618-3003/03 – Technologie výroby oceli v konvertorech (TVOvK)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHU0051 Ing. Lucie Chudobová
SNI0019 Ing. Michal Sniegoň
STR580 Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
SAW002 prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
WAL0017 Ing. Josef Walek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předat studentům teoretickou podstatu ocelářských pochodů, vysvětlit technologické aplikace výroby oceli v konvertorech, v tandemových a SM pecích a uplatnit znalosti o dezoxidaci oceli a čistotě oceli v technologické praxi. Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat technologie výroby oceli v LD konvertoru, OBM konvertoru, tandemové peci a Siemens-Martinské peci včetně výhod a problémů jednotlivých technologických aplikací - student bude umět formulovat základní fyzikálně-chemické děje při výrobě oceli v zásaditých ocelářských pecích, včetně dezoxidace oceli v pánvi Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti metalurgických postupů výroby oceli - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům úprav technologie a metalurgie výroby oceli

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět popisuje a vysvětluje jak teoretickou podstatu, tak i technologické aplikace oxidačních pochodů probíhajících při výrobě oceli zásaditým i kyselým způsobem, dále pak problematiku dezoxidace a čistoty oceli.

Povinná literatura:

[1] ADOLF, Z. Technologie výroby oceli v konvertorech. Studijní opora k předmětu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. Dostupná z www: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-CD-Technologie-vyroby-oceli-v-konvertorech.pdf [2] PARMA, Václav. Ocelářství I [Parma, 1979]. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1979. [3] PARMA, V. Ocelářství II [Parma, 1980]. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1980. [4] GHOSH, A. a A. CHATTERJEE. Ironmaking and steelmaking: theory and practice. New Delhi: PHI Learning, 2011. ISBN 978-81-203-3289-8.

Doporučená literatura:

[1] Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988, 464 s. [2] Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test.

E-learning

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/618/618-CD-Technologie-vyroby-oceli-v-konvertorech.pdf

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu. Prezentace semestrálního projektu včetně prezentace zpracované v PowerPointu. Seminární práce vč. prezentace: *************************************** - Představuje literární rešerši na libovolné téma z oblasti výroby oceli v konvertorech (LD, OBM, kombinované, aj.). - Při zpracování rešerše musejí být použity min. 3 zahraniční aktuální literární zdroje. - Min. rozsah seminární práce: min. 3 normostrany (1800 znaků vč. mezer/1 normostrana) - Seminární práce musí být zpracována formálně v souladu s interními katedrálními pokyny pro zpracování diplomové práce. - Seminární práce musí mít následující strukturu: Titulní list, obsah, úvod, rozbory, závěry, citace použité literatury. - Současně s odevzdáním seminární práce (stačí v el. podobě) je nutné zaslat i zdrojové příspěvky v pdf (zejména zahraniční).

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
618-3001 TPVŽaO Teorie procesů při výrobě železa a oceli Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška č.1: Úvod do výroby oceli, přehled, význam a perspektivy výroby oceli, rychlý přehled technologického toku. Rozdělení ocelí a ocelových výrobků. Hutní společnosti v ČR a ve světě. Přednáška č.2: Reakce probíhající při výrobě a rafinaci oceli, způsoby oxidace doprovodných prvků při výrobě oceli ze surového železa, odfosfoření a odsíření oceli. Fyzikálně chemická podstata výroby oceli v zásaditém a kyselém prostředí. Přednáška č.3: Uhlíková reakce. Kyslík v železe a oceli. Přednáška č.4: Historický vývoj technologií výroby ocelí kyslíkovými pochody. Bessemerův konvertor, historie, konstrukce, vsázka, základní zkujňovací reakce, vývoj chemického složení strusky. Přednáška č.5: Thomasův konvertor, historie, konstrukce, vsázka, základní zkujňovací reakce, vývoj chemického složení strusky. Přednáška č.6: Výroba oceli v LD konvertorech. Podstata pochodu, konstrukční uspořádání, vsázka, průběh zkujňovacích reakcí, režim dmýchání kyslíku. Struskový režim tavby. Ocelárenské vápno, fyzikální a chemické vlastnosti. Přednáška č.7: Výroba oceli ve spodem dmýchaných konvertorech. Pochod OBM (Q-BOP). Podstata pochodu, konstrukční uspořádání, vsázka, průběh zkujňovacích reakcí, režim dmýchání kyslíku. Trysky, tepelná ochrana trysek, dmýchaná média. Struskový režim tavby. Přednáška č.8: Porovnání vedení tavby v LD a v OBM konvertoru. Statický a dynamický model řízení tavby v LD konvertoru. Zpracování surového železa s vyšším obsahem fosforu (pochody OLP, LD-P, PL, KALDO, Rotor). Přednáška č.9: Výroba oceli v SM pecích. Historický význam, charakteristika pecí, varianty pochodu. Přednáška č.10: Výroba oceli v tandemových pecích. Vývoj tandemové pece a její konstrukce. Vsázka a technologie vedení tavby. Dmýchání kyslíku, tepelný a struskový režim tavby. Výhody a nevýhody tandemových pecí. Přednáška č.11: Mimopecní zpracování surového železa. Mísiče surového železa. Přednáška č.12: Dezoxidace oceli, fyzikálně-chemická podstata a význam dezoxidace oceli, přehled metod. Dezoxidace a legování oceli. Srážecí dezoxidace oceli. Difúzní dezoxidace oceli. Dezoxidace oceli syntetickou struskou. Vakuová uhlíková dezoxidace oceli. Přednáška č.13: Nekovové vměstky v oceli, rozdělení nekovových vměstků. Oxidické a sulfidické vměstky, nitridy, karbidy. Změny chemického složení a tvaru vměstků v závislosti na obsahu Al. Přednáška č.14: Modifikace vměstků. Spojování a vyplouvání vměstků z oceli.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti: Max. 2 neomluvené absence.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2019/2020 letní