběhu výroby surového železa.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikaci teoretických znalostí studenta na technologii přípravy vysokopecní vsázky a výrobu surového železa ve vysoké peci. Zabývá se řízením výrobnosti aglomeračního zařízení a vysoké pece, řízením jakosti vyrobeného aglomerátu a surového železa. Dále jsou analyzovány technologické poruchy při výrobě surového železa a technicko- ekonomické ukazatele práce vysoké pece. Jsou popsány a analyzovány jednotlivé technologické uzly vysokopecního provozu, způsoby vyzdívání a chlazení vysoké pece, ohřev vysokopecního větru a vypouštění tekutých produktů tavby. Jsou posouzeny i ekologické aspekty výroby surového železa.

Povinná literatura:

[1] BABICH, A., et al. Ironmaking. Aachen: RWTH Aachen University Press, 2008. ISBN 3-86130-997-1. [2] BILÍK, J., et al. Modelování, analýza a predikce pochodů výroby železa z hlediska současných energetických a ekologických požadavků. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-854-0. [3] HONZA, O. a J. KRET. Kvalita železorudných surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0532-4. [4] LEGEMZA, J., et al. Tradičné a alternatívne palivá v metalurgii. Košice :TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2154-7. [5] KRET, J. Technologie výroby surového železa. Studijní opora k předmětu. 2013,124 s. Dostupná z www: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-Technologie-výroby-surového-železa.pdf

Doporučená literatura:

[1] HONZA, O. a J. KRET. Výroba aglomerátu s vysokým obsahem železa. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1281-6. [2] KRET, J. Mikrotextura hutních surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0531-6. [3] ROUBÍČEK, V. a J. BUCHTELE. UHLÍ – zdroje, procesy, užití. Ostrava:Montanex, O 2002. ISBN 80-7225-063-9. [4] BUDZIK, R. Rudy hematytowe, magnetytove i tytanomagnetytowe w procesie spiekania. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2010. ISBN 978-83-87745-43-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Homogenizace surovin. Technologie výroby aglomerátu. Základní technologické charakteristiky kusové železné rudy, pelet a aglomerátu (redukovatelnost, pevnost, rozpadavost). Požadavky na jednotlivé složky aglomerační vsázky, možnosti náhrady koksu v aglomerační směsi (antracit, biomasa) 2. Řízení jakosti vyrobeného aglomerátu (vratný aglomerát). Základní ukazatele ovlivňující produktivitu spékacího pásu. 3. Metalurgické vlastnosti a zkoušky kvality železonosné vsázky. Pevnost, rozpadavost po redukci, redukovatelnost. Hodnocení kvality. 4. Technologie výroby koksu. Požadavky na koksovací vlastnosti uhlí :Spékavost, plasticita, puchnutí a rozpínavost uhlí. 5. Požadavky na kvalitu vysokopecního koksu : výhřevnost, mechanické parametry, reaktivita vysokopecního koksu. Možnosti ovlivnění kvality koksu. 6. Technologie výroby surového železa, technologický tok materiálů, možnosti využití kovonosných briket ve vysoké peci. 7. Požadavky na jednotlivé složky vysokopecní vsázky. Požadavky na rudnou a palivovou část, požadavky propustnosti vsázky. Funkce vysokopecního koksu. Degradace koksu ve vysoké peci. 8. Profil vysoké pece a její hlavní části, Konstrukce vysoké pece. Zvonové a bezzvonové sazebny, ukládání a distribuce vsázkových materiálů. Vyzdívka jednotlivých částí vysoké pece. Chlazení jednotlivých částí vysoké pece. Konstrukce chladících prvků. 9. Poruchy chodu vysoké pece: Vnější a vnitřní chod vysoké pece – příčiny, projevy odstranění. Horký chod vysoké pece, Studený chod vysoké pece. Nasazeniny ve vysoké peci. Vliv zinku a alkalických sloučenin na chod vysoké pece. 10. Ohřívače větru a dmyšné aparatury: Typy, zařízení, provoz. Modernizace ohřívačů větru. Vlhčení vysokopecního větru. Předehřev spalovacího plynu a vzduchu. Teplota a složení plynu v oxidačních prostorech vysoké pece. 11. Možnosti využití náhradních paliv. Tradiční a netradiční náhradní paliva: charakteristika. Injektáž tekutých, plynných a pevných paliv. Spotřeba náhradních paliv, srovnání vlastností, stanovení koeficientu náhrady koksu. 12. Řízení tepelného stavu nístěje. Proudění plynu a taková ztráta ve vysoké peci, Technologie vysokého tlaku ve vysoké peci. Pokles vsázky-systém vertikálních sil. Obohacování větru kyslíkem. 13. Tlumení vysoké pece. Zafoukávání a sfoukávání vysoké pece. Vypouštění tekutých produktů tavby z vysoké pece. 14. Ekologické aspekty výroby surového železa. Čištění vysokopecního plynu. Možnosti recyklace odpadů ve vysoké peci. Perspektivy výroby surového železa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21
        Zkouška Zkouška 70  30
Rozsah povinné účasti: 80 % aktivní účast

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů TVŽ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku