618-3030/02 – Simulation of casting processes (SSP)

Gurantor departmentDepartment of Metallurgy and FoundryCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semestersummer
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Gained knowledge: - students will know the basics of modeling physical properties of materials - the student will be oriented in the possibilities of using simulation programs for individual casting processes Obtained skills: - the student will be able to create and process a virtual model including the technological process of production - student will be able to apply methods of computing for casting production

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

The course is focused on the use of computer support by simulation of foundry processes, flowing, solidification and cooling of the melts in the form. The simulations are used for verifying production processes and casting quality prediction using MAGMA software.

Compulsory literature:

[1]GOODRICH,George. Iron Castings Enginering Handbook, American Foundry Society, Illinois 60173-4555,USA, c2006. ISBN 0-87433-260-5. [2]https://www.magmasoft.com [3]STEFANESCU,D.,M. Science and Engineering of Casting Solidification. Cluver Academic/Plenum Publishers, 2002.

Recommended literature:

[1]CAMPBELL, J. Castings practice:the 10 rules of castings. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007.ISBN 07-506-4791-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zkouška: Písemný test. Ústní zkouška. Návrh a verifikace technologického postupu výroby odlitku.

E-learning

Other requirements

Elaboration of semestral projects and completion of the interim tests.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní využití výpočetní techniky pro simulaci lití a tuhnutí odlitků 2. Modelování fyzikálních vlastností materiálů včetně provedení ucelené výpočtové analýzy. 3. Tvorba a zpracování virtuálního modelu včetně návrhu vtokové soustavy (VS), technologických přídavků a konstrukce formy 4. Definice a vymezení počátečních a okrajových podmínek při návrhu prototypu a výrobních procesů 5. Princip numerického modelování metodou ProCAST & QuikCAST. Vymezení vstupních podmínek, úprava geometrického modelu. 6. Kontrola navržené geometrie odlitku a VS. Identifikace a predikce případných vad, eliminace tepelných uzlů odlitku,řešení vnitřního pnutí a objemových změn. 7. Využití simulačních programů pro speciální technologie výroby odlitků - tlakové a odstředivé lití, lití na vytavitelný a odpařitelný model, 8. Přehled simulačních programů pro navržení a konstrukci odlitku, simulaci vlastnosti odlitku, možnosti jejich dalších aplikací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  15
        Examination Examination 70  21
Mandatory attendence parzicipation: Elaboration of semestral projects and completion of the interim tests.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N0715A270010) Metallurgical engineering P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0715A270010) Metallurgical engineering P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (N0715A270010) Metallurgical engineering P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner