618-3002/04 – Technologie výroby surového železa (TVSŽ)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUS37 doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět aplikovat teoretické poznatky na reální provozní situace; - student bude schopen reagovat na konkrétní odchylky chodu vysoké pece a analyzovat jejich příčiny; - student získá komplexní pohled na proces výroby surového železa. Získané dovednosti: - student bude umět řešit úlohy směřující k optimalizaci průběhu výroby surového železa.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikaci teoretických znalostí studenta na technologii přípravy vysokopecní vsázky a výrobu surového železa ve vysoké peci. Zabývá se řízením výrobnosti aglomeračního zařízení a vysoké pece, řízením jakosti vyrobeného aglomerátu a surového železa. Dále jsou analyzovány technologické poruchy při výrobě surového železa a technicko- ekonomické ukazatele práce vysoké pece. Jsou popsány a analyzovány jednotlivé technologické uzly vysokopecního provozu, způsoby vyzdívání a chlazení vysoké pece, ohřev vysokopecního větru a vypouštění tekutých produktů tavby. Jsou posouzeny i ekologické aspekty výroby surového železa.

Povinná literatura:

[1] BABICH, A., et al. Ironmaking. Aachen: RWTH Aachen University Press, 2008. ISBN 3-86130-997-1. [2] BILÍK, J., et al. Modelování, analýza a predikce pochodů výroby železa z hlediska současných energetických a ekologických požadavků. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-854-0. [3] HONZA, O. a J. KRET. Kvalita železorudných surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0532-4. [4] LEGEMZA, J., et al. Tradičné a alternatívne palivá v metalurgii. Košice :TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2154-7. [5] KRET, J. Technologie výroby surového železa. Studijní opora k předmětu. 2013,124 s. Dostupná z www: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-Technologie-výroby-surového-železa.pdf

Doporučená literatura:

[1] HONZA, O. a J. KRET. Výroba aglomerátu s vysokým obsahem železa. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1281-6. [2] KRET, J. Mikrotextura hutních surovin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0531-6. [3] ROUBÍČEK, V. a J. BUCHTELE. UHLÍ – zdroje, procesy, užití. Ostrava:Montanex, O 2002. ISBN 80-7225-063-9. [4] BUDZIK, R. Rudy hematytowe, magnetytove i tytanomagnetytowe w procesie spiekania. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2010. ISBN 978-83-87745-43-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky na studenta: aktivní 80% účast na cvičeních, vypracování seminární práce, vypracování 2 semestrálních programů, 2 průběžné testy v rámci semestru. Zkouška : kombinovaná (písemná a ústní) zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu. Dva průběžné testy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj výroby železa. Současný stav a perspektivy výroby surového železa. 2. Technologie výroby aglomerátu. Homogenizace surovin. 3. Řízení jakosti aglomerátu a výrobnosti aglomeračního zařízení. Požadavky na jednotlivé složky aglomerační vsázky. 4. Profil vysoké pece. Základ a ocelová konstrukce vysoké pece. Vyzdívka jednotlivých částí vysoké pece. Chlazení jednotlivých částí vysoké pece. Konstrukce chladících prvků. Oběhové a odparné chlazení vysoké pece. 5. Ohřívače větru, jejich typy, zařízení a provoz. Předehřev spalovacího plynu a vzduchu. Dmyšné armatury. Výpusti surového železa. Vrtačky a ucpávačky surového železa. 6. Požadavky na jednotlivé komponenty vysokopecní vsázky. Funkce vysokopecního koksu. Degradace koksu ve vysoké peci. 7. Zavážení vysoké pece, Zvonová a bezzvonová sazebna. Protiproud vsázky a plynu. Vnější, vnitřní a pravidelný chod vysoké pece. Řízení výrobnosti vysoké pece. Technologie vysokého tlaku ve vysoké peci. 8. Injektáž plynných, tekutých a pevných náhradních paliv do nístěje vysoké pece. Vlhčení vysokopecního větru, obohacování větru kyslíkem. 9. Řízení teplotně-tepelného, stavu nístěje. Teplota a složení plynu v oxidačním prostoru vysoké pece. Řízení jakosti vyráběného surového železa. 10. Poruchy chodu vysoké pece. Horký chod, studený chod vysoké pece. Nasazeniny ve vysoké peci. Vliv zinku a alkalických sloučenin na chod vysoké pece. 11. Tlumení vysoké pece. Zafoukávání a sfoukávání vysoké pece. 12. Produkty vysokopecní výroby surového železa. Vypouštění tekutých produktů tavby. Zpevňování surového železa. Granulace strusky. 13. Základy technologie alternativních způsobů výroby železa. 14. Technicko-ekonomické ukazatele práce vysoké pece. 15. Ekologické aspekty výroby surového železa. Čištění vysokopecního plynu. Možnosti recyklace odpadů ve vysoké peci.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.